Hyppää sisältöön

Ellitsa

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1301714

Kunta

Sodankylä, Pelkosenniemi

Pinta-ala

3376 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Metsät ovat valtaosin yli 200-vuotiasta kuivahkon kankaan männikköä. Myös vanhoja tuoreen kankaan kuusikoita. Lahopuuta on kattavasti. Aluetta hallitsevat rakkalakiset vaarat, joiden luonnolle ovat tyypillisiä aihkiset havumetsät, joita pilkkovat rehevät vesilaskut ja rotkoluontoiset kurut. Monipuolisuutta alueille tuovat pienialaiset suopainanteet.

Merkittävä Keski-Lapin eteläosan vanhan metsän alue. Joitain uhanalaisten kasvien esiintymispaikkoja ja runsaasti vanhojen metsien indikaattorilajistoa. Alueella kasvaa mm. lehtomataraa.

Alueelle ennen suojelupäätöstä myönnetyt valtausoikeudet jäävät sellaisenaan voimaan myös Natura 2000- verkoston alueella. ( Poro 132-140 ).

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Ellitsan Natura-alue käsittää soidensuojelun perusohjelmaan kuuluvan Sammalaapa-Leviäaavan alueen ja vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluvat Ellitsan, Pitkäjängänkuusikon ja Leviäaavan laajennus -nimiset alueet.

Alue on toteutettu osaksi. Leviäaavan-Sammalaavan alue on perustettu luonnonsuojelulain nojalla soidensuojelualueeksi. Alue toteutetaan muiltakin osin luonnonsuojelulain keinoin.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

  • Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (4)
  • Vaihettumissuot ja rantasuot (20)
  • Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (1)
  • Letot (40)
  • Aapasuot (1240)
  • Boreaaliset luonnonmetsät (2060)
  • Boreaaliset lehdot (3)
  • Puustoiset suot (630)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

  • lapinleinikki, Ranunculus lapponicus
Julkaistu 10.9.2019 klo 13.15, päivitetty 11.9.2019 klo 13.16

Julkaisija: