Auringonkorpi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1301813

Kunta

Tervola

Pinta-ala

412 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Auringonkorpi kuuluu Pohjois-Pohjanmaan reheviin aapasoihin. Kohteeseen kuuluu lisäksi kaksi lehtoaluetta: Kirvesmaan lehto ja Lapinjängän tervaleppäkorvet.

Kirvesmaan lehdon kasvillisuus on enimmäkseen tuoretta GOMaT-lehtoa (kurjenpolvi-käenkaali-oravanmarjatyyppi). Puusto on harvennettua kuusikkoa, jossa koivikko- ja haavikkolaikkuja.

Lapinjängän tervaleppäalueilla on runsaasti kookkaita tervaleppiä.

Merkittävä Lapin kolmion suokohde, lehtokohteen kasvillisuus on monipuolista ja Lapinjängän tervaleppäkorvet ovat maamme pohjoisimpia edustavia lepikoita. Alueella kasvaa mm. vuoriloikkoa, sormisara ja puna- ja mustakonnanmarjaa.

Uhkana metsätalous.

Natura-alueen läheisyydessä on turvetuotannossa oleva tai siihen tarkoitukseen hankittu ja myöhemmin tuotantoon tuleva suoalue. Natura-alueen sijainti ei sinänsä estä turvetuotannon harjoittamista ko. tuotantoalueella. Suojelun kannalta riittävän tehokkaasti käsitellyt kuivatusvedet voidaan johtaa turvetuotantoalueelta myös Natura 2000-verkostoon kuuluvalle alueelle.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alue käsittää soidensuojelun perusohjelmaan kuuluvan Auringonkorpi -nimisen alueen sekä kaksi lehtojensuojeluohjelmaan kuuluvaa kohdetta, Kirvesmaan lehto ja Lapinjängän tervaleppäkorvet.

Alueen suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain nojalla.

Alueella on kuusi perustettua yksityistä suojelualuetta.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

  • Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (0,01)
  • Cratoneurion-huurresammallähteet, joissa muodostuu kalkkiliejusaostumia (0,1)
  • Letot (130)
  • Aapasuot (340)
  • Boreaaliset lehdot (1)
  • Puustoiset suot (220)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

  • kiiltosirppisammal, Hamatocaulis vernicosus
  • lapinleinikki, Ranunculus lapponicus
  • lettorikko, Saxifraga hirculus

Alueella on lisäksi 2 uhanalaista lajia.

Julkaistu 25.9.2019 klo 13.19, päivitetty 25.9.2019 klo 13.19

Julkaisija: