Kerpuajärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1300615

Kunta

Kittilä

Pinta-ala

63 ha

Aluetyyppi

SAC/SPA

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Kerpuajärvi on matala ja hyvin reheväkasvuinen. Rantametsät ovat järven itärannalla koivuvaltaisia kangasmetsiä, muutoin soista rämettä - korpea, jonka reunassa kapea koivuvyöhyke. Rantapensaikkovyöhyke on matalahko, leveydeltään alle 10 m. Koko järveä ympäröi melko tasaleveä (30 - 50 m) ja yhtenäinen sara - kortevyöhyke. Saraikossa valtalajeja pullosara (Carex rostrata) ja vesisara (Carex aquatilis). Paikoitellen kasvusto on pelkästään järvikortetta, paikoitellen saravaltaista. Myös raatetta kasvaa siellä täällä. Mosaiikkimaisuutta kasvillisuudessa on vain vähän. Vesirajassa on kapea vyöhyke viiltosara (Carex acuta) kasvustoja.

Upos- ja kelluslehtisen kasvillisuuden valtalajina lumme, jota kasvaa runsaasti koko järven alueella. Runsaasti esiintyy myös uistinvitaa ja vesisammalkasvustoja on paljon ympäri järven.

Järven virkistyskäyttö painottunee vesilintujen metsästykseen. Aiemmin järven rantaniityillä on harjoitettu niittytaloutta.

Kesällä 1996 tehdyn IBA-kartoituksen perusteella järven pesimälinnusto on monipuolinen. Kohteen pesimälinnuston suojelupistearvo on 38 (vaihteluväli Lapin lintuvesillä 19-163 pistettä) ja suurimman osan siitä muodostavat vesilinnut ja kahlaajat. Alueella pesii 22 kosteikoille ominaista lajia, joista 8 on mainittu lintudirektiivin liitteessä I. Järvellä on myös merkitystä sulkasadon aikaisena kerääntymisalueena (luokka III, alueelle kerääntyy kymmeniä vesilintuja).

Järvi on kasvamassa umpeen lähinnä pohjanmyötäisesti. Mahdollisia kunnostustoimenpiteitä järvelle olisivat allikoiden rakentaminen ja sara-kortekasvustojen niitto.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Kerpuajärvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan.

Alueen toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki ja rakennuslaki.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

 • Humuspitoiset järvet ja lammet (25)
 • Vaihettumissuot ja rantasuot (37)
 • Puustoiset suot (6,3)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 • jouhisorsa, Anas acuta
 • laulujoutsen, Cygnus cygnus
 • tuulihaukka, Falco tinnunculus
 • kurki, Grus grus
 • pikkulokki, Larus minutus
 • sinirinta, Luscinia svecica
 • uivelo, Mergus albellus
 • vesipääsky, Phalaropus lobatus
 • suokukko, Philomachus pugnax
 • lapintiira, Sterna paradisaea
 • mustaviklo, Tringa erythropus
 • liro, Tringa glareola
Julkaistu 10.9.2019 klo 9.56, päivitetty 10.9.2019 klo 9.56

Julkaisija: