Hyppää sisältöön

Lauttajärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0354002
Pinta-ala: 122 ha
Kunta: Mänttä-Vilppula
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Lauttajärvi kartalla

Alueen kuvaus

Lauttajärven alue on laajahko ja erämainen. Suurin osa metsistä on luontaisesti kehittynyttä kalliomännikköä, mutta alueella on myös taimikoita. Lauttaoja ja Lauttalammi ovat osin luonnontilaisia, ja ne ovat lajistonsa ansiosta hyvin arvokkaita pienvesiä.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Suurin osa alueesta on vanhojen metsien suojelualuetta. Lauttaoja ja Lauttalammi on luokiteltu valtakunnallisessa pienvesi-inventoinnissa arvokkaiksi kohteiksi.

Suojelun toteutuskeinoina ovat vesilaki ja metsälaki Lauttaojan ympärillä sekä Lauttalammilla, muualla luonnonsuojelulaki.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3160 Humuspitoiset järvet ja lammet 0,7
3260 Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta 1,2
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 0,4
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 99
91D0 Puustoiset suot 10

Suojelun perusteina olevat lajit

  • saukko Lutra lutra
  • liito-orava Pteromys volans

 

Julkaistu 22.11.2019 klo 11.45, päivitetty 22.11.2019 klo 11.45

Julkaisija: