Julmatlammit - Kitukorpi

 Alueen koodi: FI0900017
 Pinta-ala:  89 ha
 Kunta: Saarijärvi
 Aluetyyppi: SCI 

Julmatlammet-Kitukorpi on Saarijärven kaupungissa sijaitseva kolmesta erillisestä osa-alueesta muodostuva monipuolinen ja arvokkaita kasvillisuus- ja luontotyyppejä sisältävä kohde. 

Julmienlampien aluetta hallitsee lähes pohjois-eteläsuuntainen noin kilometrin mittainen voimakas ruhjelaakso, jonka molemmin puolin on edustavat pystysuorat louhikkoiset jyrkänteet. Korkeutta porrasjyrkänteillä on noin 25 m. Ruhjelaakson pohjalla on useita pieniä lampia, jotka yhdessä jyrkänteiden kanssa muodostavat edustavan ja mielenkiintoisen pienimuotoisen maiseman. Rotkon pohjalla on kivikoita ja kaksi pientä suppaa. Kivilajina alueella on Keski-Suomessa harvinainen hienorakeinen metavulkaniitti. Kirkasvetisten lampien kohdalla jyrkänteet ovat melko niukkalajisia ja paljaitakin, mutta metsäisillä jaksoilla jyrkänteitä peittävät oligotrofiset sammallajit. Lampien itäpuolisten jyrkänteiden tyvillä kasvaa myös mesotrofisia lajeja. Kasvupaikoiltaan ja lajistoltaan Julmatlammit on monipuolinen alue.

Luonnonsuojelualueella on mm. vanhaa luonnontilaisen kaltaista mustikkatyypin kuusikkoa. Alueen luoteisosassa on myös pienialaisia lehmusta kasvavia lehtoja.  Julmien lampien itäpuolella on erillinen sorakuoppaan rajautuva ravinteinen suoalue, jonka letto-osa on kasvilajistollisesti merkittävä. Leton lajistoon kuuluu mm. Keski-Suomessa erittäin uhanalainen viitasara. Suolla on myös lähde ja pienialainen tervaleppäkorpikuvio. 

Kitukorven alue sijaitsee Julmienlampien alueesta noin puolitoista kilometriä itään. Peukalopuron ja siihen tulevien lähdenorojen varrella on säästynyt luonnontilainen korpialue, jonka arvoa nostaa puuston luonnontilaisuus ja alueella esiintyvät pienvedet. Alueen halki virtaa uomaltaan luonnontilainen puro, johon tulee lähdevesiä itäpuolella olevasta pienestä lähdepurosta. Puron varressa on rehevää ruoho- ja heinäkorpea, joka vaihettuu kauempana purosta metsäkorte- ja mustikkakorveksi ja edelleen kangaskorveksi. Alueella on myös tuoretta kangasmetsää. Kitukorven nykyinen puustosukupolvi on valtaosaltaan luonnontilaista, ylitiheää, paljon lehtipuuta kasvavaa ja kuusivaltaista. Lahopuuta on alueen keskeisillä osilla paljon. 

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:
 - Julmatlammit: Seutukaavan 1. vk SU, 5. vk SL 616, osin rauhoitettu, arvokkaat kallioalueet 

Suojelun toteuttamiskeinot:
 - Luonnonsuojelulaki 

Luontodirektiivin luontotyypit (% pinta-alasta):

 Niukka-keskiravinteiset järvet, joissa Littorelletea uniflorae- ja/tai 3
 Vaihettumissuot ja rantasuot 5
 Fennoskandian lähteet ja lähdesuot 0
 Letot 2
 Kasvipeitteiset silikaattikalliot 25
 *Boreaaliset luonnonmetsät 31
 Boreaaliset lehdot 2
 Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit 4
 *Puustoiset suot 10

 Lajit

Luontodirektiivin liitteen II lajit:
saukko 

Lintudirektiivin liitteen I linnut:
helmipöllö
metso
palokärki
pyy
varpuspöllö
viirupöllö

Muuta lajistoa:
äimäsara
raidankeuhkojäkälä
viitasara

Julkaistu 3.7.2013 klo 14.53, päivitetty 3.7.2013 klo 14.53