Salamajärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI1001013
Kunta Kinnula, Kivijärvi, Perho
Pinta-ala 9261 ha
Aluetyyppi SAC

Alue kartalla

Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

 Alueen kuvaus

Salamajärven alue sijaitsee Länsi-Suomen ja Keski-Suomen läänien rajalla, Perhon, Kivijärven ja Kinnulan kuntien alueilla. Salamajärvi edustaa Suomenselän vedenjakajaseudun melko karua ja suovaltaista luontoa.

Kallioperän muodostavat pääasiassa happamat granodioriittivaltaiset kivilajit, maaperä on enimmäkseen moreenia ja turvetta, paikoin harjusoraa. Avokallioita ja kalliopaljastumia on vähän, vaikka seutu on erittäin kivistä. Suuria avolouhikkoja on paikoin. Korkeuserot ovat pieniä, matalat kankaat, suot sekä pienet lammet ja järvet hallitsevat maisemaa. Järvet ja lammet ovat karuja ja tummavetisiä. Kankaat ovat suureksi osaksi kivisiä männiköitä. Suot ovat aapasoita ja siellä on monia eri suotyyppejä. Heikinjärvenneva, SPA-alue on yksi Salamajärven kansallispuiston laajimmista avosuoalueista, joka on linnustollisesti arvokas.

Alueella on merkistystä mm. erämaaeläimistön ja monien uhanalaisten kasvien kannalta. Alueella tavataan mm. joutsenia, metsähanhia, kurkia, metsäpeuroja ja susia. Alueella esiintyy myös uhanalainen lintu.
Etenkin alueen soilla tavataan useita Keski-Suomessa ja Vaasan läänissä alueellisesti uhanalaiseksi luokiteltua kasvilajia. Heikinjärvenneva on myös SPA-alue, eli lintudirektiivin perusteella Natura 2000 - verkostoon sisällytettävä alue.

3.3. Muut tärkeät lajit: Kaikki kasvit perusteena D ovat alueellisesti uhanalaisia. Koirajärvet ovat virkistyskalastusjärviä. Virkistyskalastuksen kehittämisessä otetaan kansallispuiston asettamat erityisvaatimukset huomioon. Alueen soista suurin osa on luonnontilassa, reunaosien ojitetut suot on ennallistettu. Alueella on melko paljon nuoria viljelymetsiä, joita on ennallistettu pienaukottamalla ja polttamalla. Natura-rajaukseen on otettu mukaan jo olemassaoleviin suojelualueisiin liittyviä alueita, jotta kokonainen suoyhdistymä on saatu mukaan.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilyteän alueen käyttöä ohjaamalla
  • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alue sisältää Salamajärven kansallispuiston, Salamanperän luonnonpuiston, Kirkkonevan-Juurikkasuon soidensuojelualueen, Sikolampien metsän vanhojen metsien suojeluohjelman täydennyskohteen sekä Ahvenlammen ja Kivilammen aarnialueet (vanhojen metsien suojeluohjelma, muulla tavoin suojeltavat tai huomioonotettavat kohteet). Näiden lisäksi Natura-rajauksessa on mukana luontodirektiivin mukaisia edustavia luontotyyppejä sekä etenkin soiden reuna-alueita, jotta saatu rajattua mukaan koko suoyhdistymä.

Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain nojalla.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Nimi

Pinta-ala,ha

Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (Littorelletalia uniflorae) 154
Niukka-keskiravinteiset järvet, joissa Littorelletea uniflorae- ja/tai Isoëto Nano-juncetea -kasvillisuus 2
Humuspitoiset järvet ja lammet 341
Pikkujoet ja purot, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta 90
Keidassuot 405
Vaihettumissuot ja rantasuot 540
Fennoskandian lähteet ja lähdesuot 1,4
Letot 4
Aapasuot 3903
Kasvipeitteiset silikaattikalliot 20
Boreaaliset luonnonmetsät 1608
Boreaaliset lehdot 1,6
Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit 180
Fennoskandian metsäluhdat 0,5
Puustoiset suot 1014

Suojelun perusteina olevat lajit

Laji

Tieteellinen nimi

mäntyhuppukuoriainen Stephanopachys substriatus
ahma Gulo gulo
saukko Lutra lutra
metsäpeura Rangifer tarandus fennicus
hitupihtisammal Cephalozia macounii
korpihohtosammal Herzogiella turfacea
isonuijasammal Meesia longiseta

 

Julkaistu 21.10.2019 klo 9.01, päivitetty 21.10.2019 klo 9.02

Aihealue: