Kettujoki-Vaskojoki

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1300210

Kunta

Inari

Pinta-ala

1995 ha

Aluetyyppi

SAC/SPA

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Alue muodostuu Paaterin ja Muddusjärven välisestä Kettujoesta ja siihen liittyvistä suoalueista sekä Vaskojoen alaosan suistoalueesta. Molemmissa joissa on lukuisia sivupolvekkeita ja -lampareita, jotka lisäävät suuresti rantaviivan pituutta. Rannat ovat pääasiassa tulvanevoja ja saraluhtia. Jokien lampareissa on järvikorte- ja järvikaislakasvustoja. Vaskojoelta on löytynyt mm. uposvesitähteä ja merivitaa. Alueeseen kuuluvat myös Tuorisjängän ja Halstimajängän aapasuot ja joitakin pieniä metsäsaarekkeita.

Merkittävä linnuston pesimäalue ja muutonaikainen levähdysalue.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Natura-alue muodostuu:

 • Kettujoen alueesta, joka kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan
 • Kettujoen-Vaskojoen alueesta, joka kuuluu lintuvesien suojeluohjelmaan
 • Tuorisjängän alueesta, joka on ohjelmien ulkopuolinen Inarin kunnan ehdottama alue

Alueesta on toteutettu osa. Kettujoen alue on valtion maiden osalta perustettu luonnonsuojelulain nojalla soidensuojelualueeksi. Muun alueen suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain ja rakennuslain keinoin (vesialueet vesilaki).

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

 • Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (78)
 • Humuspitoiset järvet ja lammet (20)
 • Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (470)
 • Keidassuot (130)
 • Vaihettumissuot ja rantasuot (60)
 • Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (0,5)
 • Aapasuot (700)
 • Boreaaliset luonnonmetsät (270)
 • Fennoskandian metsäluhdat (2)
 • Alnus glutinosa ja Fraxinus excelsior -tulvametsät (4)
 • Puustoiset suot (340)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 • metsähanhi, Anser fabalis
 • suopöllö, Asio flammeus
 • tukkasotka, Aythya fuligula
 • lapinsirri, Calidris temminckii
 • laulujoutsen, Cygnus cygnus
 • ampuhaukka, Falco columbarius
 • kuikka, Gavia arctica
 • kaakkuri, Gavia stellata
 • kurki, Grus grus
 • sinirinta, Luscinia svecica
 • jänkäkurppa, Lymnocryptes minimus
 • pilkkasiipi, Melanitta fusca
 • uivelo, Mergus albellus
 • keltavästäräkki, Motacilla flava
 • suokukko, Philomachus pugnax
 • pohjantikka, Picoides tridactylus
 • kapustarinta, Pluvialis apricaria
 • kalatiira, Sterna hirundo
 • lapintiira, Sterna paradisaea
 • hiiripöllö, Surnia ulula
 • metso, Tetrao urogallus
 • mustaviklo, Tringa erythropus
 • liro, Tringa glareola
 • saukko, Lutra lutra
 • lapinleinikki, Ranunculus lapponicus
Julkaistu 6.9.2019 klo 13.56, päivitetty 6.9.2019 klo 13.56

Julkaisija: