Hyppää sisältöön

Tornionjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

Tornionjoen vesistöalueen tulvaopas asukkaille

Tulvaoppaan kansilehti.
 

Lapin ELY-keskus on julkaissut keväällä 2017 Lapin alueen tulvaoppaan, jossa ohjeistetaan miten asukkaat voivat varautua tulviin ja mitä he voivat tehdä tulvatilanteen sattuessa tulvavahinkojen vähentämiseksi. Lisäksi oppaaseen on kerätty tulva-aiheista tietoa vesistöalueilta.

Osana Tornionjoen ja Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelmien toimenpiteiden toteuttamista Lapin ELY-keskus, Norrbottenin lääninhallitus ja Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio ovat yhdessä laatineet Tornionjoen vesistöalueen asukkaille oman tulvaoppaan, joka kattaa myös Tornionjoen Ruotsin puoleisen vesistöalueen ja palvelee siten asukkaita rajan molemmin puolin. Tornionjoen tulvaoppaasta on julkaistu sekä suomen- että ruotsinkielinen versio keväällä 2018. Tulvaoppaat ovat sähköisesti saatavilla julkaisupalvelu doriasta (doria.fi).

Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2022-2027 valmistelussa

Lapin ELY-keskus on tiiviissä yhteistyössä Tornionjoen tulvaryhmän kanssa valmistelemassa Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelmaa vuosille 2022-2027. Hallintasuunnitelmaluonnos tulee kuultavaksi syksyllä 2020, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä suunnitelmasta.

Tulvariskikartat päivitettiin 2019

Tornion kaupungin tulvariskikartat on päivitetty vuoden 2019 lopussa. Päivitetyt riskikartat on katseltavissa ympäristöhallinnon tulvakarttapalvelussa.

Tulvariskien alustava arviointi päivitettiin 2018

Lapin ELY-keskus on tarkistanut ensimmäisellä suunnittelukaudella (2011) laaditut tulvariskien alustavat arvioinnit. Tornionjoen vesistöalueen tulvariskien alustava arviointi oli kuultavana 9.4.-9.7.2018, jolloin kaikilla oli mahdollisuus ottaa kantaa arviointiin ja esittää tarvittaessa korjauksia ja perusteluita tulvariskialueiden nimeämiseen. Maa- ja metsätalousministeriö nimesi merkittävät tulvariskialueet 22.12.2018 ELY-keskusten ehdotusten perusteella ja asetti vesistöalueille tulvaryhmät vuosille 2019-2022.

Matkakosken kuohut.
Matkakosken kuohut tulva-aikana. © Virve Sallisalmi

Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt 18.12.2015 Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman vuosille 2016–2021

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi tulvariskilain 18 § perusteella Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman 18.12.2015. Lapin ELY-keskus on kuuluttanut hyväksymisestä vesistöalueen kunnissa ja on toimittanut tiedon niille viranomaisille, joita suunnitelman valmistelun aikana on kuultu. Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma liitetiedostoineen on ollut nähtävillä sähköisesti vesistöalueen kunnissa ja paperiversiona Lapin ELY-keskuksessa.

Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021

Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016–2021 on valmisteltu Lapin ELY-keskuksessa Tornionjoen tulvaryhmän johdolla. Tulvariskien hallintasuunnitelman keskeistä sisältöä ovat tulvariskien hallinnalle asetetut tavoitteet ja toimenpiteet tulvariskien vähentämiseksi. Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelma on sovitettu yhteen Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelman kanssa.

Tornionjoen suunnitelmassa ensisijaiseksi toimenpiteeksi esitetään Tornion Kaupunginlahden tulvapenkereen korottamista siten, että se suojaa kerran 250 vuodessa toistuvalta tulvalta. Pääosin Haaparannan puolella sijaitseva penger on painunut ja sen suojaustaso on nykytilassa kerran 20 vuodessa toistuva tulva. Penkereen korottamista esitetään myös Ruotsin viranomaisten laatimassa Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelmassa. Lisäksi Tornionjoen tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään uusien tulvapenkereiden tarpeen kartoittamista asuinrakennusten suojaamiseksi, jäänsahausta jääpatojen ennaltaehkäisemiseksi sekä omatoimista varautumista ja tilapäisten tulvasuojelurakenteiden käyttöä pelastusviranomaisten työn helpottamiseksi tulvatilanteissa.

Suunnitelmassa esitetään perinteisten rakenteellisten tulvasuojelutoimenpiteiden lisäksi suuri joukko muita tulvariskien pienentämiseen tai tulviin varautumisen parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi tulvakarttojen laadinta ja päivittäminen, tulvaennusteiden ja tulvaviestinnän kehittäminen, maankäytön suunnittelu ja tulvantorjunnan harjoitukset. Tärkeinä toimenpiteinä pidetään myös asukkaiden omatoimista varautumista ja luonnonmukaista vesien pidättämistä valuma-alueella.

Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman julkaisu on valmistunut ja se on saatavilla sähköisesti julkaisuarkisto doriasta (www.doria.fi). Alla olevista linkeistä voit tutustua ministeriön hyväksymään suunnitelmaan ja sen liitetiedostoihin. Suunnitelman tiivistelmät ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi sekä pohjoissaameksi.

Kuuleminen ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi

Kuuleminen järjestettiin 1.10.2014–31.3.2015. Samaan aikaan oli nähtävillä myös ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi ja 15.1.2015 alkaen merenhoidon toimenpideohjelma. Lisätietoja vesiaiheisesta suunnittelusta:

Alla kooste kuulemispalautteista:

Tulvakartat

Tornionjoen alaosan tulvavaarakartoituksesta ja Tornion merkittävän tulvariskialueen tulvariskikartoituksesta on laadittu erilliset raportit.

Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen lähtökohdat, tavoitteet ja valmistelu

Kuuleminen hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta järjestettiin 2.5 - 2.8.2013. Kuulemisen tavoitteena oli tiedottaa ja antaa kansalaisille mahdollisuus kertoa mielipiteensä tulvariskien hallinnan suunnittelun ja tulvariskien hallintasuunnitelmaan kuuluvan ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta. Määräaikaan mennessä saatiin 24 mielipidettä, joista kaksi tuli sähköisen palautelomakkeen kautta.

Yleisötilaisuus toukokuussa 2014

Yleisötilaisuus tulvariskien hallinnan suunnittelusta järjestettiin 5.5.2014 Torniossa. Alla esitykset ja tilaisuudessa jaettu materiaali.

Neuvottelu Saamelaiskäräjien kanssa syyskuussa 2015

Lapin ELY-keskus järjesti viranomaisneuvottelun Saamelaiskäräjien kanssa 10.9.2015 Inarissa. Laissa Saamelaiskäräjistä 9 §:n mukaisesti viranomaisten tulee varata saamelaiskäräjille tilaisuus tulla kuulluksi ja neuvotella asiasta. Saamelaiskäräjät sai esittää näkemyksiään ehdotuksesta Tornionjoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi. Tilaisuus oli yhteinen vesienhoidon suunnittelun kanssa.

Julkaistu 20.4.2020 klo 15.41, päivitetty 4.5.2020 klo 10.22

Julkaisija: