Vätsärin erämaa

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1300204

Kunta

Inari

Pinta-ala

157368 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Vätsärin erämaa-alue on suurelta osin alavaa Inarin järvimaata, jota verhoavat lähes kauttaaltaan karut männiköt. Alueen koilliskulmalla on kuitenkin laajalti lähes puutonta, kivistä tunturiylänköä. Laaja Inari on erämaan tärkeä osa louhikkoisine rantoineen, lukemattomine saarineen ja ulappoineen. Rantoja ja saaria peittävät männiköt, mutta pikkusaarten luonto on tunturimaista. Maaston rikkonaisuus on erämaan erikoisuus. Tunturimittarin massaesiintymä 1965 on aiheuttanut tuhoja alueen tunturikoivikoissa.

Laaja yhtenäinen alue männyn metsärajan tuntumassa. Alueeseen sisältyy laajoja selkävesiä ja runsaasti pieniä järviä sekä virtaavia vesiä.

 • muutokset luonnontilassa palautuvat hitaasti
 • maasto on epätasaista ja kivikkoista
 • poronhoitoaluetta

Alueelle ennen suojelupäätöstä myönnetty valtausoikeus jää sellaisenaan voimaan myös Natura 2000-verkoston alueella. ( Lohi 12 ).

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Natura-alue koostuu Vätsärin erämaa-alueesta, joka on perustettu erämaalain nojalla.
Alueen käyttö ja hoito määräytyy erämaalain ja tekeillä olevan käyttö- ja hoitosuunnitelman perusteella.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

 • Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (43268)
 • Humuspitoiset järvet ja lammet (247)
 • Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (1468)
 • Alpiiniset joet ja niiden penkereiden ruohokasvillisuus (18,5)
 • Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (103)
 • Alpiiniset ja boreaaliset tunturikankaat (7300)
 • Subarktiset Salix-pensaikot (10)
 • Vaihettumissuot ja rantasuot (9900)
 • Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (0,3)
 • Aapasuot (4500)
 • Kasvipeitteiset silikaattikalliot (5170)
 • Boreaaliset luonnonmetsät (70000)
 • Alnus glutinosa ja Fraxinus excelsior -tulvametsät (1,2)
 • Puustoiset suot (500)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 • ahma, Gulo gulo
 • saukko, Lutra lutra
Julkaistu 6.9.2019 klo 13.49, päivitetty 6.9.2019 klo 13.49

Julkaisija: