Hyppää sisältöön

Iskmo ön

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0800095
Kunta Mustasaari
Pinta-ala 236 ha
Aluetyyppi SAC/SPA
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Mustasaaren kunnassa sijaitseva laaja, melko yhtenäinen ja monin paikoin lähes luonnontilainen alue, jossa kangasmailla vallitsevana tuoreen kankaan metsät. Alueella on myös runsaasti puustoisia, ojittamattomia korpia sekä useita pieniä lampia, joista monet ovat soistumassa. Osa korvista on reheviä ja luhtaisia.

Maastoltaan alue on hyvin vaihteleva, lampien ja kosteiden painanteiden lisäksi esiintyy moreeniharjanteita. Maasto on paikoin hyvin kivikkoista, kumpuilevaa ja vaikeakulkuista.

Alueen metsät ovat hyvin monimuotoisia. Lähinnä rantaa on primäärisukkessiometsiä, jotka vaihettuvat varttuneisiin ja ikääntyviin kuusivaltaisiin metsiin, joissa on yleisesti runsaasti haapaa ja koivua seassa, paikoin myös raitaa. Korvissa kasvaa tervaleppää. Monikerroksinen puusto on varsin luonnontilaista, maapuita ja kuolleita pystypuita on paljon. Erityisen merkittävää alueella on luonnontilaisten korpien ja kivennäismaiden vuorottelu sekä yleisesti metsien monimuotoisuus. Metsien vallitseva aluskasvillisuus on mustikkatyypin kangas, paikoin esiintyy myös rehevämpää OMT-metsää sekä pienialaisesti myös lehtoja.

Alueelta löytyy useita uhanalaisia tai harvinaisia vanhan metsän eliölajeja. Raidankeuhkojäkälää esiintyy yleisesti ja runsaasti, monin paikoin myös haavanhyytelöjäkälää ja samettikesijäkälää. Alue on myös yksi harvoista haapariippusammalen ja lännenmunuaisjäkälän kasvupaikoista Länsi- Suomessa. Käävistä mainittakoon esimerkiksi haavanarinakääpä, lakkakääpä, kuusenkääpä ja ruostekääpä. Eläimistä alueella on asustavat mm.liito-orava, metso, pohjantikka, pyrstötiainen, viitosaatukainen ja kaksihammaskotilo.

Erittäin monimuotoinen ja laaja-alainen vanhan metsän kohde, jossa luonnontilaisten metsien lisäksi esiintyy myös puustoisia soita, metsäluhtia, lehtoja ja vaihettumissoita. Alueen luonnontilaisuutta indikoivat erityisesti vanhan metsän kasvi-, eläin- ja sienilajit. Uhanalaisten lajien lisäksi mainittakoon että alueella pesii varsin runsas lintukanta.

Kohdan 3.3 koodilla D merkityt lintulajit: paikallisesti merkittäviä lajeja ja pesimämääriä. Metsäautotiet sivuavat ja halkovat paikoin aluetta, mikä mahdollistaa metsänhakkuuiden lisäksi myös metsästyksen. Polkuja esiintyy siellä täällä, joka saattaa lisätä retkeilijöiden määrää.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

Alue kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Hankitaan valtiolle ja rauhoitetaan luonnonsuojelulain nojalla luonnonsuojelualueena, tai rauhoitetaan yksityismaan luonnonsuojelualueena maanomistajien kanssa sovittavin rauhoitusehdoin.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Nimi

Pinta-ala, ha

Humuspitoiset järvet ja lammet  3,5
Vaihettumissuot ja rantasuot 5,9
Boreaaliset luonnonmetsät 43
Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät 74
Boreaaliset lehdot 8
Fennoskandian metsäluhdat 6,383
Puustoiset suot 29

Suojelun perusteina olevat lajit

Laji

Tieteellinen nimi

pyy Bonasa bonasia
palokärki Dryocopus martius
kurki Grus grus
pohjantikka Picoides tridactylus
teeri Tetrao tetrix
metso Tetrao urogallus
liito-orava Pteromys volans

  Alueella on lisäksi yksi uhanalainen laji.

Julkaistu 7.10.2019 klo 9.40, päivitetty 7.10.2019 klo 9.40

Aihealue: