Hyppää sisältöön

Sappionjärvet

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0800065
Kunta Ähtäri
Pinta-ala 307 ha
Aluetyyppi  SAC

Alue kartalla

Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Sappionjärvet ovat pohjois-eteläsuuntaiseen kallioperän murroslaaksoon syntyneitä, pitkiä ja kapeita, jyrkkärantaisia järviä eteläisellä Suomenselällä aivan Kokemäenjoen vesistöalueen latvoilla.
Alueen kallioperä on muodostunut graniitista. Moreenipeite on alueella ohutta ja kalliopaljastumat rannoillakin yleisiä. Järviä reunustavat molemmin puolin lukuisat jyrkänteet. Yläisen Sappion ja Alaisen Sappion välisellä järviketjulla kertyy järvien välistä korkeuseroa ainoastaan 0,6 metriä.
Järvet edustavat vedenjakaja-alueen melko happamia ruskeavetisiä ruoko- ja korte-ruokojärviä. Niiden vesikasvillisuus on niukkaa osaksi maaston muotojen vuoksi. Runsaimmillaan rantojen kasvillisuus on järviketjun eteläosissa, umpeensoistuneessa Levässä ja Alaisen Sappion rannoilla, joissa kasvaa laajoja kortteikkoja. Soistuneilla rannoilla erilaiset korvet ja rämeet ovat yleisiä. Kalliolammen laskupuron varrella on rehevää, luhtaista saranevaa ja nevakorpea.
Alueen metsät ovat enimmäkseen nuoria tai varttuvia mäntyvaltaisia sekametsiä ja mäntytaimikoita.
Melko edustavaa varttunutta ja ikääntyvää metsää on kuitenkin monin paikoin aivan rannanläheisillä alueilla. Melko laaja yhtenäinen metsäalue on säästynyt esim. Tulivuoren kallioisessa niemenkärjessä ja sen eteläpuolisessa notkelmassa. Kasvillisuus vaihtelee jäkäläisestä kalliomänniköstä kuusivaltaiseen tuoreeseen ja lehtomaiseen kuusivaltaiseen havupuu-lehtipuusekametsään. Sekapuuna on mm. järeitä haapoja. Järvillä asustaa mm. majava, jonka kaatamia haavanrunkoja tapaa mm. Keskisen Sappion luoteisrannalta.

Sappiojärven alue on edustava näyte Suomenselän karusta ja lajistoltaan niukasta järvi- ja metsäluonnosta.
Alueen rantojen uhkatekijänä ovat loma-asutus ja metsänhoitotoimet.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

Rantojensuojeluohjelman kohde.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Kohde kuuluu valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan.  Rauhoitetaan yksityismaan luonnonsuojelualueena tai hankitaan valtiolle. Nykyisten loma-asuntojen käyttö voi jatkua normaalisti, mutta uusien loma-asuntojen rakentamista ei sallita. Rantametsät säilytetään luonnonmukaisesti kehittyvinä ja tarvittaessa ennallistetaan.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Nimi

Pinta-ala,ha

Humuspitoiset järvet ja lammet 83
Pikkujoet ja purot, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta 0,04
Vaihettumissuot ja rantasuot 2
Fennoskandian lähteet ja lähdesuot 0,3
Letot 0,7
Kallioiden pioneerikasvillisuus (Sedo-Scleranthion tai Sedo albi-Vernicion dillenii) 6
Boreaaliset luonnonmetsät 30
Puustoiset suot 20

 

Julkaistu 17.10.2019 klo 9.13, päivitetty 17.10.2019 klo 9.53

Aihealue: