Kaivon eristyksen ja routasuojauksen on syytä olla kunnossa talvella

Tarkkaile kaivon rakenteellista kuntoa ja vedenlaatua sekä kaivon lähiympäristössä tapahtuvia muutoksia säännöllisesti ympäri vuoden, ja huolla kaivo tarvittaessa. Huolehdi talvella erityisesti siitä, että:
  • Tuuletusputken pää jää lumipeitteen yläpuolelle ja tuuletusaukon säätö on sopiva. Talvella liian tehokas tuuletus voi johtaa kaivon ja vesijohtojärjestelmän jäätymiseen.
  • Kaivon paikka on merkitty asianmukaisesti esim. teiden aurausviittojen malliin. Muuten lumen alle jäävää kaivoa on vaikea havaita ja varsinkin huonokuntoinen kaivonkansi on hengenvaarallinen.
  • Lumitöillä ei vahingoiteta kaivon rakenteita. Kaivon ympäriltä ei ole syytä aurata lunta pois, koska lumi toimii samalla eristeenä pakkaselta. Likaisia lumia ei pidä kasata kaivon lähettyville.
  • Kaivon lähistöllä ei liikuta turhaan. Varsinkin raskailla ajoneuvoilla liikkumista kaivon lähistöllä tai vesijohdon päällä pitäisi välttää, jotta vesijohtoa ei vahingoiteta.
  • Lumia ei aurata pois vesijohdon päältä, jotta vesijohto ei jäädy tai muuten vahingoitu. Vesijohdon jäätymättömyys varmistetaan ensisijaisesti riittävällä asennussyvyydellä sekä eristämällä kriittiset kohdat kuten vesijohdon läpivienti rakennukseen ja tarvittaessa asentamalla lämmityskaapeli vesijohtokaivantoon. Mikäli vesijohto jäätyy, sen sulattaminen kannattaa teettää ammattilaisella.

Jäätyminen on ehkäistävissä

Talvikaivo
Tässä kaivossa rakenteet ovat kunnossa ja kaivo
asianmukaisesti huollettu. @ Erkki Santala

Maasta veteen sitoutunut lämpöenergia riittää tavallisesti pitämään päivittäin käytettävän kaivon veden sulana talven ajan. Jos pohjaveden pinta nousee lähelle maanpintaa, on kuitenkin vaarana veden pinnan jäätyminen kaivossa. Jos taas vedenpinta kaivossa laskee liian alhaalle, kaivoon talveksi jätetyt pumput ja venttiilit voivat vaurioitua. Korkealle maanpinnan yläpuolelle ulottuva kaivonrengas johtaa kylmyyttä alaspäin ja lisää osaltaan kaivon jäätymisherkkyyttä.

Jäätymisherkkien kaivojen eristämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kaivo eristetään ohjeiden mukaisesti kaivon ulkopuolelta. Mikäli kaivon sisäpuolella käytetään lämpöeristystä, sen tulee olla kosteudenkestävää. Jotkut materiaalit kuten styrox voivat hajota kaivoon ja aiheuttaa ongelmia veden laadulle tai tukkia vedensiirtolaitteiston osia. Myös materiaalin poistaminen kaivosta voi olla haastavaa.

Jos kaivoa käytetään talvisin tilapäisesti esimerkiksi mökillä, on huolehdittava siitä, ettei vesi pääse jäätymään missään vesihuoltojärjestelmän osassa: kaivossa, putkistossa, lattiakaivoissa, pumpussa, painesäiliössä, hanoissa tai muissa vettä käyttävissä laitteissa. Jäätymisen voi pyrkiä estämään ensisijaisesti tyhjentämällä putket, hanat ja vettä käyttävät laitteet. Lisäksi on syytä eristää kunnolla ja tarvittaessa lämmittää järjestelmän herkimpiä kohtia paikallisesti paloturvallisuus huomioiden. Hanat, suuttimet ja venttiilit voi olla syytä irrottaa laitevalmistajien ohjeiden mukaisesti ja säilyttää lämpimässä talven ajan. Pumpun ja muiden vesilaitteiden sähköpistokkeet kannattaa aina irrottaa pistorasiasta käytön väliajoiksi.

  • Lisää tietoa vesihuoltojärjestelmän jäätymisen ehkäisemisestä Suomen ympäristökeskuksen oppaasta Talvimökin vesihuolto.

Hyväkuntoinen kaivo pärjää talvella

Asianmukaisen routasuojauksen kaivon ylimpien rakenteiden ympärillä on oltava kunnossa, koska routaa esiintyy talven mittaan koko Suomessa kymmenistä senttimetreistä parin metrin syvyyteen asti. Ilmastonmuutoksen myötä talvista arvioidaan tulevan vähälumisempia, jolloin routa pääsee yhä syvemmälle maaperään. Tämä korostaa entisestään routasuojauksen merkitystä.

Routa voi vahingoittaa heikosti suojatun kaivon rakenteita muun muassa liikuttamalla kaivonrenkaita, jolloin kaivon vedenlaatu voi heikentyä keväällä pintaveden, ja sen mukana orgaanisen aineksen ja muiden haitta-aineiden, päästessä kaivoon. Myös pieneläinten pääsy kaivoon helpottuu, mikä heikentää vedenlaatua etenkin bakteerien vuoksi.

Ennen routajaksoa on syytä huolehtia myös siitä, että kaivon yläosan rakenteet ovat ehjät, liitoskohdat rakenteissa ja putkien läpivienneissä tiiviit ja että kaivon yläosaa ympäröivä maanpinta viettää kaivosta poispäin. Näin sade- ja valumavedet ohjautuvat kaivon ohi eikä sinne pääse pintavalunnan mukana orgaanista ainesta, bakteereita ja muita haitta-aineita. Ilmastonmuutoksen on arvioitu voimistavan rankkasateita sekä lisäävän siten pintavaluntaa ja tulvien mahdollisuutta myös talvisin.

Ota vesinäyte myös talvella

Vesinäyte suositellaan otettavaksi kaivosta kolmen vuoden välein. Varsinkin jos vesijohto on pitkä tai epäillään, että vedenlaatu heikkenee vesijohdossa, on syytä ottaa vesinäyte myös hanasta. Joka neljäs kerta näyte kannattaa ottaa talvella, jotta voidaan seurata vuotuista vedenlaadun vaihtelua kaivossa.

Mahdollisimman edustava talven vesinäyte kaivosta saadaan silloin, kun maaperä on jo kunnolla routaantunut. Kaivon kansiluukun sulkemisessa on oltava huolellinen, jotta kansiston väliin ei jää jäätä tai lunta, jolloin kaivo ei ole enää tiivis. Myös talvella näytteenoton yhteydessä tulisi pyrkiä mittaamaan vedenpinnan korkeus kaivossa. Lukema kirjataan kaivon huoltokirjaan.

Laboratoriosta saatavan vesianalyysin tulokset voi syöttää SYKEn julkaisemaan Kaivoveden analyysitulkkiin, joka kertoo kaivoveden laadun ja mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet tilanteen parantamiseksi.

Julkaistu 1.11.2017 klo 15.56, päivitetty 8.10.2018 klo 9.27

Aihealue: