Meltosjärvet - Pysäjärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1302104

Kunta

Ylitornio

Pinta-ala

458 ha

Aluetyyppi

SAC/SPA

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Meltosjärvet ovat Miekojärveen laskevan pienen joen läpivirtausjärviä. Järviä on laskettu viime vuosisadalla ja ne ovatkin hyvin matalia (max. syv. 0.9 m) ja reheviä. Vähäsateisina vuosina osa alueesta jää kokonaan kuiville.

Kasvillisuusvyöhykkeet ovat laajoja. Rantoja reunustaa yleensä 2-15 m leveä koivu-pajuvyöhyke. Järvillä on laajoja yhtenäisiä saraikkovyöhykkeitä (vesisara, Carex aquatilis ja pullosara C. rostrata), joiden seassa kasvaa mm. järvikortetta, kurjenjalkaa, terttualpia ja vehkaa. Rannoilla on myös kelluvia turvelauttoja. Avovesialueilla kasvaa runsaimpana palpakoita, uistinvitaa (Potamogeton natans), isovesihernettä (Utricularia vulgaris) ja pohjalehtisiä äimäruohoa (Subularia aquatica), katkeravesirikkoa (Elatine hydropiper) ja vesitähteä (Callitriche spp).

Alueella pesii 10 ja aluetta käyttää ruokailu- ja levähdysalueena 7 lintudirektiivin liitteessä I mainittua lajia. Kosteikoille ominaisia lajeja kohteella pesii yhteensä 36. Kohteen pesimälinnuston suojelupistearvo on 105 (vaihteluväli 19-163 pistettä). Alue on maakunnallisesti arvokas muuttolintujen levähdysalue (luokka III) ja huomattava sulkasadonaikainen kerääntymisalue.

Kohdassa " Muuta lajistoa " mainittu katkeravesirikko on alueellisesti uhanalainen laji.

Järven umpeenkasvu on paikoin edennyt pitkälle, sillä kaikkein avonaisimmillakin alueilla ( Vähä - Meltosjärvi ) avoveden osuus on noin 50 %. Järville ollaan laatimassa kunnostussuunnitelmaa Lapin ympäristökeskuksessa.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Meltosjärvet-Pysäjärvet -alue kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Alueen suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain ja vesilain nojalla.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

 • Humuspitoiset järvet ja lammet (292)
 • Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (201)
 • Vaihettumissuot ja rantasuot (183)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 • jouhisorsa, Anas acuta
 • lapasorsa, Anas clypeata
 • heinätavi, Anas querquedula
 • metsähanhi, Anser fabalis
 • suopöllö, Asio flammeus
 • tukkasotka, Aythya fuligula
 • lapinsirri, Calidris temminckii
 • ruskosuohaukka, Circus aeruginosus
 • sinisuohaukka, Circus cyaneus
 • laulujoutsen, Cygnus cygnus
 • nuolihaukka, Falco subbuteo
 • tuulihaukka, Falco tinnunculus
 • kuikka, Gavia arctica
 • kaakkuri, Gavia stellata
 • kurki, Grus grus
 • pikkulokki, Larus minutus
 • naurulokki, Larus ridibundus
 • punakuiri, Limosa lapponica
 • sinirinta, Luscinia svecica
 • jänkäkurppa, Lymnocryptes minimus
 • pilkkasiipi, Melanitta fusca
 • mustalintu, Melanitta nigra
 • uivelo, Mergus albellus
 • sääksi, Pandion haliaetus
 • vesipääsky, Phalaropus lobatus
 • suokukko, Philomachus pugnax
 • mustakurkku-uikku, Podiceps auritus
 • kalatiira, Sterna hirundo
 • lapintiira, Sterna paradisaea
 • mustaviklo, Tringa erythropus
 • liro, Tringa glareola
Julkaistu 2.10.2019 klo 10.34, päivitetty 2.10.2019 klo 10.34

Julkaisija: