Lähdeaineisto

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistorian verkkoversion lähdeaineisto pohjautuu historian kirjaversiossa käytettyyn aineistoon. Yksityiskohtainen lähdeviitejärjestelmä on myös kirjassa. Ohessa on esitetty lähteistö tiivistettynä.

Painamattomat lähteet

Kansallisarkisto (KA)

Maataloushallitus
    Lääninagronomien ja maanviljelysinsinöörien vuosikertomukset

Senaatin talousosaston registraattorinkonttorin arkisto
    Senaatin talousosaston pöytäkirjat

Tie- ja vesirakennushallituksen arkisto (TVHa)
    Asetuksen muutos ja toimikunta
    Työläisten määrä

Mauno Rönkkömäen yksityisarkisto
    Asiakirjoja, selvityksiä, muistiinpanoja ja esitelmäaineistoa 1975–2006

Oulun maakunta-arkisto (OMA)

Luettelo Oulun lääninkanslian vesioikeusasioista 1903–1962

Oulun lääninkanslian arkisto (OLKA)
    Maaherran vuosikertomuksia

Oulun lääninkonttorin arkisto (OLKI)
    Luetteloita Oulun läänin kruunun- ja uudistiloista
    Vuosikertomuksia läänin tilasta

Oulun läänin Talousseuran arkisto
    Talousseuran saapuneet ja lähetetyt kirjeet

Oulun vesipiirin arkisto
    Oulun maanviljelysinsinööripiirin vuosikertomukset ja toimitukset
    Saapuneet kirjeet

Oulun tie- ja vesirakennuspiirin arkisto II (TVH Oulun piiri)
    Juoksevat asiat
    Rakentamiseen liittyvät luettelot
    Vuosikertomukset

Vesistötoimikunnan (Pohjois-Suomi) arkisto
    Päätösten asiakirjavihkot

Oulun tiepiirin arkisto (OTPa), Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
    Oulun piirin toiminta- ja taloussuunnitelma 2008–2011
    Vesitienpidon toimenpideohjelma 1987

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen arkisto (PPYA,) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Alueiden käytön ja rakentamisen valtakunnalliset neuvottelupäivät 2002

Hankemuistiot

Iijoen puitesopimus

Iijoen vesihuollon yleissuunnitelma

Johtaja Mauno Rönkkömäen puheet, selvitykset ja katsaukset

Kirjeistö

Lausunnot ja kannanotot

Lehtileikekokoelma

Muistiot kehittämiskeskusteluista 2003–2006

Oulujoen kunnostus 1990

Oulun vesi- ja ympäristöpiirin alueen vesihuollon yleissuunnitelmat 1975–1994

Oulun vesi- ja ympäristöpiirin hankkeet

Oulun vesi- ja ympäristöpiirin kehittämishankkeita

Oulun vesi- ja ympäristöpiirin pohjavesien suunnittelu 1987

Oulun vesi- ja ympäristöpiirin toimintakertomukset ja esitteet 1987–1993

Oulun vesi- ja ympäristöpiirin vesihuollon kehittäminen ja vesihuolto 1987

Oulun vesipiirin vesitoimiston aineisto

Peruskuivatushankkeet Oulun vesi- ja ympäristöpiirin alueella

Pohjois-Pohjanmaan rakennettujen vesistöjen ympäristönhoito ja kunnostus 1995–1999

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen toimintakertomukset ja esitteet 1998–2008

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen perustamissuunnitelma 1995

Pohjois-Suomen vesioikeuden päätökset

Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston päätökset

Pro memoriat ja muistiot

SAMASE-projekti

Tulossuunnitelmat

Vahti-järjestelmä

Vesi- ja ympäristöhallinnon organisaatioesitteet

Ympäristökeskuksen toiminta kaavoituksen ja luparatkaisujen ohjauksessa ja valvonnassa

Ympäristön seuranta Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa

 

Lähde- ja asiakirjajulkaisut

Ahmojen salakaadot Suomessa 2008. WWF Suomen julkaisu.

Arvokkaiden luontokohteiden hoidon ja käytön priorisointi Pohjois-Pohjanmaalla 2001: Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, Metsähallitus, Pohjanmaan – Kainuun luontopalvelut.

Asutushallinto 1917–1967. Helsinki 1967.

Asutustoiminnan Aikakauskirja 4/1960. Asutushallitus.

Enestam, Jan-Erik 2006: Sektorit eivät voi sanella maakuntakaavan sisältöä. Hämeen Sanomat 2.10.2006.

Esimerkin voima 2009: Wihurin tilatoiminnan virstanpylväät 1943–2006. Kirjoittanut ja toimittanut Tarmo Salo. Kajaani,

Gylling, Edvard 1909: Suomen torpparilaitoksen kehityksen pääpiirteet Ruotsinvallan aikana. Helsinki.

Haataja, Kyösti 1940: Maaoikeus II. Asutuslainsäädäntö. Porvoo.

Haataja Kyösti 1945: Maa- ja vesioikeus sekä metsä- ja maatalouslainsäädäntö. Porvoo.

Heinimaa, Satu–Kähkönen, Pirjo–Heikkinen, Kaisa–Ylitolonen, Anneli, Virtaavien vesien tila soiden käyttöä ohjaavana tekijänä Pohjois-Pohjanmaalla. Alueelliset ympäristöjulkaisut 99. Oulu.

Hynninen Pekka (toim.) 1991: Kiiminkijoen vesiensuojelusuunnitelma. Kiiminkijoen vesiensuojelusuunnittelun työryhmä. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja – sarja A. Helsinki.

Iijoen rakentamisen taloudelliset kerrannaisvaikutukset 1984: Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto. Julkaisusarja A:69. Oulu.

Iijoki-selvitys 1985: Yhteenvetoraportti. Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto. Julkaisusarja A:78. Oulu.

Ilmansuojelu Suomessa 1986: Ympäristöministeriö. Sarja E:1. Helsinki.

Järvien ja jokien vedenlaatu. Käyttökelpoisuusluokitus 1990–1993. Suomen ympäristökeskus.

Kajaanin Puutavara Osakeyhtiö 1907–1932. Helsinki.

Kekkonen, Urho 1977: Kirjeitä myllystäni I 1956–67. Helsinki.

Kestävä kehitys ja Suomi. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle kestävään kehitykseen tähtäävistä toimista 1990. Helsinki.

Kianto, Ilmari 1935: Pahantapainen karhu. Metsästys ja kalastus 1935.

Kleemola, Pauli 2007: Puoli vuosisataa muutoksen keskellä. Havaintoja vesi- ja ympäristöasioiden hallinnon mukautumisesta yhteiskunnan muutokseen. Vettä, maata, ilmaa. Ympäristöhallinnon korkeakoulutekniset. Toim. Antti Lehtinen, Pipsa Poikolainen ja Jukka Vuontela. Vammala.

Kokko, Yrjö 1950: Laulujoutsen. Ultima Thulen lintu. Porvoo.

Kuusamon yhteismetsän vanhojen metsien luonnonarvojen säilyttäminen ja yhteismetsän toiminnan turvaaminen 1997: Kuusamotyöryhmän mietintö. Suomen ympäristö 29. Helsinki.

Kylä-Harakka-Ruonala, Tellervo 1996: Miten ympäristöverotus puree? Mikä ympäristönsuojelua ohjaa – moraali, markat, pelko vai pakotteet. Toim. Erkki Alasaarela. Alueelliset ympäristöjulkaisut 5. Oulu.

Luonnon monimuotoisuus ja tienpito: Tieluonnon hoito-ohjelma. Tielaitos. Tiehallinto. Helsinki 1999.

Luonnonvarat ja ympäristö 2003: Tilastokeskus. Ympäristöministeriö. Suomen virallinen tilasto. Ympäristö- ja luonnonvarat 2003:3. Helsinki.

Maataloushallituksen kertomukset 1896–1905: Maataloushallituksen tiedonantoja. Helsinki.

Lönnrot, Elias 1992: Valitut teokset. Ohjeita ja runoelmia. Toimittanut Raija Majamaa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 531. Helsinki.

Maisema-aluetyöryhmän mietintö 1. Maisemanhoito. Ympäristöministeriö, mypäristönsuojeluosasto 66. Helsinki 1992.

Metsäkonsensus 1997. Toim. Erkki Alasaarela. Alueelliset ympäristöjulkaisut 30. Oulu.

Modée R. G: Utdrag utur alle ifrån den 7 Decemb. 1718 utkomne Publique Handlingar, Placater, Förordningar, etc. II–III. Stockholm.

Nykysuomen sanakirja 6: Etymologinen sanakirja. Toim. Kaisa Häkkinen. Porvoo.

Oulujoen vesiensuojelun yleissuunnittelun työryhmä 1992: Oulujoen vesiensuojelun yleissuunnitelma. Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja, nro 422. Helsinki.

Oulujoen vesivoima. Koskitoimikunnan selostuksia. Helsinki 1939.

Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015. Yhteistyöllä parempaan vesienhoitoon. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. Kainuun ympäristökeskus. Ympäristöministeriö. Vammala 2009.

Oulun edustan vesistö- ja kalataloustarkkailu 2008. Lapin Vesitutkimus Oy.

Oulun tiepiirin ympäristöpoliittinen ohjelma 1994. Tielaitos. Oulun tiepiiri.

Oulun ympäristön tila 2005. Oulun seudun ympäristövirasto 4/2005. Oulu.

Paasilahti, S. 1939: Maamme maanviljelysinsinöörikunnan vaiheista vv. 1889–1939. Maanviljelysinsinööriyhdistyksen vuosikirja 1939. Viipuri.

Parvela, A. A. 1937: Eräitä piirteitä Oulun läänin ilmastosta kasvifenologisten havaintojen perusteella. Suomen maataloustieteellisen seuran julkaisuja 35,1. Helsinki.

Paulaharju, Samuli 1914: Kuvauksia Hailuodosta. Vanhan väen muistelmain mukaan kirjoitti Samuli Paulaharju. Kansanvalistusseuran toimituksia 167. Helsinki.

Paulaharju, Samuli 1923: Wanhaa Lappia ja Peräpohjaa. Helsinki.

Perämeri Life 2001. Perämeren toimintasuunnitelma. Huskvarna.

Pintavesien tilaa muuttavat tekijät Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueella 2006. Toim. Kimmo Aronsuu ja Diar Isid. Suomen ympäristö 801. Oulu/Kajaani.

Pohjois-Pohjanmaan haja-asutusalueiden vesihuoltoselvitys 1981. Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto. A:49. Oulu.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikennestrategia 2000. Tavoitteet ja toimintalinjat 2020, kärkihankkeet 2010. Pohjois-Pohjanmaan liitto. A:25. Oulu.

Pohjois-Pohjanmaan luontoikkuna -yhteistyö. Selvitys luontokeskusten verkottamisesta. Pohjois-Pohjanmaan liitto. B:37. Oulu 2006.

Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksen toimintakertomus 2008. Saatavissa myös: www.metsäkeskus.fi > Metsäkeskukset > Pohjois-Pohjanmaa > Julkaisut ja esitteet.

Pohjois-Pohjanmaan vesistöt. Käyttökelpoisuusluokitus 1994–1997. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristön tila 2008. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöohjelma 1997. Toim. Kari Wiikinkoski ja Pekka Hynninen. Alueelliset ympäristöjulkaisut 48. Oulu.

Pohjois-Suomen maaperä 2005: Maaperäkarttojen 1:400 000 selitys. Toim. Peter Johansson & Raimo Kujansuu. Geologian tutkimuskeskus. Vammala.

Polvinen, V[äinö] 1938: Huomiota Oulun maanviljelysinsinööripiirin varatöistä. Maanviljelysinsinööriyhdistyksen Vuosikirja 1938. Helsinki.

Raivio, Matti 2007: Puna-vihreän marssin jäljet. Tietoa, kokemuksia ja näkemyksiä vasemmistoradikaalien toiminnasta 1960-luvulta nykypäivään. Forssa.

Ruukki, Raahen tehdas. Ympäristökatsaus 08. Raahe 2008. Luettavissa myös: www.ruukki.com.

Sailas, Raimo 2010: Kalliita kasvihuonepäästöjä bioetanolista. Kanava 2/2010.

Siikajoki – Eläväksi yhteistyöllä. Oulu 1991.

Siurua-työryhmän mietintö 1978. Helsinki.

Sosialidemokratian tie. Julkaisija: Sosialidemokraattinen puoluetoimisto. Tampere 1947.

Stora Enso. Oulun tehdas, EMAS Ympäristöselonteko 2002.

Suomen metsävarat metsäkeskuksittain 2004–2006 ja metsävarojen kehitys 1996–2006. Kari T. Korhonen, Antti Ihalainen, Juha Heikkinen, Helena Henttonen ja Juho Pitkänen. Metsätieteen aikakauskirja 2B/2007.

Suomen sora- ja hiekkavarojen arviointiprojekti 1971–78. Toim. Jouko Niemelä. Tutkimusraportti n:o 42. GTK 1979.

Suomen turvevarat 2000. Tutkimusraportti 156. GTK. Espoo 2003.

Suomen ympäristön tila 1982. Ympäristönsuojeluneuvosto. Ympäristönsuojeluosaston julkaisusarja A:14. Sisäasiainministeriö 1982. Helsinki.

Suomenmaa IX:1. Oulun lääni, eteläinen osa. Maantieteellis-taloudellinen ja historiallinen tietokirja. Porvoo 1929.

Tielaitos kestävällä tiellä. Tielaitoksen ympäristöpolitiikka ja ympäristöpäämäärät 2005. Tielaitoksen ympäristöohjelma 1996. Helsinki 1996.

Suomen luonnonvarojen käytön tilastointijärjestelmä. TMRFIN. (Elektroninen aineisto). Thule-instituutti. Oulu 2000.

Topelius Sakari, Maamme-kirja. 1. painos 1875. 53. painos. Porvoo 1951.

Tuuttila, Tapio 2005: Hajarakentaminen tulee kunnille kalliiksi. Kaleva 9.7.2005.

Typpi Oy – meidän tehdas. Suunta N:o 3. Helsinki 1970.

Työväen kunnallisoppi. Neljäs uusittu painos. Mikkeli 1947.

Weber, Max 1992 (1921): Kaupunki. Suomentanut ja toimittanut Tapani Hietaniemi. Tampere.

Vennamo, Veikko 1950: Asutustoiminnan yleisistä periaatteista maassamme. Maanviljelystoimikunta – Maatalousministeriö 90 vuotta 1860–1950. Helsinki.

Vennamo, Veikko 1957: Maan käytön tulevaisuuden näköaloista II. Asutustoiminnan aikakauskirja 3/1957. Helsinki.

Vennamo, Veikko–Kuitunen, Erkki 1947: Maanhankintalainsäädäntö. Selityksillä ja oikeustapauksilla varustettuna sekä sen toimeenpanosäädökset. Porvoo.

Vesi palaa sijoilleen. Iijoen maisemointityö 1991–2004. Helsinki 2005.

Vesien laatu 1994–1997. Suomen ympäristökeskus. Helsinki 1999.

Vesien laatu Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vuosina 2000–2003. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. Kainuun ympäristökeskus.

Vesienhoitosuunnitelman työohjelma ja aikataulu Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueella. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 2006 sekä siihen liittyen yhteenvetojulkaisu 2007

Vesihuoltolaitokset 1993. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja. Sarja A 192. Helsinki 1995.

Metsien suojelun ja hyödyntämisen arviointi – esimerkkinä Kainuu ja Koillismaa. Toim. Jouko Inkeröinen ja Maarit Mäkitalo. Suomen ympäristö 537. Oulu 2001.

Virkkala, Raimo–Anttila, Ilkka (toim.) 2000: Etelä-Kuusamon vanhojen metsien ja soiden luontoinventointi. Pajupuronsuo, Romevaara, Närängänvaara, Virmajoki. Alueelliset ympäristöjulkaisut 153. Oulu.

Wiikinkoski, Kari–Hynninen, Pekka (toim.) 1993: Pyhäjoen vesiensuojelun yleissuunnitelma. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja. Sarja A 151. Helsinki.

Yhteinen tulevaisuutemme 1988: Ympäristön ja kehityksen maailmankomission raportti. (Our Common Future.) Suom. teoksen toimituskunta. Ympäristöministeriö. Helsinki.

Ympäristö, etiikka ja pohjoinen ulottuvuus 1999. Oulun ympäristöpäivät 3. – 4.2.1999. Alueelliset ympäristöjulkaisut 107. Oulu.

Ympäristöministeriön hallinnonalan keskeiset tavoitteet ja tehtävät vuosina 2006–2009. Ympäristöministeriön moniste 143. Helsinki 2004.

Ympäristön seuranta Suomessa 2006–2008. Toim. Jorma Niemi. Suomen ympäristö 24/2006. Helsinki.

Ympäristön tila ja suojelu Suomessa 2003. Harri Hakala, Jari Välimäki. Suomen ympäristökeskus. Helsinki.

Ympäristön tila Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Toim. Pirjo Ferin-Westerholm. Alueelliset tilaraportit 2. Vesi- ja ympäristöhallitus. Helsinki 1994.

Ympäristön tila Suomessa. Erik Wahlström, Tapio Reinikainen ja Eeva-Liisa Hallanaro. Vesi- ja ympäristöhallitus. Helsinki 1992.

Ympäristötaloustutkimuksen ja -koulutuksen kehittäminen. Suomen Akatemian julkaisuja 8/89. Helsinki 1990.

 

Sähköiset lähteet

ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/docs/sci.jpg
ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/docs/spa.jpg

projektit.ramboll.fi > Ympäristövaikutusten arviointi > Pohjolan Voima Kollaja-hanke

www.agronet.fi > Kasvi > Maan laatu ja kasvukunto

www.avi.fi > Tiedotepalvelu > 2010

www.co2-raportti.fi > Ilmastouutisia > 2010

www.eduskunta.fi > Pöytäkirjat > Täysistunnon pöytäkirja
www.eduskunta.fi > Valtiopäiväasiat ja -asiakirjat > Asiakirjat

www.ely-keskus.fi > Ympäristö

www.finlex.fi > Hallituksen esitykset

www.fmi.fi > Sää ja ilmasto > Ilmastotilastot
www.fmi.fi > Tutkimus > Ilmasto ja sen muutokset

www.fortum.fi > Fortum yrityksenä > Konserni > Kuusamon voimalaitos

www.iijoensuojeluhdistys.net > Informaatio

www.ilimari.fi: Pohjois-Pohjanmaan liiton hankesuunnitelma v. 2008 Pohjois-Pohjanmaan ilmastostrategiaksi

www.intermin.fi/lh/oulu/bulletin.nsf.

www.issoy.fi > Sähkö ja ympäristö

www.kaivosmuseo.net

www.kolumbus.fi/ukk-arkisto > Arkisto > Arkistokaava

www.luppovesi.info

www.maanmittauslaitos.fi > Lunastustoimitus: korvaukset

www.mek.fi > Tutkimukset ja tilastot > Kävijämäärätutkimukset

www.metla.fi > MetINFO > Fenologia
www.metla.fi > MetINFO > Tilastojulkaisut

www.metsa.fi > Ajankohtaista > Tiedotearkisto
www.metsa.fi > Hankkeet > Life Luonto -hankkeet > Suometsäerämaa-Life 2002-05
www.metsa.fi > Luonnonsuojelu > Suunnittelu suojelualueilla > Hyväksytyt suunnitelmat

www.motiva.fi > Taustatietoa > Ohjauskeinot

www.multiedition.fi/sarvi > Hirvisaalis riistanhoitopiireittäin ja hirvisaaliit 1980–2007

www.nobelprize.org > Nobel prize in Chemistry > Svante Arrhenius

www.oams.fi

www.ouka.fi > Oulun virastot ja laitokset > Oulun vesi > Viinivaarahanke

www.ouka2010.fi

www.pattijoenmetsastysseura.fi

www.pohjois-pohjanmaa.fi > Maakunnan suunnittelu ja kehittäminen > Ennakointi > Tietopalvelut
www.pohjois-pohjanmaa.fi > Maakunnan suunnittelu ja kehittäminen

www.raamattu.uskonkirjat.net

www.reisjarvi.fi

www.riista.fi > Oulun riistanhoitopiiri
www.rktl.fi > Kala
www.rktl.fi > Riista
www.rktl.fi > Tiedotteet
www.rktl.fi > Tilastot
www.rktl.fi/www/uploads/pdf/merialueenkalakantojentila08.pdf: Kalakantojen tila vuonna 2007 sekä ennuste vuosille 2008 ja 2009

www.siikajoki.fi > Osuustoiminta

www.skogsaktuellt.se > Nyhetsarkiv

www.sll.fi > Tiedotus > Tiedotteet > Piirit

www.sll.fi > Yhdistykset > OLSY > Historia

www.storaenso.com > About us > Mills > Finland > Oulu Mill
www.storaenso.com > Sustainability > Publications > EMAS reports

www.tekniikkatalous.fi > Metalli > Kaikki uutiset

www.tervatulli.fi

www.tiehallinto.fi > Ajankohtaista > Tiedotteet > Oulun tiepiiri
www.tiehallinto.fi > Palvelut > Tilastot

www.tilastokeskus.fi > Tilastot > Asuminen > Rakennukset ja kesämökit
www.tilastokeskus.fi > Tilastot > Hinnat ja kustannukset > Kuluttajahintaindeksi > Taulukot
www.tilastokeskus.fi > Tuotteet ja palvelut > Verkkopalvelut > SeutuNet

www.vihreät.fi > Tietoa vihreistä > Historia

www.yle.fi

www.ymparisto.fi > Häme > Ympäristön seuranta > Vedenlaadun seuranta
www.ymparisto.fi > Luonnonsuojelu > Luonnonsuojeluohjelmat ja alueet
www.ymparisto.fi > Palvelut ja tuotteet > Julkaisut > Suomen ympäristö
www.ymparisto.fi > Pohjois-Pohjanmaa > Ajankohtaista
www.ymparisto.fi > Pohjois-Pohjanmaa > Indikaattorit ja seuranta
www.ymparisto.fi > Pohjois-Pohjanmaa > Luonnonsuojelu
www.ymparisto.fi > Pohjois-Pohjanmaa > Maankäyttö ja rakentaminen
www.ymparisto.fi > Pohjois-Pohjanmaa > Vesihuolto
www.ymparisto.fi > Pohjois-Pohjanmaa > Vesivarojen käyttö
www.ymparisto.fi > Pohjois-Pohjanmaa > Ympäristön seuranta ja tutkimus
www.ymparisto.fi > Pohjois-Pohjanmaa > Ympäristön tila
www.ymparisto.fi > Pohjois-Pohjanmaa > Ympäristönsuojelu
www.ymparisto.fi > Pohjois-Pohjanmaa > Ympäristövaikutusten arviointi YVA ja SOVA
www.ymparisto.fi > Pohjois-Pohjanmaan ympäristöstrategia
www.ymparisto.fi > RiverLife-jokitietopaketti > Ihmisen vaikutus jokeen
www.ymparisto.fi > RiverLife-jokitietopaketti > Menetelmiä jokien hoitoon
www.ymparisto.fi > RiverLife-jokitietopaketti > Virtavesien suojelu
www.ymparisto.fi > Suomen ympäristökeskus > Julkaisut > Erillisjulkaisuja
www.ymparisto.fi > Suomen ympäristökeskus > Luokitusjaksojen vertailu 1984–2003
www.ymparisto.fi > Suomen ympäristökeskus > Tiedotteet
www.ymparisto.fi > Ympäristön tila > Pintavedet
www.ymparisto.fi > Ympäristön tila > Ympäristön kemikalisoituminen
www.ymparisto.fi > Ympäristönsuojelu > Ilmastonmuutoksen hillitseminen
www.ymparisto.fi > Ympäristönsuojelu > Vesiensuojelu
www.ymparisto.fi/perameri
www.ymparisto.fi: Hituran kaivoksen rikastushiekka-alueiden YVA-arviointiohjelma 13.8.2007

 

Lait ja asetukset

Asetus vesihallinnosta 13.6.1970 (396/1970)

Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning Om Skogarne i Riket 1.8.1805 (mbnet.fi/~jarvipj /dokumentit/metsaasetus1805.htm)

Kristoffer kuninkaan maanlaki (agricola.utu.fi/hist/kktk/lait/kris/)

Kuning:sen Maj:tin Armollinen Julistus 17.12.1799

Kuusamon ja Sallan kuntien maanhankintalaki (751/1945)

Laki toimenpiteistä vesivoiman käyttöönoton helpottamisesta (196/1941)

Laki vesihallinnosta 9.1.1970 (18/1970)

Maanhankintalaki 5.5.1945 (396/1945)

Ruotzin Valdacunnan yleinen laki 1734 (/agricola.utu.fi/hist/kktk/lait/1734/)

Suomen Asetuskokoelma

Suomen tasavallassa voimassa olevat osat 1734 vuoden Ruotsin valtakunnan lakia 1934

www.finlex.fi > Lainsäädäntö > Ajantasainen lainsäädäntö

www.finlex.fi > Lainsäädäntö > Säädökset alkuperäisinä

www.finlex.fi > Oikeuskäytäntö > Korkein hallinto-oikeus

 

Komiteanmietinnöt

Joenperkauskomissioni. Komiteanmietintö 1930:6

Komiteanmietintö 1931:7

Komiteanmietintö 1938:10

Komiteanmietintö 1951:12

Kuusamon vesistökomitean mietintö 1969. Komiteanmietintö 1969:A2

Maamme pohjoisimpiin osiin järjestettävien suojelusalueitten eroittamista varten asetetulta komisionilta. Komiteanmietintö 1910:7

Maanparannustöiden komitealta. Komiteanmietintö 1927:12

Metsä- ja turvetalouden vesiensuojelutoimikunnan mietintö. Komiteanmietintö 1987:62

Peruskuivatuskomitean mietintö. Komiteanmietintö 1964: A10

Pohjois-Suomen lohikomitean mietintö. Komiteanmietintö 1950:10

Sosialisoimiskomitean mietintö No 1. Komiteanmietintö 1950:41

Tulvakomitean mietintö. Komiteanmietintö 1939:14.

Turvekomitean mietintö. Komiteanmietintö 1983:4

Typpiteollisuuskomitean mietintö. Komiteanmietintö 1927:10

Voimatalouskomitean mietintö. Komiteanmietintö 1947:3

Yksityismetsäin tutkimista varten asetetun komitean mietintö. Komiteanmietintö 1900:4

Ympäristövaikutusten arviointi. Komiteanmietintö 1982:46

 

Sanoma-, aikakaus- ja henkilöstölehdet

Envispec-uutiset

Forum24

Helsingin Sanomat

Jokiyhtiö

Kaiku

Kaleva

Kansan Tahto

Kansan Uutiset

Koillissanomat

Korpela plus

Kymmenen virran maa

Liitto

Luonnonsuojelu Suomessa

Oulun Ilmoituslehti

Oulun Lehti

Oulun Wiikko-Sanomia

Pohjois-Suomi

Savo

Suomalainen Wirallinen Lehti

Suomen Kuvalehti

Suomen Matkailu

Suometar

Suopursu

Uleåborgsbladet

Viikkosanomat

Voima-Viesti

 

Tilastojulkaisut

Suomen tilastollinen vuosikirja

SVT maa-, metsä- ja kalatalous: Kalavarat 2004–2006 (www.rktl.fi/www/uploads/pdf/)

SVT III Maatalous

SVT XIX Tie- ja vesirakennukset

SVT XVII A Metsätilastollinen vuosikirja

SVT XVII Metsätilasto

SVT XVIII Teollisuustilasto

SVT XXX: Asutustilastoa B. C.

Taulukoita ja karttoja Suomen lämpöoloista kaudelta 1931–1960. Osmo Kolkki. Liite Suomen meteorologiseen vuosikirjaan. Nide 65 Osa 1a – 1965. Helsinki 1966.

Taulukoita ja karttoja Suomen sadeoloista kaudelta 1931–1960. U. I. Helimäki. Liite Suomen meteorologiseen vuosikirjaan. Nide 66 Osa 2 – 1966. Helsinki 1967.

Tilastoja Suomen ilmastosta 1961–1990. Liite Suomen meteorologiseen vuosikirjaan. Nide 90 Osa 1 – 1990. Helsinki 1991.

Tilastoja Suomen ilmastosta 1971–2000. Ilmastotilastoja Suomesta 1. Helsinki 2002.

Väestön elinkeino. Väestö elinkeinon mukaan kunnittain vuosina 1880 – 1975. Tilastollisia tiedonantoja N:o 63. Helsinki 1979.

Ympäristötilasto. Suomen Virallinen Tilasto. Ympäristö 1994:3. Helsinki 1994.

 

Kirjallisuus

A   B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

A

Aarrevaara, Heikki 1993: Suomen salaojituksen historia. Jyväskylä.

Ahtokari, Reijo 1969: Typpi Oy 1944–1969. Helsinki 1969.

Ahvenainen, Jorma–Kuusterä, Antti 1982: Teollisuus ja rakennustoiminta. Suomen taloushistoria 2. Toim. Jorma Ahvenainen, Erkki Pihkala ja Viljo Rasila. Helsinki.

Alakulppi, Jaakko 1999: Lapin ilmailuhistoria I. Enontekiön kuumailmapallosta 1799 Lapin ilmasotaan 1944–1945. Lapin maakuntamuseon julkaisuja 9. Vaasa

Alanen, Aulis J. 1976: Santeri Alkio. Porvoo.

Alasaarela, Erkki 1983: Kala-, Pyhä- ja Siikajoen jokiveden laadun muuttuminen. Ihminen ja joki. Kala-, Pyhä- ja Siikajoen vesien käytön historia. Kokkola.

Alasaarela, Erkki–Heinonen, Pertti 1984: Alkalinity and chemical oxygen demand in some Finnish rivers during the periods 1911–1931 and 1962–1972. Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja 57. Helsinki.

Alho, Pentti 1968: Pohjois-Pohjanmaan metsien käytön kehitys ja sen vaikutus metsien tilaan. Acta Forestalia Fennica 89. Helsinki

Alho, Pentti 1973: Pohjois-Pohjanmaan metsien tila 1800-luvulla metsäammattimiesten kuvausten valossa. Scripta historica III. Toim. Olavi K. Fält. Oulu.

Alho, Pentti 1975: Metsien tuoton alueellisista eroista Suomessa. Acta Forestalia Fennica 148. Helsinki.

Antikainen, Sari–Joukola, Matti–Vuoristo, Heidi 2000: Suomen pintavesien laatu 1990-luvun puolivälissä. Vesitalous 2/2000.

Antila, Kimmo 1999: Soraa, työtä, hevosia. Tiet, liikenne ja yhteiskunta 1860 – 1945. Tuhat vuotta tietä, kaksisataa vuotta tielaitosta 2. Toimittaneet Jaakko Masonen, Kimmo Antila, Veikko Kallio, Tapani Mauranen. Helsinki.

Anttila, Veikko 1967: Järvenlaskuyhtiöt Suomessa. Kansatieteellinen tutkimus. Kansatieteellinen Arkisto 19. Helsinki.

Arola, Matti 1990: Voimalaitosten rakentaminen Oulujokeen. Yleisen historian pro gradu –tutkielma. Oulun yliopisto. Historian laitos.

Arola, Kari–Leiviskä, Pekka 2004: Iijoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma. Alueelliset ympäristöjulkaisut 360. Oulu.

Aspelund, A. R. R. 1983: Vuokra-alueiden itsenäistäminen ja asutustoiminta ennen toista maailmansotaa. Maanmittaus Suomessa 1633–1983. Helsinki.

Aspfors, Raimo 1997: Viljami Kalliokoski 1894–1978. Evankelisena ja alkoilaisena vaikuttajana. Studia historica septentrionalia 32. Vammala.

B

Barron, Eric J. 1996: Climatic Variation in Earth History. Global Change Instruction Program. Sausalito.

Bovellan, Janne 1989: Oulujoen vesivoimalaitosten rakentamiseen kohdistuneet odotukset vuosina 1930–1958. Suomen ja Skandinavian historian pro gradu -työ. Oulun yliopiston historian laitos.

Bradley & Jones (ed.) 1992: Climate since A.D. 1500. London.

Briffa et alia 1992: K. R. Briffa, T. S. Bartholin, D. Eckstein, P. D. Jones, W. Karlén, F. H. Schweingruber & P. Zetterberg, A 1,400-year tree-ring record of summer temperatures in Fennoscandia. Nature. Volume 246.

Burroughs, W. J. 2007: Climate Change – A Multidisciplinary Approach. 2. ed. Cambridge.

C

Carson, Rachel 1963: äänetön kevät. Suom. Pertti Jotuni. 2. p. Helsinki.

E

Enbuske, Matti 1990: Muistoja kluppu- ja koukkusodasta. Levottomuuksia Tornionjokilaaksossa Tanskan - Brandenburgin sodan (1675-79) aikana. Tornionlaakson vuosikirja 1990.

Enbuske, Matti 1996: Ankarat ajat 1630-luvulta isoonvihaan. Kotatulilta savupirtin suojaan. Rovaniemen historia vuoteen 1721. Jyväskylä.

Enbuske, Matti 1998: Uuden kaupungin alkuvaiheet pohjoisen sisämaassa: Rovaniemi. Faravid. Pohjois-Suomen Historiallisen Yhdistyksen vuosikirja 20 - 21. Jyväskylä.

Enbuske, Matti 2008: Vanhan Lapin valtamailla. Asutus ja maankäyttö historiallisen Kemin Lapin ja Enontekiön alueella 1500-luvulta 1900-luvun alkuun. Summary. Bibliotheca Historica 113. Helsinki

Enbuske, Matti 2009: Vuosisadat Pohjan teillä. Tiet, liikenne ja tiehallinto Oulun läänin alueella 1600-luvulta 2000-luvulle. Porvoo.

Entinen Oulujoki 1954: Historiikkia ja muistitietoja. Helsinki.

Environments and historical change 1999: The Linacre Lectures 1998. Ed. Paul Slack. Oxford.

Eronen, Matti 1991: Jääkausien jäljillä. Ursan julkaisuja 43. Helsinki.

Eronen, Matti 1997: Ilmaston kehitys Pohjois-Euroopassa viime jääkauden loppuvaiheista nykyaikaan. Varhain pohjoisessa. Maa. Early in the North. The Land. Reports of the Early in the North project. Editors Eeva-Liisa Schultz, Christian Carpelan. Helsinki papers in archaeology no. 10. Helsinki.

Eronen, Matti 2002: Puulustot: ympäristömuutosten tietopankki. Tieteessä tapahtuu 6/2000.

Ervasti, Seppo 1978: Kuusamon historia 1. Kuusamo.

Ervasti-Julku, Liisa–Asunmaa, Martti 1986: Haukiputaan historiaa ja nykypäivää. Haukipudas. Jyväskylä.

F

Fält, Olavi K. 1999: Idyllistä uuteen sotaan 1920 – 1944. Oulupolis. Oulun kansainvälisyyden historia. Oulu.

G

Granberg, Leo 2004: Maatalouden tulojärjestelmän synty. Suomen maatalouden historia III. Suurten muutosten aika. Jälleenrakennuskaudesta EU-Suomeen. Toimittanut Pirjo Markkola. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 914:3. Jyväskylä.

Gössling, Stefan–Hultman, Johan 2006: An Introduction to Ecotourism in Scandinavia. Ecotourism in Scandinavia. Lessons in Theory and Practice. Edited by S. Gössling and J. Hultman. Lund.

H

Hakala, Harri–Välimäki, Jari 2003: Ympäristön tila ja suojelu Suomessa. Suomen ympäristökeskus. Helsinki.

Hankonen, Johanna 1999: Oulun sataman sääolot Oulun Wiikko-Sanomien tietojen perusteella 1829 – 1879. Suomen ja Skandinavian historian proseminaaritutkielma. Oulun yliopiston historian laitos.

Harle, Vilho–Moisio, Sami 2000: Missä on Suomi? Kansallisen identiteettipolitiikan historia ja geopolitiikka. Tampere.

Hautala, Kustaa 1956: Suomen tervakauppa 1856–1913 sen viimeinen kukoistus ja häviö sekä niihin vaikuttaneet syyt. Taloushistoriallinen tutkimus. Historiallisia Tutkimuksia XLV. Helsinki.

Hautala, Kustaa 1975: Oulun kaupungin historia III. 1809–1956. Oulu.

Hautala, Kustaa 1976: Oulun kaupungin historia IV. 1856–1918. Oulu.

Hautala, Kustaa 1982: Oulun kaupungin historia V. 1918–1945. Oulu

Heikkinen, Reijo 1990: Myyttinen Kiveksen ruukki. Kainuun Sanomat.

Heikura, Pekka T. 2003: Musta surma. Tieteessä tapahtuu 8/2003.

Heino, Raino 1998: Ilmasto. Suomalainen sääkirja – etanasta El Niñoon. Toimittaneet: Juhani Rinne, Jarmo Koistinen, Elena Saltikoff. Keuruu.

Heinonen, Pertti 2000: Vesiensuojelun suuret askeleet 1960–2000. Vesitalous 3/2000.

Hemmi, Jorma 2005: Matkailu, ympäristö, luonto osa 1. Jyväskylä.

Hietanen, Silvo 1982: Siirtoväen pika-asutuslaki 1940. Asutuspoliittinen tausta ja sisältö sekä toimeenpano. Historiallisia Tutkimuksia 117. Helsinki.

Hiltunen, Mauno 1996: Siikajokilaakso keskiajalta vuoteen 1860. Siikajokilaakson historia I. Oulu.

Hiltunen Veikko 2000: Siikajoen uittokanava. Vaala – Oulujärven pitäjä. Encyclopedia Vaalaensis – pitäjäntietosanakirja. Oulu.

Hirvonen, Timo–Suikkanen, Asko (toim.) 2009: ESPON Pohjoisessa. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Alueiden kehittäminen 55/2009. Saatavana myös sähköisenä: www.tem.fi.

Hoffman, Kai 1993: Pohjolan Voima 1943–1993. Oulu.

Holden, Andrew 2008: Environment and Tourism. Second Edition. Routledge Introductions to Environment Series. Routledge.

Hughes, Donlad J. 2008: Maailman ympäristöhistoria. Suomentanut Jyrki Vainonen. Sivilisaatiohistoria-sarja. Vastapaino. Tallinna.

Hummasti, Pekka 1985: Kuusamon koskisota. Yleisen historian pro gradu -tutkielma. Oulun yliopiston historian laitos.

Hurrell, J. W.–Deser, C. 2009: North Atlantic climate variability. The Role of the North Atlantic Oscillation. Journal of Marine Systems, volume 78, Issues 3–4. Saatavilla sähköisesti: www.ScienceDirect.com.

Hynninen, Pekka 1988: Veden laadun kehityksestä Kiiminkijoessa vuosina 1971–1985. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja 25. Helsinki.

Hyvärinen, Erkki 2004: Vesi vanhin voitehista. Pohjois-Suomen vesivaliokunta ja OUKE 1964 – 2004. Oulainen.

Hyyryläinen, Toivo 2004: Yli-Iin seurakunnan ja kunnan perustamisvaiheet. Www.kirjastovirma.net/yli-ii/historiaa.

Hänninen Niko 2003: Seurahuoneelta metsäkämpille, uittopuroilta tehtaille. Veitsiluodon sahan ja selluloosatehtaan raaka-aineen hankinta  vuosina 1920–1939. Suomen ja Skandinavian historian lisensiaatintyö. Oulun yliopiston historian laitos.

Hänninen, Minna 2005: Kainuun ympäristökeskus 10 vuotta. Vaaran laelta. Kainuun ympäristökeskuksen asiakaslehti.

Hänninen Kaarlo, Drumlinmaisemien järvistä ja reiteistä Oulankajoen alueella Kuusamossa. Suomen maantieteellisen yhdistyksen julkaisuja IX 1915–20. Helsinki.

I

Ihme, Raimo–Heikkinen, Kaisa–Lakso, Esko 1991: Pintavalutus turvetuotantoalueiden valumavesien puhdistuksessa. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja. Sarja A 75. Helsinki.

Ilvessalo, Yrjö 1943: Metsänhoitolautakuntain toimintapiirien metsät. II:n valtakunnan metsien arvioinnin tuloksia. Helsinki.

Isohookana-Asunmaa Tytti 1980: Maalaisliitto Pohjois-Suomessa. Kehitysjakso vuosina 1906–1939. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C. Osa 29. Turku.

Itkonen, Martti 1998: Iijoen uittoyhdistys 1916–1988. Kemi.

J

Jarva, Eero 1991: Templi Insula. Huomioita Saloisten kirkonpaikasta ennen 1600-lukua. Faravid. Pohjois-Suomen Historiallisen Yhdistyksen vuosikirja XIV. Jyväskylä.

Jokinen, Pekka 2010: Ympäristöyhteiskuntateorian moninainen olemus. Tieteessä tapahtuu 1/2010.

Joutsamo, Esko 2008: Metsien ja soiden suojelu. Laulujoutsenen perintö. Suomalaisen ympäristöliikkeen taival. Helsinki.

Jutila, E.–Karttunen, V.–Niemitalo, V. 1995: Taimenen poikasten istutuskokeilut eri tavoin kunnostetuissa koskissa. Entisen uittojokien kunnostaminen – esimerkkinä Iijoen vesistöalue. Toim. Timo Yrjänä. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja – sarja A 212. Helsinki.

Järvi, T. H. 1936: Kalatalous. Suomen maantieteen käsikirja. Päätoimittaja Kaarlo Hildén. Helsinki.

Järvi, T. H. 1951: Kalatalous. Suomen maantieteen käsikirja. Uusittu laitos. Fennia 72. Helsinki.

Järvikoski, Timo 1994: Luonnonsuojelu ja kansalaistoiminta. Liikkeen voima. Kansalaistoiminta ympäristökysymysten muovaajana. Toim. Timo Myllyntaus. Research reports 122. Research Institute of Northern Finland. Oulu.

Järvikoski, Timo 1995: Sosiologia ja luonto. Luonnonsuojeluajattelusta ympäristökasvatukseen. Toim. Jouko Jokisalo, Timo Järvikoski ja Kari Väyrynen. Oulu.

K

Kaila, E. E. 1931: Tervanpolton leviäminen Suomessa 1700-luvun puolimaissa. Silva Fennica 21. Helsinki

Kainua, Lauri 1981: Osakeyhtiö Toppila – Toppila Oy 1927–1974. Oulu.

Kairikko, Juha K. 2006: Hirvenmetsästyksen historiaa. Hirvenmetsästyksen käsikirja. Toimittanut Jere Malinen. Keuruu.

Kaitera, Pentti 1937: Maatalouden vesirakennuksen tehtävistä viljellyn maan tuottokykyä ja alaa lisättäessä. Maanviljelysinsinööriyhdistyksen Vuosikirja 1937.

Kallinen, Maija 2002: Luonto merkkijärjestelmänä. Eletty ja muistettu tila. Toimittaneet Taina Syrjämaa ja Janne Tunturi. Historiallinen Arkisto 215. Helsinki.

Kantanen, Matti 1989: Sata vuotta vesirakennusta Pohjois-Suomen maatalouden hyväksi. Vaasan maanviljelysinsinööripiirin 100-vuotishistoria (moniste).

Karjalainen, Raija 1989: Maanhankintalain mukainen asutustoiminta Oulun läänin talousseuran alueella vuosina 1945–1955. Suomen ja Skandinavian historian pro gradu -tutkielma. Oulun yliopiston historian laitos.

Karjalainen Tapio 2000: Puutavarayhtiöiden maanhankinta ja -omistus Pohjois-Suomessa vuosina 1885–1939. Acta Universitatis Ouluensis. Series B, Humaniora 36. Oulu. [Elektroninen aineisto].

Katajala, Kimmo 2002: Suomalainen kapina. Talonpoikaislevottomuudet ja poliittisen kulttuurin muutos Ruotsin ajalla (n. 1150–1800). [Lisäp.] Historiallisia Tutkimuksia 212. Vammala.

Katko, Tapio–Lehtonen, Jussi 1999: Ämmänlängistä vesijohtoihin. Suomen vesihuollon kehityslinjat 1850–1994. Harmaat aallot. Ympäristönsuojelun tulo Suomeen. Toim. Simo Laakkonen, Sari Laurila ja Marjatta Rahikainen. Historiallinen Arkisto 113. Vammala.

Kauhanen Jouni 2003: Pelsonsuo. Kuivatuksesta kehittyväksi kyläksi. Pelso.

Kaukamaa L. I. 1941: Tie- ja vesirakennushallitus 1816–1941. Katsaus viraston kehitykseen ja sen suorittamiin tärkeimpiin töihin. Helsinki.

Kauranen Kaisa 1999: Rahvas, kauppahuone, esivalta. Katovuodet pohjoisessa Suomessa 1930-luvulla. Historiallisia Tutkimuksia 204. Helsinki.

Kerkelä, Heikki 1985: Pohjois-Suomen vesivoima, sähkön hinta ja voimayhtiöiden kunnallisverotus. Toim. Eino Siuruainen. Pohjois-Suomen tutkimuslaitos C 59. Oulu.

Kerkkonen, Elna 1950: Koskitoimikunta vuosina 1917–1947. Koskivoimakomiteat. Koskirakennustoimikunta. Koskitoimikunta. Helsinki.

Kiveksen ruukki: www.paltamo.fi/ kylayhdistykset/ hkasuo/kiveksen_ruukki.html.

Klemola, V. M. 1936: Metsästys ja riistatalous. Suomen maantieteen käsikirja. Päätoimittaja Kaarlo Hildén. Helsinki.

Kokkonen, Jukka 2005: Villiä itää, kesytöntä länttä. Ylä-Koitajoen alueen ja Ilomantsin historiaa. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A, 152. Vantaa.

Komulainen, Raija 1993: Taistelu Iijoen lohesta. Valtion ja lohenkalastajien suhteet Iijokisuulla 1920–1960. Yleisen historian lisensiaatintutkimus. Oulun yliopiston historian laitos.

Kontturi, Osmo 1980: Oulun läänin sorankulutus ja harjumaiseman tila. Ympäristö ja terveys. Vo.l. 10:7 – 8. 1979. Eripainos. Keuruu.

Korhola et al. 2000: Korhola, A.–Weckström, J–Holmström, L.–Erästö, P. A quantitative Holocene climatic record from diatoms in Northern Fennoscandia. Quaternary Research. Volume 54.

Korhola, Atte–Wckström, Jan 2004: Paleolimnological studies in arctic Fennoscandia and the Kola Peninsula (Russia). Long-term Environmental Change in Arctic and Antarctic Lakes. Eds. Pientz, Reinhard; Douglas, Marianne S. V.; Smol, John P. Developments in Paleoenvironmental Research. Vol. 8. Springer.

Korhonen, Markus H. 2005: Kappale Oulun unohtunutta kansainvälistä historiaa – merikapteeni Alfred Ekholm ja hänen yhteytensä. Oulun vuosisadat 1605–2005. Toimittaja Reija Satokangas. Studia historica septentrionalia 46. Jyväskylä.

Korteniemi, Kimmo 2009: Paul Shepard ja ekologinen primitivismi. Vihreä teoria. Ympäristö yhteiskuntateorioissa. Toim. Ilmo Massa. Helsinki.

Kortesalmi, J. Juhani 1975: Kuusamon talonpoikaiselämää 1670–1970. Kuusamon historia 2. Helsinki.

Kostet, Juhani 1977: Oulaisten Piipsjärven kuivaushanke. Faravid. Pohjois-Suomen Historiallisen Yhdistyksen Vuosikirja I. Toimittaja Jouko Vahtola. Tornio.

Koutaniemi, Leo (ed.) 1986: Northern Ostrobothnia – Kainuu. A Geographical Guide. Oulun yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja 99. Oulu. [Repr. from Nordia 20:2.]

Kovero Martti 1909: Valtion uutisasutus Ruotsin-Suomessa jälkeen ison-vihan. Asutus-poliittinen tutkimus. Helsinki.

Kupiainen, Heikki 2007: Savotta-Suomen synty, kukoistus ja hajoaminen. Talonpoikaisen maanomistuksen muutos ja elinkeinot Savossa ja Pohjois-Karjalassa 1850–2000. Joensuun yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja. N:o 79. Joensuu.

Kuusela, Kalevi 1995: Virtavesien kunnostuksen ekologiset perusteet. Entisten uittojokien kunnostaminen – esimerkkinä Iijoen vesistöalue. Toim. Timo Yrjänä. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja – sarja A 212. Helsinki.

Kuusela, Kullervo 1971: Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan, Koillis-Suomen ja Lapin metsävarat vuosina 1969-70. Folia forestalia 110. Helsinki.

Kuuskoski, Mauri 1991: Oulujoki Oy vesivoiman rakentajana. Sähköllä eteenpäin. Vesivoimaa Oulujoesta 50 vuotta. Toimittaja Paavo Vasala. Oulu.

Kvist, Roger 1988: Klimathistoriska aspekter på sälfångsten i Österbotten 1551-1610. Research reports 12. Umeå University, Center for Arctic Cultural Research. Umeå.

Kylli, Ritva 2009: Maakunta on matkassamme. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitto 1931–1993 ja Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto 1969–1993. Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisu. A, 48. Oulu.

L

Laakkonen, Simo 1999: Harmaat aallot. Ympäristönsuojelun tulo Suomeen. Harmaat aallot. Ympäristönsuojelun tulo Suomeen. Toim. Simo Laakkonen, Sari Laurila ja Marjatta Rahikainen. Historiallinen Arkisto 113. Vammala.

Laakkonen, Simo 2007: Sota, ympäristö ja yhteiskunta. Sodan ekologia. Nykyaikaisen sodankäynnin ympäristöhistoriaa. Toimittaneet Simo Laakkonen, Timo Vuorisalo. Historiallinen Arkisto 125. Tampere.

Laasonen et alia 1995: Laasonen, Pekka–Muotka, Timo–Tikkanen, Pertti–Huhta, Arto–Kuusela Kalevi, Kunnostuksen lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutukset pohjaeläimistöön. Entisten uittojokien kunnostaminen – esimerkkinä Iijoen vesistöalue. Toim. Timo Yrjänä. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja – sarja A 212. Helsinki.

Laatio, Gunnar 1979: Teollisuuskylä nousee asumattomaan suomaisemaan. Vihannin kirja I. Toim. Merja Karjalainen. Vihanti.

Lammassaari, Veikko 1990: Uitto ja sen vesistövaikutukset. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja – sarja A 54. Helsinki.

Laukka, Pasi 2007: Pateniemen laivaveistämö ja saha 1857–1990. Laivoista lankkuihin. Pateniemen historia I. Toim. Mauno Hiltunen. Tornio.

Laukola, Heikki 2000: Vesiensuojelu ja vesioikeuden kehitys Suomessa. Pisarasta mereksi. Helsinki.

Laulujoutsenen perintö. Suomalaisen ympäristöliikkeen taival. Päätoimittaja Helena Telkänranta. Helsinki 2008.

Laurila, Ilkka P. 2004: Maatalouden EU-aika. Suomen maatalouden historia III. Suurten muutosten aika. Jälleenrakennuskaudesta EU-Suomeen. Toimittanut Pirjo Markkola. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 914:3. Jyväskylä.

Lindholm, Markus 1996: Reconstructions of past climate from ring-width chronologies of Scots pine (Pinus Sylvestris L.) at the northern forest limit in Fennoscandia. Joensuun yliopiston luonnontieteellisiä julkaisuja no 40. Joensuu.

Luhta, Pirkko-Liisa–Moilanen Eero 2006: Iijoen kunnostettujen jokien kalataloudellinen seuranta vuosina 2000–2004. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B, 77. Vantaa.

Luhta, P.-L.–Partanen, L.–Hiltunen, M.–Kauppinen, V. 2001: Iijoen sisävesialueen kalakantojen velvoitehoidon tarkkailu vuosina 1994–1999. Oulu.

Lunkka, Juha Pekka 2008: Maapallon ilmastohistoria. Kasvihuoneista jääkausiin. Gaudeamus. Helsinki.

Luostarinen, Matti 1986: Pohjois-Suomen koskisotien alueellinen ja yhteiskunnallinen problematiikka. Suunnittelumaantieteen yhdistyksen julkaisuja 25. Helsinki.

Luukko, Unto 1990: Rautaruukki 1960–1990. Kertomus kolmestakymmenestä ensimmäisestä vuodesta. Oulu.

Lyttinen, Simo 2003: Oulujoen lohenpyyntiyhtiö 1869–1920. Suomen ja Skandinavian historian pro gradu -tutkielma. Oulun yliopiston historian laitos.

Lähde, Erkki 1999: Luontaisesti syntyneiden sekametsien kehitys ja metsänhoito. Toim. Erkki Lähde. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 719:90. Vantaa.

Lähdeoja V. 1970: Maataloushallituksen 75-vuotistaival. Maataloushallinnon vaiheita 1892–1967. Helsinki.

M

Malinen, Pentti 2009: Vahva, erityinen, kehittyvä – Pohjoinen periferia vuodesta 2014 eteenpäin. ESPON Pohjoisessa. Toim. Timo Hirvonen, Asko Suikkanen. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Alueiden kehittäminen 55/2009. Saatavana myös sähköisenä: www.tem.fi.

Manninen, Turo 1995: Oulun kaupungin historia VI 1945–1990. Jyväskylä.

Manninen, Turo 2002: Ei vettä rantaa rakkaampaa. Oulun vesilaitos vuosina 1902–2002. Oulu.

Masonen, Jaakko 1999: artikkelit teoksessa Maata, jäätä, kulkijoita. Tiet, liikenne ja yhteiskunta ennen vuotta 1860. Tuhat vuotta tietä, kaksisataa vuotta tielaitosta 1. Toimittanut Tapani Mauranen. Helsinki.

Massa, Ilmo 1982: Ihminen ja luonto. Lapin luonnonkäytön historiaa. Suomen antropologisen seuran toimituksia 12. Helsinki.

Massa, Ilmo 1994: Pohjoinen luonnonvalloitus. Suunnistus ympäristöhistoriaan Suomessa ja Lapissa. Helsinki.

Massa, Ilmo 2009: Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen paradigmat ja keskeisimmät suuntaukset. Vihreä teoria. Ympäristö yhteiskuntateorioissa. Toim. Ilmo Massa. Helsinki.

Mauranen, Tapani 1999: Artikkelit teoksessa Soraa, työtä, hevosia. Tiet, liikenne ja yhteiskunta 1860–1945. Tuhat vuotta tietä, kaksisataa vuotta tielaitosta 2. Toimittaneet Jaakko Masonen, Kimmo Antila, Veikko Kallio, Tapani Mauranen. Helsinki.

Merilä, Eero 1995: Suomen peltojen peruskuivatuksen tila ja tarve. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja – sarja A 199. Helsinki.

Merilä, Eero–Nikkarikoski, Heikki 2007: Vesistörakentaminen. Vesirakentamisen kehittymisestä, nykytilanteesta ja tulevaisuudesta lähinnä Pohjois-Pohjanmaan näkökulmasta. Vettä, maata, ilmaa. Ympäristöhallinnon korkeakoulutekniset. Toim. Antti Lehtinen, Pipsa Poikolainen ja Jukka Vuontela. Vammala.

Merilä, Eero–Vähänen, Kaisa 2005: Aktiivista ympäristöyhteistyötä Iijoella. Vesi palaa sijoilleen. Iijoen maisemointityö 1991–2004. Helsinki 2005.

Miettinen, Seija 1978: 150 vuotta Oulun l. talousseuran historiaa, 7 vuotta maatalouskeskuksen aikaa. Oulu.

Moberg et alia 2005: Anders Moberg, Dmitry M. Sonechkin, Karin Holmgren, Nina M. Datsenko & Wibjörn Karlén, Highly variable Northern Hemisphere temperatures reconstructed from low- and high-resolution proxy data. Nature. Vol. 433. No 7062. February 2005.

Mumford, Lewis 1949, Kaupunkikulttuuri (suom. 1949, alkup. The Culture of Cities).

Muroma, Seppo 1991: Suurten kuolonvuosien (1696–1697) väestönmenetys Suomessa. Historiallisia Tutkimuksia 161. Helsinki.

Myllykylä, Turkka 2004: Härkäteiltä Ruuhka-Suomeen. Lounaisen Suomen liikenneolojen kehittyminen. Helsinki.

Myllyntaus, Timo 1991: Ympäristö suomalaisessa historiantutkimuksessa. Ympäristöhistorian näkökulma. Ympäristökysymys. Ympäristöuhkien haaste yhteiskunnalle. Toim. Ilmo Massa & Rauno Sairinen. Helsinki.

Mäkelä, Simo 2000: Vaala – Oulujärven pitäjä. Encyclopedia Vaalaensis – pitäjäntietosanakirja. Oulu.

N

Naukkarinen, Arvo 1974: Siuruanjärven allasalueen yksityis- ja kunnallistaloudellinen merkitys. Arvo Naukkarinen ja Matti Luostarinen. Oulun yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja. Oulu.

Niemi, Jorma–Heinonen, Pertti–Mäkinen, Heikki 1999: Suomen jokien ravinnepitoisuuksista vuosina 1967–1996. Vesitalous 2/1999.

Nieminen, Anna 2005: Sata vuotta pohjoisen maaseudun hyväksi. Lapin Maatalousseura 1906–2006. Jyväskylä.

Nikander, Gabriel 1934: Vuoriteollisuus ja manufaktuurit. Suomen kulttuurihistoria II. Jyväskylä.

Nikkarikoski, Heikki 1975: Siuruan altaan virkistyskäyttömahdollisuuksista. Diplomityö. Oulun yliopiston rakentamistekniikan osasto.

Nurmesniemi, Esko 1974: Valtionjohtoisesta asutustoiminnasta vuosina 1918–1959 ja Lex Kallion toteuttaminen Oulun läänissä. Pro gradu -tutkielma. Oulun yliopiston maantieteen laitos.

O

Okko, V. 1960: Kivennäismaalajit. Suomen kartasto 1960, kartta 4.

Oulujoen uittoyhdistys 1910–1960. Katsaus yhteisuiton 50-vuotistaipaleelle. Elias J. Purhonen. Kajaani.

P

Paasio, Yrjö 1950: Iijoen uittoyhdistys vv. 1915–1950. Oulu.

Paavolainen, Marja (toim.) 1989: Maankuivatuksen historiaa. Forssa.

Palmén, L. I. 1903: Suonkuivatustyöt Suomessa XIX vuosisadalla. Suomen suoviljelysyhdistyksen vuosikirja 1903.

Palola, Ari-Pekka 2000: Kirkko keskellä kaupunkia. Oulun kirkkohistoria 1. Vuoteen 1870. Oulu.

Paloposki, Toivo J. 1976: Suomen talouden kehittäminen 1750–1760-lukujen valtiopäiväpolitiikassa. Historiallisia Tutkimuksia 98. Helsinki.

Parpola, Antti 2009: Luvut teoksessa Metsävaltio. Metsähallitus ja Suomi 1859–2000. Helsinki.

Perko, Susanna–Perko, Touko 2004: Mustasta valkoiseksi. Ekokem, ongelmajätteet ja yhteiskunta 1979–2004. Helsinki.

Pettersson, Lars 1984: Utajärven kirkko ja tapuli. Utajärven vaiheita. Toim. Arvi Korhonen. 2. pianos. Helsinki.

Pokka, Hannele 1991: Rakennettujen vesistöjen jälkivalvontajärjestelmät. Suomalaisen lakimiesyhdityksen julkaisuja. A-sarja, n:o 188. Helsinki.

Pursiainen, M.–Westman, K. The Restoration of the Crayfish (Astacus astacus) in River Siikajoki, Finland. Documents presented at the symposium on stock enhancement in the management of freshwater fisheries. Budapest, 31 May – 2 June 1982. EIFAC technical paper 42/Suppl./2. Sähköisessä muodossa: www.fao.org/docrep/009/ae997b/AE997B15.htm.

R

Raijas, Anna 1991: Maankuivatusta ja vesiensuojelua Itä-Suomessa. Itä-Suomen vesi- ja ympäristöpiirit sata vuotta. Eno.

Roiko-Jokela, Heikki 2004: Asutustoiminnalla sodasta arkeen. Suomen maatalouden historia III. Suurten muutosten aika. Jälleenrakennuskaudesta EU-Suomeen. Toimittanut Pirjo Markkola. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 914:3. Jyväskylä.

Ruuhijärvi, Rauno 2008: Artikkelit teoksessa Laulujoutsenen perintö. Suomalaisen ympäristöliikkeen taival. Päätoimittaja Helena Telkänranta. Helsinki 2008.

Ruuskanen, Esa 2010: Suosta voimaa ja lämpöä. Turve Suomen energiapolitiikassa 1940–2010. Vapo Oy:n 70-vuotisjuhlajulkaisu. Jyväskylä.

Ruuttula-Vasari, Anne 1989: Eskolan metsärata 1920–1961. Suomen ja Skandinavian historian pro gradu -työ. Oulun yliopiston historian laitos.

Rytkönen, Raili 1978: Suur-Iin historia 1700–1870. Kajaani.

Rytkönen, Raili 1989: Suur-Iin historia 1870–1925. Haukipudas.

Räsänen, Niilo 1921: Oulaisten pitäjän historia. Oulu.

Rönkkömäki, Mauno 1994: Hydrologisten mallien käyttö turvetuotantoalueiden vesiensuojelutekniikan kehittämisessä. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja. Sarja A 176. Helsinki.

Rönkkömäki, Mauno 2007: Vesi- ja ympäristöviranomaiset kansalaisaktivismin ristiaallokossa. Vettä, maata, ilmaa. Ympäristöhallinnon korkeakoulutekniset. Toim. Antti Lehtinen, Pipsa Poikolainen ja Jukka Vuontela. Vammala.

Rönkkömäki, Mauno–Kantola, Liisa 2003: EU uudistaa vesiensuojelua. Kaleva 19.1.2003.

S

Saarenheimo Juhani 2003: Isojako. Suomen maatalouden historia 1. Perinteisen maatalouden aika. Esihistoriasta 1870-luvulle. Toimittaneet Viljo Rasila, Eino Jutikkala, Anneli Mäkelä-Alitalo. Jyväskylä.

Saarinen, Tuomas 2008: Pohjanlahteen laskevien jokien happamuuden ja humuspitoisuuden kehitys vuosina 1913–1931 ja 1961–2007. Esiselvitys. Oulun yliopisto, vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio (käsikirjoitus).

Saarnisto, Matti 1996: Rovaniemen luonnonmaiseman synty. Kotatulilta savupirtin suojaan. Rovaniemen historia vuoteen 1721. Jyväskylä.

Saikku, Mikko 2008: Globaalin ympäristöhistorian yhdysvaltalaisilla juurilla. Hughes, Donlad J. Maailman ympäristöhistoria. Suomentanut Jyrki Vainonen. Sivilisaatiohistoria-sarja. Vastapaino. Tallinna.

Sallantaus, Tapani 1986: Soiden metsä- ja turvetalouden vesistövaikutukset. Kirjallisuuskatsaus. Maa- ja metsätalousministeriö. Luonnonvarajulkaisuja 11. Helsinki.

Salo Matti 2008: Vilja- ja tervataloudesta voitalouteen. Maatalouden muutos Sievissä ja Kalajokilaaksossa vuosina 1850–1920. Studia historica septentrionalia 54. Tornio.

Salojärvi, Kalervo–Auvinen, Heikki–Ikonen, Erkki 1981: Oulujoen vesistön kalatalouden hoitosuunnitelma. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Monistettuja julkaisuja. No. 1. Helsinki.

Salonen, K.–Heikinheimo-Schmid, O.–Jutila, E. 1981: Oulujoen kala-, nahkiais ja rapukannoille aiheutuneet vahingot ja niiden kompensointi. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto. Tiedonantoja n:o 16/1981. Helsinki.

Salo, Matti–Sääksjärvi, Ilari 2007: Tuntematon maa. Luonnon monimuotoisuuden käsikirja. Helsinki.

Satokangas, Reija 1998: Isostavihasta seurakuntahallinnon uudistukseen (1722–1864). Iin seurakunnan historia. Jyväskylä.

Savolainen, Raimo 1999: Suomalainen virastolaitos. Valta ja byrokratia Suomessa 1809–1998. Toim. Jorma Selovuori. Helsinki.

Seppänen, Olli 1995: Kysely paikallisten asukkaiden, mökkiläisten ja virkistyskalastajien suhtautumisesta kunnostuksiin. Entisten uittojokien kunnostaminen – esimerkkinä Iijoen vesistöalue. Toim. Timo Yrjänä. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja – sarja A 212. Helsinki.

Siira, Jouko 1993: Matalaa ja tasaista. Liminganlahti. Toim. Raimo Hämeenaho. Oulu.

Siivonen, Lauri 1951: Metsästys ja riistatalous. Suomen maantieteen käsikirja. Uusittu laitos. Fennia 72. Helsinki.

Stenvall, Jari 2000: Käskyläisestä toimijaksi. Valtion keskushallinnon virkamiehistön pätevyyden arvostusten kehitys suuriruhtinaskunnan ajan alusta 2000-luvulle. Acta Universitatis Tamperensis 759. Tampere.

Stranius, Leo 2000: Tukholmasta Rioon. Kansainvälisen ympäristöpolitiikan näkymiä. Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos. Tampereen yliopisto. [Käsikirjoitus: www.uta.fi/~leo.stranius/YPA1E1.d.]

Suomaa, Väinö 1983: Vesialueiden ja vesijättöjen jaot sekä erillisiä vesijättöjä koskevat toimitukset. Kuusamon ja Sallan kuntien maanhankintalain toimeenpano Sallan kunnassa. Maanmittaus Suomessa 1633–1983. Helsinki.

Suomen kaupunkilaitoksen historia I–III . Päätoimittaja Päiviö Tommila. Helsinki 1981–1984.

Suomen maatalouden historia I 2003. Perinteisen maatalouden aika. Esihistoriasta 1870-luvulle. Toimittaneet Viljo Rasila, Eino Jutikkala, Anneli Mäkelä-Alitalo. Jyväskylä.

Supperi, Heli 2001: Maankohoaminen ja sen ilmeneminen Limingassa. Www.liminka.fi/tiedostot/matkailu/Maankohoamisesitelma.pdf.

Susskind, Lawrence 1994: Evironmental diplomacy. Negotiating more effective global agreements. New York.

Säisänen, Riikka 1992:Vesihallituksen syntyhistoria. Koonnut Riikka Säisänen. Maa- ja vesitekniikan tuki r.y.

T

Taipale, Kalle–Saarnisto, Matti 1991: Tulivuorista jääkausiin. Suomen maankamaran kehitys. Porvoo.

Talonen, Jouko 1982: Maalaisliiton uskontopoliittinen linja vuosina 1906 – 1944. Faravid. Pohjois-Suomen Historiallisen Yhdistyksen vuosikirja V. Oulu.

Telkänranta, Helena 2008: Laulujoutsenen perintö. Suomalaisen ympäristöliikkeen taival. Päätoimittaja Helena Telkänranta. Helsinki 2008.

Tennberg, Monica 2000: Arctic Environmental Cooperation. A Study in Governmentality. Ashgate.

Tervonen, Antero 2002: Muhos ja muhoslaiset 1865 – 1914 sekä Kohti nykyaikaa – Muhos 1945 – 1995. Muhoksen kunnan historia 1865–1995. Jyväskylä 2002.

Tiihonen, Seppo 1999: Kohti uudenlaista valtioyhteisöä. Valta ja byrokratia Suomessa 1809–1998. Toim. Jorma Selovuori. Helsinki.

Tomppo et alia 2004: Erkki Tomppo, Tarja Tuomainen, Helena Henttonen, Antti Ihalainen, Kari T. Korhonen, Helena Mäkelä & Tiina Tonteri, Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueen metsävarat 1968 – 2002. Metsätieteen aikakauskirja 3B/2004.

Tuomi-Nikula, Outi 1981: Kalastus Pohjanmaan joissa 1800- ja 1900-luvuilla. Kokkolan vesipiiri. Kokkola.

Turpeinen, Oiva 1985: Väestö ja talous 1721–1982. Kainuun historia 2. Kajaani.

Turunen, Harri 1983: Siika-, Pyhä- ja Kalajoen vesien käytön historia. Vesihallituksen monistesarja 160. Helsinki.

Turunen, Harri 2007: Meri – hailuotolaisten pelto. Www.kirjastovirma.net/hailuoto/elinkeinot/kalastus.

Tuulasvaara, Jaakko 1970: Nivalan kirja. Toimittanut Toivo Nygård. JYY:n kotiseutusarja 7. Nivala.

U

Ukkola, Tommy 1994: Voimalaitosten vaikutus Oulujokilaakson kuntien kehittyneisyyteen. Yleisen historian lisensiaatintutkimus. Oulun yliopiston historian laitos.

Ursin, Martti (toim.) 1975: Siuruan allas. Puolesta vastaan. Oulu.

Ursin, Martti 1980: Pohjois-Suomen tuhot ja jälleenrakennus saksalaissodan 1944–1945 jälkeen. Studia historica septentrionalia 2. Oulu.

V

Vahtola, Jouko 1988: Taivalkoski – aitojen ihmisten pirteä pitäjä Koillismaan sydämessä. Vammala.

Vahtola, Jouko 1991a: Muuttuva Oulujokilaakso. Vesivoiman rakentamisen vaikutukset Oulujokilaaksossa 1940-luvulta 1960-luvulle. Sähköllä eteenpäin. Vesivoimaa Oulujoesta 50 vuotta. Toimittaja Paavo Vasala. Oulu.

Vahtola, Jouko 1991b: Oulujokilaakson historia keskiajalta 1860-luvulle. Oulujokilaakson historia. Kivikaudelta vuoteen 1865. Oulu.

Vahtola, Jouko 1998: Katolisen kirkon ja uskonpuhdistuksen aika (noin 1350–1595). Iin seurakunnan historia. Jyväskylä.

Vahtola, Jouko 2002: Voimalaitosten rakentaminen. Muhoksen kunnan historia 1865–1995. Jyväskylä 2002.

Vahtola, Jouko 2009: Artikkeli teoksessa Historia eilen ja tänään. Historiantutkimuksen ja arkeologian suunnat Suomessa 1908–2008. Toimittaneet Sini Kangas, Marjatta Hietala ja Heikki Ylikangas. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk. Suomen tiedeseura.

Vesikolmio Oy historiikki 1968–1998.

Viertola, Juhani 1974 : Yleiset tiet Ruotsin vallan aikana. Suomen teiden historia I. Pakanuudenajalta Suomen itsenäistymiseen. Lahti.

Vihinen, Hilkka 2004: Maatilatalouden rakennemuutos sekä Maaseudun muutos. Suomen maatalouden historia II. Kasvun ja kriisien aika 1870-luvulta 1950-luvulle. Toimittanut Matti Peltonen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 914:2. Jyväskylä.

Vihola, Teppo 2004: Pärjääkö pienviljelys? Suomen maatalouden historia II. Kasvun ja kriisien aika 1870-luvulta 1950-luvulle. Toimittanut Matti Peltonen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 914:2. Jyväskylä.

Virrankoski, Pentti 1962: Utajärven asutushistoria. Utajärvi.

Virtanen, Sakari 1982: Kajaani Oy 1907–1982. 1. osa. Kainuuseen sijoitettu. Kuvaus Kajaani Oy:n vaiheista vuoteen 1945. Kajaani.

Virtanen, Sakari 1985: Puusta elävä. Kajaani Oy:n vaiheita vuodesta 1946. Kajaani Oy 1907–1982 II. Helsinki.

Virtanen 2003. Nuottasaaresta Waal Streetille. Oulun metsäteollisuus kauppahuoneista Stora Ensoon. Oulu.

Väyrynen, Kari 2006: Ympäristöfilosofian historia. Maaäitimyytistä Marxiin. Tampere.

W

Willamo, Heikki 2005: Hirven klaani. Helsinki.

Y

Ylimaunu, Juha 2000: Itämeren hylkeenpyyntikulttuurit ja ihminen-hylje -suhde. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 773. Helsinki.

Ylivieskan Raudaskylän historiaa 2007. Www.kirjastovirma.net/ylivieska/raudaskyla.

Yrjänä, Timo 1995: Kunnostustöiden toteuttaminen ja työmenetelmät. Entisten uittojokien kunnostaminen – esimerkkinä Iijoen vesistöalue. Toim. Timo Yrjänä. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja – sarja A 212. Helsinki.

Yrjänä, Timo–Hellsten, Seppo–Riihimäki, Juha–Autio, Jorma 2000: Iijoen vesistön latvajärvien säännöstelyn kehittäminen. Alueelliset ympäristöjulkaisut 192. Raahe.

Yrjänä, Timo 2003: Restoration of Riverine Habitat for Fishes. Analyses of Changes in Physical Habitat Conditions. Acta Univeristatis Ouluensis. Series C. Technica 188. Oulu.

Å

Åberg, Veijo 2009: Luvut teoksessa Metsävaltio. Metsähallitus ja Suomi 1859–2000. Helsinki.

Åberg, Viljo 1983: Maanhankintalain toimeenpano. Maanmittaus Suomessa 1633–1983. Helsinki.

Julkaistu 30.10.2019 klo 13.44, päivitetty 30.10.2019 klo 13.44
Aihealue: