Tulvariskien hallinnan toimenpiteet - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Lounais-Suomen merkittävin tulvariskialue on Kokemäenjoen vesistö, jossa tulvauhkien hallinnan keskeisin keino on vesistön säännöstely. Erityisesti talviaikaisten hyydetulvien ehkäisy yhteistyössä vesistöalueen eri viranomaisten ja säännöstelystä vastaavien tahojen kanssa on keskeistä. Uhkaavat tulvatilanteet ovat toistuneet lähes joka talvi. 

Ilmastonmuutoksen myötä on odotettavissa, että Lounais-Suomessa toistuvat tulvatilanteet ovat perinteisten lumen sulamisesta johtuvien kevättulvien sijasta rankkasade- ja talvitulvia. 

Hyyde- ja jääpatojen torjunta

Hyytöä muodostuu, kun veden virtausnopeus on riittävän suuri ja veden lämpötila laskee lähelle jäätymispistettä tai sen alle. Alijäähtyneen veden kohdatessa esteen esim. kiven, sen virtaus hidastuu ja vesi jäätyy hyyteenä kiviin ja muuhun pohjamateriaaliin. Hyytöjä syntyy paljon silloin, kun pakkanen on kovaa ja veden virtaama joessa on suuri. Myös tuuli lisää hyydön muodostumista talvella. Hyytö voi aiheuttaa voimakkaita ja äkillisiä tulvia.

Hyydön muodostumista voidaan ehkäistä ennakkoon mm. hyytöpuomeilla. Syksyllä, ennen pakkaskautta ja joen jäätymistä, puomit vedetään joen poikki pahimpiin hyytökohteisiin. Hyytöpuomeilla pyritään hidastamaan veden pintavirtausta niin, että jokeen syntyisi riittävän nopeasti jääkansi. 

Lounais-Suomen joissa syntyy lähes vuosittain keväisten jäidenlähtöjen yhteydessä jääpatoja, jotka muodostuvat kun liikkeelle lähteneet jäät kasautuvat kiinteän jääkannen reunaan tai muihin esteisiin. Jääpadot aiheuttavat toisinaan vahinkoa ranta-alueilla rakennetulle ja luonnonympäristölle estämällä veden normaalin virtauksen jokiuomassa.

Jääpatojen muodostumista voidaan ehkäistä hiekoituksin, räjäytyksin, jääsahauksien avulla sekä kaivamalla vedelle kulkureittejä kaivinkoneen avulla. Hiekoituksella pyritään haurastuttamaan jäätä ja näin nopeuttamaan sen sulamista. Räjäytysmenetelmää käytetään sekä kiinteään jääkanteen että jo muodostuneisiin jääpatoihin. Jääsahaus on todettu tehokkaimmaksi toimenpiteeksi jääpatojen muodostumisen ennaltaehkäisyssä.

Perkaus- ja tulvasuojeluhankkeet

Lounais-Suomen alueella on toteutettu useita perkaus- ja tulvasuojeluhankkeita. Meneillään on kolme hanketta: Kokemäenjoen keskiosan ja Loimijoen alaosan tulvasuojeluhanke, Porin tulvasuojeluhanke sekä Salon tulvasuojeluhanke.

Pienempiä maakuivatus ja tulvasuojelutarkoituksessa toteutettavia peruskuivatushankkeita, joille myönnetään valtion tukea, toteutetaan Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa yhteensä noin 40 kpl. Hankkeiden toteutuksesta vastaavat maanomistajista koostuvat ojitus- tai järjestely-yhtiöt. Suunnittelusta vastaavat nykyisin yksityiset suunnittelutoimistot ja salaojateknikot. ELY-keskusten toimesta maankuivatukseen ja tulvasuojeluun liittyviä hankkeita suunnitellaan vain poikkeustapauksissa.

Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on suunnitteluvaiheessa tällä hetkellä yksi merkittävämpi perkaushanke.

Julkaistu 17.9.2013 klo 17.30, päivitetty 17.9.2013 klo 17.30