Kusiaiskorpi, Palo-Isokummun jänkä, Alkumaa

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1301903

Kunta

Tornio

Pinta-ala

441 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Isokummunjängän pohjoisosissa erittäin reheviä lettoja, mutta eteläosissa myös mesotrofisia piirteitä.Tärkeä Lapin kolmion lettokohde.

Uhkana maa- ja metsätalous.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alue kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan. Alueen suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain nojalla. Alueella yksi perustettu yksityinen suojelualue.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

 • Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (1)
 • Vaihettumissuot ja rantasuot (20)
 • Cratoneurion-huurresammallähteet, joissa muodostuu kalkkiliejusaostumia (0,1)
 • Letot (120)
 • Aapasuot (80)
 • Boreaaliset luonnonmetsät (13)
 • Boreaaliset lehdot (1)
 • Puustoiset suot (230)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 • luhtakultasiipi, Lycaena helle
 • kiiltosirppisammal, Hamatocaulis vernicosus
 • lapinleinikki, Ranunculus lapponicus
 • lettorikko, Saxifraga hirculus

Alueella on lisäksi 2 uhanalaista lajia.

Julkaistu 30.9.2019 klo 13.34, päivitetty 30.9.2019 klo 13.33

Julkaisija: