Hyppää sisältöön

Pohjoislahden metsä

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0800154
Kunta Kristiinankaupunki
Pinta-ala 82 ha
Aluetyyppi SAC

Alue kartalla

Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Alue käsittää Kristiinankaupungin keskustan itäpuolella sijaitsevan matalaan merenlahteen rajoittuvan metsäalueen. Alueesta suuri osa on varttunutta kuusivaltaista tuoretta kangasta. Alueeseen kuuluu myös maankohoamisrannikolle tyypillistä primäärisukkessiovaiheen lehtipuuvaltaista metsää, josta osa on lehtoa, sekä merenrantaniittyä ja rantasuota. Pohjoislahdella on laidunnettu vuodesta 2004 lähtien noin 9 hehtaarin suuruista aluetta. Alue muodostuu sekä niittyalueista, hakamaista, metsälaitumista että lähimpänä Pohjoislahtea avoimesta rantaniittyalueesta. Flybäckenin puro, joka on kaivettu 1970-luvulla, on ennallistettu luonnontilaisemmaksi vuonna 2013. Flybäckenin jokisuun ulkopuolelle on myös rakennettu kalatie.

Tärkeä boreaalisten metsien ja kosteikkoluonnon suojelukohde, joka täydentää merkittävästi aiempaa Tiilitehtaanmäen Natura-aluetta. Alueella esiintyy useita eri luontotyyppejä, jotka muodostavat hyvin monimuotoisen kokonaisuuden.
Aiemmat metsänhoitotoimet ovat vaikuttaneet metsänrakenteeseen osalla aluetta näkyvästi. Alueelle on rakennettu opastein varustettuja polkuja ja lintutorni. Kaupunkitaajaman läheisyyden vuoksi alueen virkistyskäyttö on vilkasta.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:              

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteiä
  • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpiteinä

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Suojellaan luonnonsuojelulain nojalla.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Nimi

Pinta-ala,ha

Itämeren boreaaliset rantaniityt 0,8
Vaihettumissuot ja rantasuot 14,6
Boreaaliset luonnonmetsät 23,8
Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät 8,7
Boreaaliset lehdot 1,6
Fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet 0,9

 

Julkaistu 23.9.2019 klo 15.41, päivitetty 23.9.2019 klo 15.40

Aihealue: