Jietanasvuoma

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

 FI1300107

Kunta

Enontekiö

Pinta-ala

1511 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Alue on suureksi osaksi aapasuota, lisäksi alueella esiintyy myös palsasoita ja lettoja. Jietanasvuoma kuuluu Tunturi-Lapin palsasuovyöhykkeeseen. Alue on merkittävä linnuston pesimäalue.

 • poronhoitoaluetta
 • maantie

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Jietanasvuoma kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan. Alue on perustettu luonnonsuojelulain nojalla soidensuojelualueeksi.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

 • Humuspitoiset järvet ja lammet (65)
 • Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (8,1)
 • Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (1)
 • Vaihettumissuot ja rantasuot (30)
 • Letot (100)
 • Aapasuot (700)
 • Palsasuot (30)
 • Boreaaliset luonnonmetsät (678)
 • Puustoiset suot (40)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 • ahma, Gulo gulo
 • kiiltosirppisammal, Hamatocaulis vernicosus
 • lettorikko, Saxifraga hirculus
Julkaistu 26.8.2019 klo 9.50, päivitetty 6.9.2019 klo 12.43

Julkaisija: