Hyppää sisältöön

Sandsundsfjärden

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0800067
Kunta Pedersöre, Pietarsaari
Pinta-ala, ha 159 ha
Aluetyyppi SAC/SPA
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Sandsundsfjärden on entinen merenlahti, nykyisin makeavesialtaaksi padottuun Luodonjärveen lyhyen uoman (Bockholmskanalen) kautta yhteydessä oleva erillinen järvi. Järvi on Scirpus lacustre -tyyppinen, matala ja reheväkasvustoinen; ilmaversoiskasvillisuus, järviruoko, järvikaisla, järvikorte ja osmankäämi, on vallannut laajoja alueita. Järvellä on kuitenkin myös suuria avovesialueita. Soistuneilla rannoilla on etenkin lahden pohjoispäässä laajalti avoluhtaa ja pensasluhtaa.

Järven pesimälinnusto on varsin runsas. Kesäiltoina järvellä kuulee mm. luhtahuitin huutelua. Muuttoaikana alueella levähtää hanhia, joutsenia ja vesilintuja. Järven etelärannalla on lintutorni. Rantametsät ovat paikoin rantalehtoa. Liito-oravasta on havaintoja järven itäpuolelta.

Alueellisesti tärkeä linnustonsuojelukohde. Huomattava merkitys myös virkistyskäytön kannalta. Ravinne- ja kiintoainekuormitus rehevöittävät järveä ja se on umpeenkasvamassa.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyydeltä luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla,
  • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

Sandsundsfjärden ei sisälly valtakunnallisiin suojeluohjelmiin eikä sitä ole myöskään maakuntakaavassa osoitettu luonnonsuojelualueeksi.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Rauhoitetaan yksityismaan luonnonsuojelualueena omistajien kanssa sovittavin rauhoitussäännöin. Tavoitteena on alueen linnustonsuojelullisen arvon säilyttäminen.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Nimi

Pinta-ala, ha

Vaihettumissuot ja rantasuot 54
Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät 2
Boreaaliset lehdot 0,5

Suojelun perusteina olevat lajit

Laji

Tieteellinen nimi

 jouhisorsa Anas acuta
lapasorsa Anas clypeata
heinätavi Anas querquedula
harmaasorsa Anas strepera
metsähanhi Anser fabalis
harmaahaikara Ardea cinerea
punasotka Aythya ferina
tukkasotka Aythya fuligula
pyy Bonasa bonasia
ruskosuohaukka Circus aeruginosus
sinisuohaukka Circus cyaneus
laulujoutsen Cygnus cygnus
palokärki Dryocopus martius
kurki Grus grus
merikotka Haliaeetus albicilla
selkälokki Larus fuscus fuscus
pikkulokki Larus minutus
naurulokki Larus ridibundus
sinirinta Luscinia svecica
uivelo Mergus albellus
vesipääsky Phalaropus lobatus
suokukko Philomachus pugnax
mustakurkku-uikku Podiceps auritus
luhtahuitti Porzana porzana
räyskä Sterna caspia
kalatiira Sterna hirundo
lapintiira Sterna paradisaea
ristisorsa Tadorna tadorna
teeri Tetrao tetrix
mustaviklo Tringa erythropus
liro Tringa glareola
punajalkaviklo Tringa totanus
liito-orava Pteromys volans
Julkaistu 8.10.2019 klo 13.53, päivitetty 8.10.2019 klo 13.53

Aihealue: