Hyppää sisältöön

Ahvenvuoma

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1300603

Kunta

Kittilä

Pinta-ala

2207 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Laaja, edustava aapasuo. Selvät jänteet kulkevat paikoin yli koko suon, paikoin jänteet katkeilevat erillisiksi turvesaarekkeiksi. Laajoja rimpiä. Alueen keskiosassa on lampia ja pieniä kumpareita. Suon keskiosa on ravinteista nevaa, itäosa puustoista rämettä. Myös keidassuota.

Ahvenvuoma kuuluu pohjoisen Peräpohjolan aapasuovyöhykkeeseen. Alueella on huomattava kahlaajalinnusto.

 • ojitus
 • metsätalous
 • rakentaminen

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Ahvenvuoma kuuluu soidensuojeluohjelmaan (SSO).

Alueesta osa on toteutettu muodostamalla siitä luonnonsuojelulain mukainen suojelualue (SSA). Alue toteutetaan muiltakin osin luonnonsuojelulain keinoin.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

 • Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (40)
 • Keidassuot (200)
 • Vaihettumissuot ja rantasuot (10)
 • Letot (50)
 • Aapasuot (1540)
 • Boreaaliset luonnonmetsät (130)
 • Puustoiset suot (370)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 • saukko, Lutra lutra
 • kiiltosirppisammal, Hamatocaulis vernicosus
 • lettorikko, Saxifraga hirculus
Julkaistu 10.9.2019 klo 9.59, päivitetty 10.9.2019 klo 9.59

Julkaisija: