Hyppää sisältöön

Tegelbruksbacken

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0800140
Kunta Kristiinankaupunki
Pinta-ala 47 ha
Aluetyyppi    SAC

Alue kartalla

Suomen ympärsitökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Monipuolinen, laaja alue, joka muodostaa arvokkaan perinnemaisemakokonaisuuden. Tiilitehtaanmäen aluetta luonnehtivat aukeat pellot ja niityt, runsaat pensastot sekä rehevät lehti- ja sekametsät. Osa alueesta on pitkään ollut laidunnuksen piirissä ja perinnemaiseman erityispiirteet ovat vielä selvästi havaittavissa. Tiilitehtaanmäen eteläosassa sijaitsee arvokas, laiduntamisen muovaama, kuivien ja tuoreiden niittyjen luonnehtima puolikulttuurimaisema. Osaa Tiilitehtaanmäen alueesta on laidunnettu vuodesta 1997 lähtien. Niittyalueen keskellä on katajikkoisia kalliokumpareita, joita luonnehtivat kuivien niityjen lajit kuten nurmilaukka, ketoneilikka sekä kelta- ja isomaksaruoho. Tuoreemmalla osalla on suurten ruohojen ja heinien vallitsemaa niittykasvillisuutta. Alueella on myös pieni nevalaikku. Myös alueen keskellä kulkevalla metsäalueella voi havaita merkkejä entisajan laidunnuksesta. Uutta nuorta lehtipuustoa on kuitenkin syntynyt runsaasti. Kangasmetsäharjanteella kasvaa kookkaita vanhoja mäntyjä.Tiukanjokea reunustaa tiheä rantapuusto. Joen varrella on arvokasta lehtokasvillisuutta.

Alueen linnusto on monipuolinen ja pesiviä lajeja on havaittu liki 50, parimäärän ollessa yhteensä noin 230. Tiilitehtaanmäellä pesivät mm. punavarpunen, satakieli, hemppo, mustapääkerttu, kultarinta ja sarvipöllö.
Alueella esiintyy myös liito-oravia. Alueelle on tehty hoitosuunnitelmia ja hoitotoimenpitetiä alueen umpeenkasvun estämiseksi.

Alue on ollut pitkään laidunkäytössä ja perinnemaiseman erityispiirteet voidaan yhä erottaa. Umpeenkasvun estämiseksi alueelle on luonnonhoitotoimeenpiteinä tehty niittyjen ja hakamaiden raivausta ja laidunnusta. Osa alueesta on ollut laidunnettuna vuodesta 1997 lähtien.

Kaupunginläheinen sijainti nostaa alueen arvoa virkistys- ja opetuskohteena ja alueen toimenpidesuunnitelmaan kuuluu mm. alueen kehittäminen ympäristökasvatuskohteeksi.

Kristiinankaupungin luonnoninventoinnissa Tiilitehtaanmäki on luokiteltu alueellisesti mielenkiintoiseksi suojelukohteeksi.Tiilitehtaanmäen luonto on vaihteleva. Alueelta löytyy useita pienialaisia direktiivin mukaisia luontotyyppejä: tuoreita pienruohoniittyjä, hakamaita, luonnontilaisia metsiä ja reheviä rantalehtoja. Tästä johtuen myös alueen linnusto on monipuolinen. Varjoisat lehto- ja sekametsät, valoisat pensastoiset metsäreunat, Tiukanjoen rantapöheiköt ja aukeat katajikkoniityt tarjoavat runsaasti hyönteisja muuta ravintoa sekä suojaisia pesimäpaikkoja. Alueella on suuri merkitys myös lintujen muuton aikaisena ruokailu- ja levähdyspaikkana. Alueen erityisluonteen ylläpitämiseksi tarvitaan hoitotoimia. Vahvistetussa asemakaavassa alue on osoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi sekä omakotiasutukseen. Vanhentunut kaava tulee muuttaa nykyisiä tavoitteita vastaavaksi.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä
  • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

Maisema-aluetyöryhmän mietinnössä Tiilitehtaanmäki on luokiteltu arvokkaaksi perinnemaisemaksi. Seutukaavassa alue on varattu kulttuurimaisema-alueeksi ja yleiskaavassa retkeily- ja ulkoilualueeksi.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alueen arvokkaiden perinnebiotooppien ja luonnonympäristön säilyminen turvataan kaavallisin keinoin sekä hoitotoimin. Perinnebiotoopin hoitotoimia tuetaan mahdollisuuksien mukaan valtion varoin.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Nimi

Pinta-ala,ha

Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt 4,8
Pohjoiset, boreaaliset tulvaniityt 1,1
Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät 1
Boreaaliset lehdot 11,8
Fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet 1,9
Alnus glutinosa ja Fraxinus excelsior -tulvametsät (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,8

Päätöksellä poistetut luontotyypit

Nimi

 

Boreaaliset luonnonmetsät

 

Vuoristojen niitetyt niityt

 

Alavat niitetyt niityt (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

 

 Suojelun perusteina olevat lajit

Laji

Tieteellinen nimi

liito-orava

Pteromys volans

 

Julkaistu 23.9.2019 klo 16.09, päivitetty 4.12.2019 klo 8.48

Aihealue: