Usein kysyttyä CE-merkistä

Mikä on CE-merkintä?

Mitä CE-merkintä kertoo kuluttajalle ja suunnittelijalle?

Kuka testaa pienpuhdistamoita?

Pitääkö kaikilla puhdistamoilla olla CE-merkintä?

Mitä SYKE testaa pienpuhdistamojen osalta?

Onko CE-merkki ympäristömerkki?

Onko CE-merkintä osoitus hajajätevesiasetuksen kansallisten vaatimusten täyttymisestä?

Onko CE-merkintä osoitus siitä, että viranomainen on hyväksynyt tuotteen?

Millaisella jätevedellä laitepuhdistamoita testataan?

Miksi CE-merkinnässä näkyy kaksi tulokuormitusta?

Miksi CE-testauksen raportti on salainen?

Millä tavoin testatuista tuotteista jaetaan tietoa?

Saako SYKE julkaista testaustulokset esim. verkossa?

Miksi SYKE ei tutki maaperäkäsittelyä?

 

Mikä on CE-merkintä?

CE-merkintä on valmistajan ilmoitus siitä, että tuote täyttää sitä koskevat Euroopan unionin vaatimukset. CE-merkinnällä halutaan helpottaa tavaroiden vapaata liikkumista Euroopassa. CE-merkintä ei erottele tuotteiden paremmuutta ja se on tarkoitettu etupäässä viranomaisia varten. Eräissä tuoteryhmissä CE-merkinnän käyttö edellyttää laitteen vaatimustenmukaisuuden arviointia kolmannella osapuolella, testauslaboratoriossa.

Mitä CE-merkintä kertoo kuluttajalle ja suunnittelijalle?

Rakennustuotteiden CE-merkintä on tarkoitettu ensisijaisesti viranomaisten käyttöön. CE-merkintä edistää tuotteiden vapaata liikkuvuutta Euroopan talousalueella.

CE-merkinnässä kerrotaan tuotteen ominaisuuksista (mm. suoritustasoista) yhdenmukaisella tavalla. Tällöin tuotteen ominaisuuksia on helpompi vertailla kunkin maan kansallisiin vaatimuksiin. Merkintä helpottaa myös tuotteiden keskinäistä vertailua.

CE-merkintä ei takaa, että tuote täyttää minkään Euroopan maan kansallisia vaatimuksia. CE-merkinnän avulla rakennuskohteen suunnittelijan ja tuotteen ostajan on helpompi arvioida tuotteen sopivuutta rakennuskohteeseen.

Kuka testaa pienpuhdistamoita?

CE-merkintään liittyvää testausta voi tehdä ainoastaan EU:n jäsenvaltion hyväksymä ja komissiolle ilmoittama puolueeton kolmas osapuoli ns. ilmoitettu laitos, joka on tietylle tuoteryhmälle päteväksi todettu riippumaton taho. Suomessa FINAS-akkreditointipalvelu valvoo ilmoitettujen laitosten toimintaa säännöllisesti.

Euroopassa on toistakymmentä laboratoriota, jotka saavat testata laitepuhdistamoita. Valmistaja voi vapaasti valita, missä näistä laitoksista laitteensa testauttaa. Laitokset on listattu EU:n Nando-tietokantaan.

Onko Suomessa testauspalveluiden tarjoajia?

SYKEn tutkimusasemalla ei enää tehdä pienpuhdistamoiden CE-merkintään liittyviä puhdistustehokkuuden ja vesitiiviyden testauksia. Testaus on lopetettu kesällä 2016. CE-merkintään liittyvää rakenteellisen lujuuden testausta Suomessa tekee VTT.

Pitääkö kaikilla puhdistamoilla olla CE-merkintä?

Rakennustuotteiden CE-merkintä on ollut pakollista kaikissa EU-maissa 1.7.2013 alkaen, kun Euroopan komission rakennustuoteasetus tuli voimaan. Pakollisuus koskee niitä rakennustuotteita, joille on olemassa CE-merkinnän mahdollistava yhdenmukaistettu tuotestandardi.

Pienet jätevedenpuhdistamot (laitepuhdistamot) ja saostussäiliöt voidaan CE-merkitä rakennustuoteasetuksen perusteella, jos ne kuuluvat tuotestandardien soveltamisalaan. Kaikille puhdistamoille ei ole tuotestandardeja, minkä takia markkinoilla on myös puhdistamoita, jotka eivät ole CE-merkittyjä. Tällaisia voivat olla esim. harmaavesipuhdistamot.

Onko CE-merkki ympäristömerkki?

Ei ole. CE-merkintä ei myöskään ole yleinen turvallisuusmerkki tai laatumerkki eikä se erottele tuotteiden paremmuutta.

Onko CE-merkintä osoitus siitä, että viranomainen on hyväksynyt tuotteen?

CE-merkintä ei ole viranomaisen myöntämä hyväksymismerkki. CE-merkintä on valmistajan ilmoitus siitä, että tuote on EU-lainsäädännön vaatimusten mukainen.

Mikäli CE-merkintää käytetään tuotteessa vastoin EU-säännöksiä, voidaan tuotteen myynti tai sen käyttö kieltää. CE-merkinnän käyttöä Suomessa valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES.

Onko CE-merkintä osoitus hajajätevesiasetuksen kansallisten vaatimusten täyttymisestä?

Tuotteen CE-merkintä ei osoita, että tuote täyttäisi minkään EU-maan kansallisia määräyksiä. Siksi esimerkiksi puhdistamo voi olla asiallisesti CE-merkitty, vaikka se ei täytäkään haja-asutuksen jätevesiasetuksen vaatimuksia. CE-merkintä kertoo tuotteen ominaisuuksista, joiden perusteella pätevä suunnittelija voi arvioida tuotteen sopivuuden käyttökohteeseen.

Millaisella jätevedellä laitepuhdistamoita testataan?

Tuotestandardissa määritellään puhdistamoiden ja niiden testausten vaatimukset kuten jäteveden laatu.

Miksi CE-merkinnässä näkyy kaksi tulokuormitusta?

Puhdistamon CE-merkinnässä on ilmoitettava mitoitusvirtaaman lisäksi sekä orgaanisen aineen mitoituskuorma että testauksessa toteutunut kuorma. Testattu orgaanisen aineen kuorma ja mitoituskuorma voivat poiketa toisistaan. Pätevä suunnittelija osaa arvioida CE-merkinnän tietojen perusteella puhdistamon soveltumisen tietylle kiinteistölle.

Miksi CE-testauksen raportti on salainen?

CE-merkintään liittyvien testausraporttien salassapidosta ja julkistamisesta päättää testauksen tilaaja eli valmistaja tai maahantuoja. SYKE ei voi vaitiolovelvoitteensa takia luovuttaa tekemiensä CE-testauksien raportteja.

Millä tavoin testatuista tuotteista jaetaan tietoa?

SYKE kokoaa puhdistamosivustolle tietoa markkinoilla olevista jätevedenkäsittelymenetelmistä ja laitteista sekä puolueettomista tutkimuksista (www.ymparisto.fi/puhdistamosivusto). Monet tutkimukset ovat todellisten kohteiden seurantatutkimuksia. CE-merkittyjen puhdistamoiden suoritustasoista esitetään yhteenveto, mikäli laitevalmistaja on toimittanut tiedot SYKElle.

Laitteen valmistajalla on CE-merkinnän lisäksi velvollisuus antaa ostajalle ns. suoritustasoilmoitus, jossa on enemmän tietoa laitteen ominaisuuksista. Suoritustasoilmoitus voi olla yrityksen verkkosivuilla.

Miksi maaperäkäsittelyjärjestelmiä ei voi CE-merkitä?

Perinteisiä maaperäkäsittelyjärjestelmiä ei voi CE-merkitä taikka testata vastaavalla tavalla kuin laitepuhdistamoita, koska niille ei ole olemassa CE-merkinnän mahdollistavaa tuotestandardia. Maaperäkäsittelyjärjestelmien toimintaan vaikuttaa olennaisesti myös käytettävä suodatinhiekka tai maaperän laatu, joten vertailukelpoisten ”laboratorio”-testausten tekeminen niille on mahdotonta.

Maaperäkäsittelyjärjestelmistä löytyy puolueetonta tutkimustietoa todellisista seurantakohteista SYKEn puhdistamosivustolta: www.ymparisto.fi/puhdistamosivusto. Maaperäkäsittely on maailmalla yleisesti käytössä oleva jätevesien käsittelymenetelmä ja sen toimivuudesta löytyy paljon kansainvälistä tutkimustietoa.
Julkaistu 27.6.2016 klo 10.08, päivitetty 26.3.2018 klo 11.14