Hyppää sisältöön

Gamla kastet

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0800093
Kunta Vöyri
Pinta-ala 39 ha
Aluetyyppi SAC
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Meren läheisyydessä, Maksamaan kunnassa sijaitseva Gamla kastet on ikääntyvää kuusivaltaista luonnonmetsää. Alue koostuu pääosin tuoreen kankaan metsästä, joka kumpareiden lakiosilla muuttuu karummaksi.

Sekapuina esiintyy koivua ja mäntyä. Erikokoisia ja havupuiden eri lahoamisvaiheiden maapuita esiintyy paikoin runsaasti, erityisesti kohteen länsiosassa. Pökkelöitä ja pystyynkuolleita havupuita on yksittäin. Vanhan metsän kääväkäslajistosta alueella esiintyvät ainakin oravuotikka, pihkakääpä ja riukukääpä. Alueen itäosa on vähän käsitellympää, mutta täydentää aluetta. Alueen keskellä on pieni, umpeenkasvaneesta lammesta syntynyt avosuo. Alueella pesii merkittävä lintulajisto ja kolopuista pitävä näätä on myös havaittu alueella.

Monimuotoinen ja luonnontilaisuudeltaan hyvä metsäkohde. Alueen keskiosassa olevalle suolle on kaivettu oja, joka nopeasti kuivattaa kosteikkoa. Kuivuminen tulisi estää tukkimalla oja. Alue rajoittuu osin taimikoihin ja itse alueella on pari pientä voimakkaasti harvennettua alaa.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Alue kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Hankitaan valtiolle ja rauhoitetaan luonnonsuojelulain mukaisena luonnonsuojelualueena.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Nimi

Pinta-ala, ha

Vaihettumissuot ja rantasuot 3,6
Boreaaliset luonnonmetsät 33,2
Fennoskandian metsäluhdat 0,4
Puustoiset suot 1,4
Julkaistu 17.10.2019 klo 9.43, päivitetty 17.10.2019 klo 9.43

Aihealue: