Hyppää sisältöön

Välimaan kenttä

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1302011

Kunta

Utsjoki

Pinta-ala

2 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Tenojoen rannalla sijaitseva Välimaan kenttä on valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö, joka edustaa  tyypillistä jokisaamelaista asuinkenttää. Maisema-aluetyöryhmä on mietinnössään (1992) luokitellut kentän arvokkaaksi perinnemaisemaksi. 

Kentän kasvillisuus on melko avointa, mutta  on alkanut pensoittua ja metsittyä varsinkin laidoiltaan. Kasvillisuustyypiltään kenttä edustaa pääosin kuivahkoa-tuoretta heinäniittyä valtalajeinaan nurmilauha, lampaannata, siankärsämö, kultapiisku ja mesimarja. Lähempänä rantaa on kuiva kangasmainen keto, jossa kultapiisku, mesimarja, varvut ja heinät leimaavat kasvillisuutta. 

Alue on tärkeä ruijannokiperhosen esiintymisalue. Kohdassa "Muuta lajistoa" ilmoitetut kasvilajit ovat Lapissa huomionarvoisia lajeja. 

Alueen nykyisen kaltainen käyttö turvaa alueiden luonnonarvojen säilymisen.

Perinnemaisemaa uhkaa pensoittuminen ja metsittyminen.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alueen suojelusta sovitaan hallintaviranomaisen ja ympäristöministeriön kesken.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

  • Eurooppalaiset kuivat nummet (0,18)
  • Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt (1,7)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

  • ruijannokiperhonen, Erebia medusa polaris
Julkaistu 1.10.2019 klo 10.13, päivitetty 1.10.2019 klo 10.13

Julkaisija: