Hyppää sisältöön

Salmuksen alue

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0316007
Pinta-ala: 364 ha
Kunta: Kangasala, Lempäälä
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Salmuksen alue kartalla

Alueen kuvaus

Salmuksen alueen pohjoisosan Koukkurahka on luonnontilainen keidassuo, jonka linnusto on edustava esimerkki karujen rämeiden linnustosta. Alue onkin mm. kaakkurin pesimäsuo. Suo on merkittävä myös kasvi- ja perhoslajistonsa vuoksi.

Salmuksesta alkava järviketju on säilynyt poikkeuksellisen luonnontilaisena asutuskeskusten välissä. Sen järvet ovat karuja ja kirkasvetisiä, osa humusvaikutteisia.

Kokonaisuutena Salmuksen alue on suo- ja pienvesiluonnon yhdistelmänä Pirkanmaan parhaimmistoa. Alueella kasvaa luontodirektiivin lajeista lapinsirppisammalta, hiuskoukkusammalta sekä hajuheinää.

Salmuksen alue muodostaa useiden luontotyyppien erinomaisen kokonaisuuden kahden järviketjun muodostamalla valuma-alueella. Merkitys on suuri myös moninaiskäytön kannalta; alue on mm. suosittua vaellusmaastoa.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • Koukkurahkan alueella vallitseva luontotyyppien tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
  • muualla alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien ja niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Järvialue on luokiteltu valtakunnallisessa pienvesi-inventoinnissa arvokkaaksi. Koukkurahka on soidensuojeluohjelmaa täydentävä kohde.

Suojelun toteutuskeinona on Koukkurahkan alueella luonnonsuojelulaki, muualla metsälaki ja vesilaki.

Tavoitteena on suojella pienvesiluontoa, jolloin rantarakentaminen pyritään ohjaamaan muualle. Suunnitelmaan perustuva metsätalous on alueella mahdollista. Koukkurahkan suoalueella vesitaloutta muuttavat toimet on kielletty (esim. ojitukset). Koko alueella on mahdollista metsästää, kalastaa ja marjastaa sekä harjoittaa muuta toimintaa, joka ei uhkaa suojelutavoitteita.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3160 Humuspitoiset järvet ja lammet 63
3260 Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta 1
7110 Keidassuot 40
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 15
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 3
9050 Boreaaliset lehdot 2
9080 Fennoskandian metsäluhdat 0,3
91D0 Puustoiset suot 35

Suojelun perusteina olevat lajit

  • hajuheinä Cinna latifolia
  • hiuskoukkusammal Dichelyma capillaceum
  • lapinsirppisammal Hamatocaulis lapponicus

 

Julkaistu 22.11.2019 klo 15.17, päivitetty 22.11.2019 klo 15.20

Julkaisija: