Perämeren kansallispuisto

Koodi

FI 130 0301

Kunta

Kemi, Tornio

Pinta-ala

15 890 ha

Aluetyyppi

SCI

Alueen kuvaus:

Perämeren kansallispuistolle on tyypillistä matalien moreenisaarien luoma avara ja laakea maisemakuva. Kansallispuiston erityispiirteisiin kuuluu vähäsuolaisen veden eliöstö. Maankohoamisrannoille on ominaista vyöhykkeinen kasvillisuus.

Perämeren kansallispuiston tehtävänä on maankohoamisen muovaaman saaristoluonnon suojelu.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Natura-alueeseen kuuluu Perämeren kansallispuisto ja lisäksi Möylynkarin ympärillä olevaa kansallispuistoon kuulumatonta vesialuetta noin 600 hehtaarin verran.

Perämeren kansallispuisto on perustettu luonnonsuojelulain nojalla. Myös alueen laajennusosan suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain nojalla.

Luontodirektiivin luontotyypit:

Vedenalaiset hiekkasärkät

2 %

*Rannikon laguunit

<1 %

Kivikkoisten rantojen monivuotinen kasvillisuus

<1 %

Itämeren boreaaliset luodot ja saaret

<1 %

*Itämeren boreaaliset rantaniityt

<1 %

Itämeren boreaaliset hiekkarannat, joilla on monivuotista ruohovartista kasvillisuutta

<1 %

*Rannikoiden kiinteät, ruohokasvillisuuden peittämät dyynit ("harmaat dyynit")

<1 %

Kuivat Calluna ja Empetrum nigrum-nummet/dyynit

<1 %

*Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt

1 %

*Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät

<1 %

* priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

perämerenmaruna

ruijanesikko

upossarpio

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

kalatiira

lapintiira

räyskä

Muuta lajistoa:

haarapääsky

puukiipijä

hernekerttu

riekko

järripeippo

riskilä

kivitasku

rytikerttunen

kultarinta

selkälokki

lehtokerttu

sirittäjä

leppälintu

tiltaltti

mustapääkerttu

viitakerttunen

pensaskerttu

harjasorakas

pensassirkkalintu

jokipaju

pensastasku

käärmeenkieli

peukaloinen

otalehtivita

pikkusirkku

ruohikkokieli

pohjansirkku

verikämmekkä

punavarpunen

Edellä esitetyt tiedot perustuvat Natura-tietolomakkeen tiivistelmään. Natura-arvioinneissa tulee käyttää varsinaisia Natura-tietolomakkeen (Natura Data Form) tietoja, jotka sisältävät laji- ja luontotyyppikohtaisia arviointitietoja. Natura-tietolomakkeita voi tilata Suomen ympäristö- keskuksesta ja Lapin ympäristökeskuksesta.

Lisää luontotietoa (aluekohtaista ja yleistä):

Airaksinen, O. & Karttunen, K. 2001: Natura 2000 -luontotyyppiopas. Ympäristöopas 46, 2. korj. painos, Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 194 s.

Ilmonen, J., Ryttäri, T. ja Alanen A. 2001: Luontodirektiivin kasvit ja selkärangattomat eläimet. Suomen Natura 2000 -ehdotuksen luonnontieteellinen arviointi. Suomen ympäristö 510. Suomen ympäristökeskus. 177 s.

Lappalainen, Markku 2001: Suomen kansallispuistot: ulapalta paljakalle. Metsähallitus, Luonnonsuojelu, Jyväskylä, Gummerus. 168 s.

Leinikki, Jouni ja Oulasvirta, Panu 1995: Perämeren kansallispuiston vedenalainen luonto. Helsinki  Metsähallitus, luonnonsuojelu, Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A nro 49, Metsähallitus, Helsinki. 86 s.

Rassi, P., Alanen, A., Kanerva, T. & Mannerkoski, I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus 2000. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki.

Ryttäri, T. & Kettunen, T. (toim.): Uhanalaiset kasvimme.  Suomen ympäristökeskus ja Kirjayhtymä Oy, Helsinki. 335 s. 

Salo, P. & Nummela-Salo, U. 1994. Perämeren kansallispuiston kasvillisuus ja kasvisto. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A nro 32, 98 s.

Siira, J. 1999. Kasvillisuuden kehitys Perämeren rannikolla. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 723: 33-42.

Metsähallitus 1997 (Rönkä Antti): Perämeren kansallispuisto, esite

www. luontoon.fi > Retkikohteet > Kansallispuistot > Perämeri

Julkaistu 3.11.2003 klo 10.53, päivitetty 27.8.2013 klo 12.10

Julkaisija: