Längelmäveden saaret

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0342001
Pinta-ala: 407 ha
Kunta: Kangasala, Orivesi
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Längelmäveden saaret kartalla

Alueen kuvaus

Längelmäveden saaret on valtakunnallisesti arvokas karun reittiveden selkäsaarien kokonaisuus. Saarissa on paljon lohkare- ja kalliorantoja, ja osassa metsistä on vanhojen metsien piirteitä. Saaret ovat tärkeitä selkävesien lintujen pesimäpaikkoja. Yhtä saarista käytetään metsälaitumena (perinnebiotooppi).

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimilla.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alue on valtakunnallisen rantojensuojeluohjelman kohde. Erityistä suojelua vaativa vesistö.

Suojelun toteutuskeinoina ovat luonnonsuojelulaki ja vesialueella vesilaki.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3110 Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (Littorelletalia uniflorae) 312
6270 Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt 1,6
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 0,9
8230 Kallioiden pioneerikasvillisuus (Sedo-Scleranthion tai Sedo albi-Vernicion dillenii) 0,5
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 33
91D0 Puustoiset suot 0,6

Suojelun perusteina olevat lajit

  • liito-orava Pteromys volans
  • lietetatar Persicaria foliosa

 

Julkaistu 22.11.2019 klo 14.52, päivitetty 22.11.2019 klo 14.59

Julkaisija: