Rakennuksen purkaminen

Purkutyöt ovat monitahoisia hankkeita, joissa vaaditaan erityisosaamista ja hyvää suunnittelua. Rakennuksen purkutarpeen arviointiin kannattaa paneutua huolella, sillä yleensä kokonaistaloudellisesti paras vaihtoehto on rakennuksen käyttöiän pidentäminen saneerauksella. Jos rakennus on suojeltu rakennusperintölain tai kaavamääräysten nojalla, tai on mahdollisesti rakennushistoriallisesti arvokas, on hyvä olla yhteydessä museoviranomaisiin jo muutostöiden suunnittelun alkuvaiheessa.

Purkuhankkeeseen ryhtyvä vastaa kokonaisuudesta

Rakennuksen purkaminen rinnastetaan rakentamiseen ja siihen sovelletaan samaa lainsäädäntöä. Rakennus- ja purkuhankkeeseen ryhtyvän vastuut ja velvollisuudet on määritelty maankäyttö- ja rakennuslainsäädännössä. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen valvoo purkamista rakennuslainsäädännön nojalla. Rakennusvalvonnasta kannattaa tarkistaa hankkeen suunnittelun alkuvaiheessa purkamisen luvanvaraisuus ja edellytykset sekä lupaehdoissa annettavat yleiset vaatimukset. 

Hyödyntämistavoitteet ohjaavat purkutyötä

Purkuhankkeet ovat tärkeässä roolissa rakentamisen kiertotalouden edistämisessä, koska noin 85 % rakennusjätteestä syntyy rakennusten korjaamisessa ja purkamisessa. Rakennusosien ja -materiaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä kehitetään jatkuvasti. Hanketta suunnitellessa on hyvä kartoittaa uudet mahdollisuudet ja määritellä purkukohteessa syntyville jätteille hyödyntämistavoitteet. Purkupalvelun hankinnassa esitettävät tavoitteet ohjaavat tarjouksen tekijöitä lajittelevaan purkamiseen ja purkujätteiden hyödyntämiskohteiden kartoittamiseen. 

Uudelleenkäyttö ja kierrätys lisäävät kustannustehokkuutta

Jätteiden lajittelua on käytännössä tehtävä koko purkutyön etenemisen ajan. Se vaatii ammattitaitoa, toimivia välineitä ja myös aikaa. Monivaiheinen purkutyö ja huolellinen lajittelu kuitenkin palkitaan jätehuoltokustannuksissa. Käyttökelpoisilla rakennusosilla voi välttää uuden ostamista tai myydä ne eteenpäin. Kierrätettävät materiaalit vastaanotetaan edullisella hinnalla, jopa maksutta. Sen sijaan sekalaista rakennusjätettä on vaikeaa, joskus jopa mahdotonta käsitellä kohtuukustannuksin.

Oheiset purkutyö-, hankinta- ja purkukartoitusoppaat auttavat purkuhankkeen suunnittelussa, asiantuntijoiden ja urakoitsijoiden hankinnassa ja purkutyön toteutuksessa.

Purkuhankkeen suunnittelu

Purkuhanke on vaativa kokonaisuus, jossa tarvitaan rakentamisen, työturvallisuuden, rakennusmateriaalien mahdollisten haitta-aineiden, jätehuollon sekä niihin liittyvän lainsäädännön tuntemusta. Purkuhankkeeseen ryhtyvän täytyy muun muassa huolehtia työturvallisuuteen vaikuttavien lähtötietojen hankinnasta, asiantuntevasta purkamisen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä hankkeen valvonnasta.

Rakentamisen ammattilaiset apuna

Purkuhankkeen suunnitteluun, kilpailutuksiin, valvontaan tai työn turvallisuuden varmistamiseen on saatavissa apua. Purkuhankkeita tunteva rakennuttajakonsultti voi esimerkiksi toimia hankkeen projektipäällikkönä, turvallisuuskoordinaattorina ja hankkeen valvojana. Rakennesuunnittelijaa tarvitaan selvittämään rakennuksen kantavat rakenteet ja mahdolliset tuentatarpeet purkamisen aikana.

Materiaalien ja haitta-aineiden kartoitukset

Rakennuksessa käytetyistä materiaaleista täytyy olla selvillä, jotta purkutyö, haitta-aineita sisältävien jätteiden käsittely ja muiden jätteiden hyödyntäminen voidaan suunnitella hyvin. Kattavassa purkukartoituksessa selvitetään haitta-aineiden lisäksi rakennusosien ja –materiaalien sopivuus uudelleenkäyttöön, kierrätykseen, maarakentamiseen ja hyödyntämiseen energiana. Kattavan purkukartoituksen teko on suositeltavaa, mutta ei pakollista. Haitta-ainekartoitukset sen sijaan ovat välttämättömiä. 

Asbestikartoitus on pakollinen kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa, myös saneerauksen yhteydessä. Asbestipurkutyöt ovat myös tarkasti säänneltyä. Muitakin, nykyisin haitalliseksi tiedettäviä yhdisteitä on käytetty vuosien mittaan muun muassa joissakin maaleissa, liimoissa, saumausmassoissa, eristeissä ja kyllästeaineissa. Oheisessa Purkukartoitus- ja purkutyön pikaoppaassa on yhteenveto rakennusmateriaaleissa käytetyistä haitta-aineista ja niiden tyypillisistä käyttökohteista.

Haitta-ainekartoituksen tekoon tarvitaan asiantuntija, jolla on esimerkiksi AHA-henkilösertifikaatti tai muu luotettava selvitys koulutuksesta ja kokemuksesta. Henkilösertifikaatin hankkineet kartoittajat löytyvät oheisen asiantuntijahaun avulla.

Selvitykset ja kartoitukset purkutyön tukena

Purkupalvelun tarjoaja tarvitsee kohteen rakenteista luotettavat pohjatiedot purkusuunnitelman tekemistä ja työturvallisuuden varmistamista varten. Materiaali- ja haitta-ainekartoitukset auttavat sekä purkusuunnitteleman että purkujätteiden hyödyntämis- ja käsittelysuunnitelman teossa. Hyvät pohjatiedot ovat avain kustannustehokkaan purkutyötarjouksen saamiseen.

Ympäristöministeriön julkaisemassa hankintaoppaassa on esitetty soveltuvuusvaatimuksia ja vähimmäiskriteerejä asiantuntijoiden ja purku-urakoitsijoiden hankintaan.

Purkutyön toteutus ja valvonta

Purkuhankkeeseen nimetään päätoteuttaja, joka organisoi purkutyön kokonaisuuden. Päätoteuttaja huolehtii purkukohteen työturvallisuudesta, töiden yhteensovittamisesta ja siitä, että tarpeelliset suunnitelmat ja sopimukset on tehty ja että niitä noudatetaan. Purku-urakoita kilpailutetaan usein niin, että purku-urakoitsija toimii päätoteuttajana. Palveluhankinnassa täytyy silloin varmistaa, että urakoitsija on kykenevä huolehtimaan kokonaisuudesta.

Purkupalvelun hankinta

Purkupalvelun tarjouspyynnössä on hyvä määritellä vähimmäiskriteerit urakoitsijan soveltuvuudelle. Referenssit kokoluokaltaan ja vastuiltaan vastaavista purkuhankkeista ja käytössä oleva laatu- ja ympäristöhallintajärjestelmä ovat yleisesti käytettyjä vähimmäiskriteerejä. Vastuiden ja velvoitteiden tarkka erittely tarjouspyynnössä, ja jatkossa urakka-asiakirjoissa selkeyttää ja helpottaa työn valvontaa.

Purku-urakoitsija tarvitsee tarjouksen tekoa varten kattavat tiedot kohteesta, muun muassa materiaali- ja haitta-ainekartoitusten raportit, kohteen piirustukset ja purkutyöselostuksen, turvallisuusasiakirjan ja urakkaohjelman. Rakennusosien ja –jätteiden hyödyntämistavoitteet kannattaa myös määritellä tarjouspyyntöön sekä edellyttää kirjanpitoa jätteiden käsittelystä ja todennettavaa jäteraportointia ennen urakan päättymistä.

Purkukohteen valvonta

Purkutyön tilaaja valvoo, että hanke toteutetaan tavoitteiden, suunnitelmien ja lupamääräysten mukaisesti. Purku-urakoitsija valvoo oman henkilökuntansa ja aliurakoitsijoiden työsuoritusta ja työturvallisuutta.

Viranomaisvalvonta on jaettu eri lakien nojalla eri tahoille. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen valvoo purkukohteessa rakennuslainsäädännön toteutumista ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen jätehuoltoa sekä melun- ja pölyntorjuntaa. Aluehallintovirasto toimii työsuojeluviranomaisena ja valvoo purkutöiden työturvallisuutta, muun muassa asbestipurkutyötä.  Pelastusviranomaiselle ilmoitetaan kiinteistön öljysäiliön puhdistuksesta ja poistamisesta.

Oheisista purkutyö- ja hankintaoppaista saa lisätietoja laadukkaan ja kiertotaloustavoitteiden mukaisen purkutyön hankintaan ja toteutukseen.

Purkujätteiden hyödyntäminen ja käsittely

Käyttökelpoiset laitteet, kalusteet, rakenteet ja materiaalit kannattaa poistaa purkukohteesta ennen varsinaisen purkutyön alkamista. Jos omissa toiminnoissa ei ole uudelleenkäyttökohteita, auttavat erilaiset markkinapaikat välittämään niitä uusille käyttäjille.

Haitta-aineita sisältävät asianmukaiseen käsittelyyn

Haitta-aineita sisältävät laitteet ja materiaalit täytyy poistaa ennen muuta purkua tai purun aikana muu työ keskeyttäen. Ennen purkutyön aloittamista poistetaan kaikki valaisimet ja sähkölaitteet. Asbestipitoiset materiaalit puretaan asbestipurkutyöluvan hankkineen ja rekisteröityneen purkajan toimesta. Myös muita haitta-aineita sisältävät materiaalit puretaan erilleen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Muuhun purkujätteeseen levitessään haitta-aineet voivat pilata jätteen hyödyntämismahdollisuudet.   

Kierrätysmahdollisuudet kehittyvät

Metallit ovat itsestään selviä kierrätettäviä materiaaleja. Myös betoniraudat erotellaan kierrätykseen. Hyväkuntoisia puurakenteita käytetään usein uudelleen, lautoja muun muassa valujen tukirakenteissa. Puhdasta puuta voidaan myös kierrättää materiaalina puukuitulevyn valmistuksessa ja käyttää polttopuuna. Puupohjaiset levyt ja pintakäsitellyt puujätteet hyödynnetään energiana voimalaitoksissa. Painekyllästetyt ja kreosoottikyllästetyt puut täytyy toimittaa haitta-aineiden vuoksi erikseen niiden vastaanottopaikkoihin.

Purkukohteiden muovijätteet, PVC:tä lukuun ottamatta kerätään yleensä polttokelpoisen rakennusjätteen joukkoon. Muovin kierrätys on kuitenkin kehittymässä ja myös purkukohteissa on hyvä lajitella ainakin PE- ja PP-muovit kierrätettäväksi uusiomuovin raaka-aineeksi. Kuivaa ja puhdasta kipsilevyjätettä voidaan käyttää uuden kipsilevyn valmistuksessa, maali tai tapetti pinnassa ei haittaa. Ikkunalasia käytetään vaahtolasin ja lasivillan valmistukseen. Puhdasta mineraalivillajätettä voidaan myös käyttää uuden villan valmistuksessa. Bitumikattohuopaa, jonka valmistuksessa ei ole käytetty asbestia (vuodesta 1994 alkaen), käytetään asfaltin valmistuksessa.

Puhdas betonimurske korvaa luonnon kiviaineksia

Purkukohteissa syntyvällä betonilla ja muilla mineraaliaineksilla voidaan korvata luonnon kiviaineksia maarakentamisessa, silloin kun

annetut laatuvaatimukset täyttyvät ja suunnitelmasta on ilmoitettu alueen ELY-keskukselle. Hyödyntämiselle voi hakea myös ympäristölupaa. Purkukohteessa voidaan tehdä pienimuotoista hyödyntämistä kunnan asettamien ehtojen mukaisesti.

Materiaalitori auttaa löytämään käyttäjän tai palveluntarjoajan

Materiaalitori.fi -verkkopalvelussa voi tarjota rakennusosia ja -materiaaleja muille käytettäväksi tai etsiä niitä itselleen. Palvelusta löytyy myös jätteiden kuljetus- ja vastaanottopalveluja sekä asiantuntijapalveluja. Materiaalitori on maksuton, yritysten ja organisaatioiden käyttöön tarkoitettu palvelu.

Vuoden 2020 alussa voimaan tullut jätelain uudistus velvoittaa Materiaalitorin käyttöön sellaiset jätteen haltijat, jotka tarvitsevat kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua vuodessa yli 2 000 euron arvosta. Julkisia jätteen haltijoita eli hankintayksiköitä velvollisuus koskee 1.1.2021 alkaen.

Purkuoppaissa lisätietoa jätteiden hyödyntämisestä ja käsittelystä

Purkutyön pikaopas on tiivis katsaus purkuhankkeen kokonaisuuteen ja jätteiden hyödyntämiseen. Opas sisältää yhteenvedon rakennusmateriaaleissa käytetyistä haitta-aineista ja niiden tyypillisistä käyttökohteista. Purkujätteiden hyötykäyttömahdollisuudet on kuvattu kaavioina. Sähköisesti luettaessa oppaasta pääsee aktiivisten linkkien kautta purkuhankkeessa tarvittaviin ilmoitusmenettelyihin ja lisätiedon ääreen.

Ympäristöministeriön julkaisema Purkutyöt-opas on kattava tietopaketti purkuhankkeista, niiden laadukkaasta toteuttamisesta sekä jätteiden hyödyntämisestä ja käsittelystä.

Julkaistu 29.6.2020 klo 14.40, päivitetty 12.1.2021 klo 14.29