Evon alue

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Kotisten aarnialue Evolla.
Kuva: Erkki Kellomäki

Koodi FI0325001
Kunta Asikkala, Hämeenlinna, Padasjoki
Pinta-ala (ha) 7860
Aluetyyppi SCI

Alueen kuvaus

Evon alue on laaja ja monipuolinen metsäalue, jossa on hyvin edustavia vanhan metsän saarekkeita sekä luonnontilaisia pieniä järviä ja lampia. Alueella on myös talousmetsäalueita. Evon alue on tärkeä retkeily- ja virkistyskohde ja siellä toimivat lisäksi Evon metsäoppilaitos sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen riistan- ja kalantutkimuksen koeasemat. Kotisten aarnialue on yhdennetyn seurannan alue. Evoa käytetään myös puolustusvoimien harjoitusalueena. Suurin osa Evon alueesta sijaitsee Hämeenlinnan Lammilla. Pohjoisosa on Padasjoen puolta ja kapea kaistale alueen itäpäästä kuuluu Asikkalaan.

Luontotyypit ja lajit

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Humuspitoiset järvet ja lammet 7
*Keidassuot 2
Muuttuneet ennallistamiskelpoiset keidassuot 10
*Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset kuusivaltaiset vanhat metsät 7
*Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset mäntyvaltaiset vanhat metsät 7
*Koivuvaltaiset puustoiset suot 5
*Mäntyvaltaiset puustoiset suot 5

 *priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

 • liito-orava
 • ilves
 • saukko
 • karhu
 • kivisimppu
 • punahärö

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

 • ampuhaukka
 • harmaapäätikka
 • helmipöllö
 • huuhkaja
 • kehrääjä
 • kuikka
 • mehiläishaukka
 • metso
 • palokärki
 • pikkulepinkäinen
 • pikkusieppo
 • pohjantikka
 • pyy
 • uhanalainen laji
 • varpuspöllö
 • viirupöllö

Muita huomionarvoisia lajeja:

 • ketokatkero EN
 • hirvenkello VU
 • kangasvuokko VU
 • haapariippusammal VU
 • lupporustojäkälä VU
 • lännenmunuaisjäkälä CR

Suojelutilanne (%)

Suojeltu 99 % (toteutuskeinona useita eri lakeja).

Yhteys suojeluohjelmiin ja toteutuskeinot

Evon alueella on vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluvia kohteita sekä soidensuojeluohjelmaan kuuluva kohde. Alue muodostuu valtion retkeilyalueesta ja rantojensuojeluohjelmaan kuuluvasta alueesta. Hämeen maakuntakaavassa alueella on mm. V-, SL-, RM-, MU- ja P-merkinnät.

Suojelua toteutettu ulkoilulain, metsälain, luonnonsuojelulain ja vesilain perusteella. Toteuttamiskeinoina ovat hoito- ja käyttösuunnitelma valtion mailla, Evon alue-ekologinen suunnitelma ja Länsi-Suomen luonnonvarasuunnitelma (Metsähallitus). Yksityismaiden rantojensuojelualueilla suojellaan luontodirektiivin luontotyypit. Rantavyöhykkeet suojellaan rantojensuojeluohjelman periaatteiden mukaisesti. Rantavyöhykkeiden ulkopuolella metsien hoidossa noudatetaan metsälakia.

Luontodirektiivin ulkopuolella suunnitelmallinen metsätalous on sallittua. Alueella saa metsästää ja kalastaa, mikäli kalastus- ja metsästyslaki eivät sitä rajoita. Myös tutkimus ja opetus, virkistyskäyttö ja virkistyskalastus ovat sallittuja, jos ne eivät uhkaa suojelun tavoitteita. Suojelu ei myöskään rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä.

Julkaistu 8.8.2013 klo 10.03, päivitetty 18.3.2014 klo 13.59

Julkaisija: