Rakanjänkkä

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1301904

Kunta

Tornio

Pinta-ala

83 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Kohde edustaa erittäin rehevää ja monipuolista lettosuoluontoa. Eteläosissa luhtaisia lettoalueita ja pohjoisempana avointa rimpilettoa. Reunoilla lettokorpea. Pääosin avosuota, jonka raja kivennäismaahan suhteellisen jyrkkä.
Kasvilajisto on Pohjois- Pohjanmaan aapasoille tyypillisesti rikas ja monipuolinen.
Myös linnustollisesti arvokas ja monipuolinen kohde.

Tärkeä Lapin kolmion suokohde.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Rakanjänkkä kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan. Alueen suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain nojalla.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

  • Letot (55)
  • Aapasuot (60)
  • Boreaaliset luonnonmetsät (1)
  • Puustoiset suot (10)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

  • kiiltosirppisammal, Hamatocaulis vernicosus
Julkaistu 30.9.2019 klo 9.29, päivitetty 30.9.2019 klo 9.29

Julkaisija: