Sota-aapa

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1301705

Kunta

Sodankylä, Inari

Pinta-ala

3178 ha

Aluetyyppi 

SAC/SPA

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Sota-aavan eteläosan reuna-alueet ovat rahkamättäistä pounikkoa, keskiosa karunpuoleista Metsä-Lapin aapaa. Rimmet ovat pääosin rahkarimpiä sekä aapasara- ja nevavillarimpiä. Alueella on luonnontilaisia lampia ja puroja.

Metsä-Lapin aapasuovyöhykkeeseen kuuluva karuhko aapasuo.
Alueella on laaja koivikkoalue, joka on erityisen merkittävä kahlaajalinnuille. Poronhoitoaluetta.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamallaluonnon omien prosessien mukainen kehitys
 • luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein
 • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Sota-aapa kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan.

Suurin osa alueesta on toteutettu muodostamalla siitä luonnonsuojelulain nojalla soidensuojelualue. Alue toteutetaan muiltakin osin luonnonsuojelulain keinoin.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

 • Humuspitoiset järvet ja lammet (9)
 • Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (5)
 • Keidassuot (100)
 • Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (11)
 • Letot (100)
 • Aapasuot (2700)
 • Boreaaliset luonnonmetsät (90)
 • Puustoiset suot (160)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 • suopöllö, Asio flammeus
 • sinisuohaukka, Circus cyaneus
 • laulujoutsen, Cygnus cygnus
 • ampuhaukka, Falco columbarius
 • tuulihaukka, Falco tinnunculus
 • kuikka, Gavia arctica
 • kurki, Grus grus
 • sinirinta, Luscinia svecica
 • vesipääsky, Phalaropus lobatus
 • suokukko, Philomachus pugnax
 • pohjantikka, Picoides tridactylus
 • kapustarinta, Pluvialis apricaria
 • lapintiira, Sterna paradisaea
 • hiiripöllö, Surnia ulula
 • metso, Tetrao urogallus
 • mustaviklo, Tringa erythropus
 • liro, Tringa glareola
 • ahma, Gulo gulo
 • saukko, Lutra lutra

Alueella on lisäksi 2 uhanalaista lajia.

Julkaistu 6.9.2019 klo 13.18, päivitetty 3.10.2019 klo 9.38

Julkaisija: