Hyppää sisältöön

Kallinkangas

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1300501

Kunta

Keminmaa

Pinta-ala

56 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Kallinkankaan lehdon kasvillisuus on vaihtelevaa tuoreen GOMaT-lehdon (kurjenpolvi-käenkaali-oravanmarjatyyppi) ja lehtomaisen kankaan sekä pienten kosteiden GOFiT-laikkujen (kurjenpolvi-käenkaali-mesiangervotyyppi) mosaiikkia; itäosassa rehevää, kalkkivaikutteista lehtokorpea. Valtapuu on kuusi, sekapuina harmaaleppä, haapa, mänty, tuomi ja pihlaja.

Kallinkangas sijaitsee keskiboreaalisessa kasvillisuusvyöhykkeessä Lapin kolmion liuskevyöhykkeellä. Kasvillisuudessa sekoittuvat eteläiset ja pohjoiset elementit. Alueella kasvaa mm. sormisara, punakonnanmarja, mustakonnanmarja ja soikkokaksikko.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Kallinkankaan Natura-alueeseen kuuluvat:

  • Kallinkankaan lehtoalue, joka kuuluu lehtojensuojeluohjelmaan
  • Kallinkankaan letot -alue, joka kuuluu soidensuojeluohjelmaan
  • ohjelmiin kuulumaton pienehkö alue Kallinkankaan lettoalueen pohjoispuolella

Alueen suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain ja rakennuslain nojalla.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

  • Cratoneurion-huurresammallähteet, joissa muodostuu kalkkiliejusaostumia (0,03)
  • Letot (14)
  • Boreaaliset luonnonmetsät (8)
  • Boreaaliset lehdot (3)
  • Puustoiset suot (12)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

  • kiiltosirppisammal, Hamatocaulis vernicosus

Alueella on lisäksi 2 uhanalaista lajia.

Julkaistu 4.10.2019 klo 13.47, päivitetty 9.9.2019 klo 14.40

Julkaisija: