Kuortano-Saivinvuoma-Launijärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1300606

Kkunta

Kittilä

Pinta-ala

9831 ha

Aluetyyppi

SAC/SPA

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Kuortano-Saivinvuoma-Launijärven alue sisältää vaihtelevaa aapasuo- ja järviluontoa. Alueella esiintyy useita suotyyppejä: karuhkoja rimpinevoja, erilaisia lettoja, suursaranevoja, tulvanevoja, suoniittyjä, lähteikköpintoja sekä korpia ja rämeitä. Järvet ovat pehmeäpohjaisia, melko matalia ja kirkasvetisiä.

Kuortanovuoma-Saivinvuoma-Launijärvi on pohjoisen Peräpohjolan tyypillinen aapasuokokonaisuus. Linnustoltaan alueet ovat arvokkaita.

Poronhoitoaluetta. Ympäristön metsiä on hakattu.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Natura-alue koostuu Kuortanovuoma-Saivinvuoman alueesta, joka kuuluu soidensuojeluohjelmaan (SSO) sekä Launijärven alueesta, joka on varattu seutukaavassa luonnonsuojelualueeksi (SL 936). Alueen suojeluperusteissa todetaan mm., että alueella oleva Lokittamajärvi on ilmeisesti sahalehden (Stratiotes aloides) pohjoisin kasvupaikka Fennoskandiassa. Lisäksi rajaukseen kuuluu noin 300 ha suojeluohjelmaan ja seutukaavan suojeluvaraukseen kuulumatonta aluetta.

Alue on toteutettu osaksi. Kuortanovuoma-Saivinvuoman alueesta pääosa on toteutettu muodostamalla siitä luonnonsuojelulain mukainen suojelualue. Muun alueen suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain ja rakennuslain nojalla.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

 • Magnopotamion tai Hydrocharition-kasvustoiset luontaisesti ravinteiset järvet (100)
 • Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (100)
 • Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (200)
 • Keidassuot (1070)
 • Vaihettumissuot ja rantasuot (20)
 • Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (1)
 • Letot (530,9)
 • Aapasuot (6500)
 • Boreaaliset luonnonmetsät (400)
 • Fennoskandian metsäluhdat (1)
 • Alnus glutinosa ja Fraxinus excelsior -tulvametsät (490)
 • Puustoiset suot (2460)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 • helmipöllö, Aegolius funereus
 • suopöllö, Asio flammeus
 • pyy, Bonasa bonasia
 • sinisuohaukka, Circus cyaneus
 • laulujoutsen, Cygnus cygnus
 • palokärki, Dryocopus martius
 • pohjansirkku, Emberiza rustica
 • ampuhaukka, Falco columbarius
 • tuulihaukka, Falco tinnunculus
 • varpuspöllö, Glaucidium passerinum
 • kurki, Grus grus
 • jänkäsirriäinen, Limicola falcinellus
 • sinirinta, Luscinia svecica
 • keltavästäräkki, Motacilla flava
 • vesipääsky, Phalaropus lobatus
 • suokukko, Philomachus pugnax
 • pohjantikka, Picoides tridactylus
 • kapustarinta, Pluvialis apricaria
 • hiiripöllö, Surnia ulula
 • teeri, Tetrao tetrix
 • metso, Tetrao urogallus
 • mustaviklo, Tringa erythropus
 • liro, Tringa glareola
 • saukko, Lutra lutra
 • kiiltosirppisammal, Hamatocaulis vernicosus
 • lapinleinikki, Ranunculus lapponicus
 • lettorikko, Saxifraga hirculus

Alueella on lisäksi 2 uhanalaista lajia.

Julkaistu 10.9.2019 klo 9.19, päivitetty 10.9.2019 klo 9.18

Julkaisija: