Narkauksen-Katiskon lehdot

Koodi

FI1301313

Kunta

Rovaniemi

Pinta-ala

94 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Narkauksen kalkkimaan kasvillisuus on laikuittaista tuoreiden lehtojen, kalkkikallioiden ja lettoisten painanteiden mosaiikkia. Puusto on lehtipuuvaltaista, pääosin koivikkoa.

Katisko-ojan lehdon kasvillisuus on runsaiden purovesien ruokkimaa, kosteaa hiirenporrasvaltaista saniaislehtoa, tuoretta tulvametsää ja GDT-lehtoa (kurjenpolvi-imarretyypin lehtoa) sekä saniaiskorpea. Puusto on komeaa kuusikkoa, jonka joukossa on runsaasti harmaaleppää, koivua, tuomea, pihlajaa ja mustuvapajua.

Narkauksen Katiskon lehdot kuuluvat lehtokasvillisuuden aluejaossa pohjoisboreaalisen vyöhykkeen Peräpohjolan alueeseen. Alueella esiintyy useita vaateliaita kasvilajeja. Valtakunnallisesti uhanalaisia lajeja ovat lehtonoidanlukko, sekä kaksi uhanalaista lajia. Alueellisesti uhanalaisia lajeja ovat hentokorte, sormisara, kanervisara, punakonnanmarja, sananjalka, tervaleppä, humala, velholehti, lehtomatara ja kaiheorvokki.

Metsähallituksen hallinnassa, ei uhkia.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Natura-alueeseen kuuluu Narkauksen Kalkkimaan lehdot ja Katiskon lehdot, jotka molemmat kuuluvat lehtojensuojeluohjelmaan (LHO).

Narkauksen Kalkkimaan lehtoalue on toteutettu muodostamalla siitä luonnonsuojelulain mukainen suojelualue (LHA). Muun osan suojelu tullaan toteuttamaan myös luonnonsuojelulain nojalla.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

  • Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (0,01)
  • Letot (6)
  • Kasvipeitteiset kalkkikalliot (0,1)
  • Boreaaliset luonnonmetsät (6)
  • Boreaaliset lehdot (32)
  • Puustoiset suot (4,7)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

  • lapinleinikki, Ranunculus lapponicus

Alueella on lisäksi 2 uhanalaista lajia.

Julkaistu 16.9.2019 klo 13.16, päivitetty 16.9.2019 klo 13.16

Julkaisija: