Hinjärvi

Koodi

FI0800059

Kunta

Korsnäs, Närpiö

Pinta-ala

420 ha

Aluetyyppi   

SCI ja SPA

Alueen kuvaus:

Hinjärvi on valuma-alueeltaan pieni, noin kymmenen kilometrin päässä merestä sijaitseva humuspitoinen matala järvi. Rannat ovat alavia ja kasvillisuusvyöhykkeet melko leveät. Ilmaversoiskasvillisuuden valtalaji on järvikorte, paikoin on runsaasti osmankäämiä. Järven eteläosalla on huomattavaa merkitystä varsinkin vesilintujen elinympäristönä. Järvellä on tavattu myös harvinaisuuksia. Suojeluarvoa nostavat erityisesti laajat rantaluhdat, joiden kasvillisuus on monimuotoista. Paikoin rantametsävyöhykkeessä on runsaasti tervaleppiä, paatsamaa ja haapaa. Järven länsirannan pienialaisessa järeäpuustoisessa lehdossa on mm. rehevä mustakonnanmarjakasvusto.

Norrmossen on nuori karu keidassuo, jonka keskiosissa on lähinnä rahkarämettä, lyhytkortista nevarämettä ja lyhytkortista nevaa, joissa on osin ruoppapintaisia kuljuja. Suon reunaosissa on pääasiassa isovarpurämettä. Norrmossenin lounaisreunalla on varsin luonnonmukaisena säilynyttä varttunutta tiheää kuusivaltaista MT-metsää, jossa on paikoin paljon tuulenkaatoja ja muutenkin maapuita kohtalaisesti.

Hinjärvi on valtakunnallisesti arvokas lintujärvi, jolla on huomattava merkitys etenkin vesilintujen elinympäristönä ja uhanalaisen lajiston suojelun kannalta. Hinjärvi on laajan alueen suurin järvi, jolla on myös kalatalous- ja virkistyskäyttöarvoa.

Suojelutilanne:

Ei suojeltu  100 %

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Hinjärven eteläosa on valtakunnallisesti arvokas lintuvesiensuojeluohjelman kohde. Osa alueesta on varattu myös seutukaavassa SU-1 -alueeksi. Tällä hetkellä Natrura-kohde on kokonaan suojelun ulkopuolella. Hinjärvi rauhoitetaan yksityismaan luonnonsuojelualueena omistajien kanssa sovittavin rauhoitusehdoin ja Norrmossen hankitaan valtiolle tai rauhoitetaan yksityismaan luonnonsuojelualueena.

Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit:

Humuspitoiset lammet ja järvet   

63 %

*Keidassuot

23 %

Vaihettumissuot ja rantasuot

10 %

*Boreaaliset luonnonmetsät

2 %

Boreaaliset lehdot

0 %

* = priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I lintulajit:

Circus cyaneus
Cygnus cygnus
Grus grus
Hydrocoloeus minutus (Larus minutus)

Mergus albellus
Philomachus pugnax

Pluvialis apricaria
Porzana porzana   
Tringa glareola

sinisuohaukka
laulujoutsen
kurki
pikkulokki
uivelo
suokukko
kapustarinta
luhtahuitti
liro

lisäksi kaksi uhanalaista lajia

Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut:

Anser fabalis

metsähanhi

Julkaistu 8.8.2013 klo 13.40, päivitetty 8.8.2013 klo 13.40

Aihealue: