Padon omistajan velvollisuudet

Patoturvallisuuslainsäädännön mukaisesti padon omistajat vastaavat patojensa turvallisuudesta. Padon omistajan velvollisuutena on olla selvillä patoaan koskevista säädöksistä, joiden tulkintaan patoturvallisuusviranomainen antavat tarvittaessa apua. Uusi patoturvallisuuslaki tuli voimaan  vuonna 2009 ja asetus patoturvallisuudesta 2010. Patoturvallisuusopas tehtiin helpottamaan ja selkeyttämään padon omistajan työtä. 

Patoturvallisuusasiakirjat                               

Padon omistajan on hyväksytettävä patoturvallisuusviranomaisella ennen padon käyttöönottoa padon vahingonvaaraselvitys ja tarkkailuohjelma. Lisäksi 1-luokan padoille on padon omistajan laadittava ja pidettävä ajan tasalla turvallisuussuunnitelmaa. Turvallisuussuunnitelmassa esitetään toimenpiteet onnettomuus- ja häiriötilanteissa. Pääsääntöisesti myös työpadot on luokiteltava ja niille on laadittava tarkkailuohjelma.

Patotietojärjestelmä ja patoturvallisuuskansio                     

Padon omistajan tulee toimittaa tietojärjestelmään merkitsemistä varten patoviranomaiselle tarvittavat tiedot, jotka määritetään patoturvallisuuslaissa ja -asetuksessa. Patoturvallisuusviranomaisen ja padon omistajan pitää säilyttää kustakin padosta ajantasaiset tulosteet tietojärjestelmästä sekä muut turvallisuuden kannalta tärkeät asiakirjat siten, että ne ovat häiriötilanteessa mahdollisimman nopeasti saatavilla (patoturvallisuuskansio). 

Patoturvallisuuden tietojärjestelmä on avattu padon omistajille kesäkuussa 2013. Padon omistajat saavat patoturvallisuusviranomaiselta tunnukset järjestelmään. Näin he pääsevät tarkastelemaan omistamansa padon tietoja tietojärjestelmästä.

Padon kunnon seuranta                                                         

Padon omistaja on velvollinen pitämään padon sellaisessa kunnossa, että pato toimii suunnitellulla tavalla ja on turvallinen. Padon omistaja tarkkailee padon kuntoa laatimansa viranomaisen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Padon omistajan on tarkastettava 1- ja 2-luokan patojen kunto sekä turvallisuus vähintään kerran vuodessa.  Kaikilla 1 – 3 -luokan padoilla padon omistajan onsuoritettava vähintään viiden vuoden välein määräaikaistarkastus, johon patoturvallisuusviranomaisella ja pelastusviranomaisella on oikeus osallistua. Myös luokittelemattoman padon omistajan on patoturvallisuuslain mukaisesti huolehdittava padon kunnossapidosta ja onnettomuuksien ehkäisemisestä.

Lomakkeita ja ohjeita                    

Patoturvallisuusviranomainen on laatinut erilaisia ohjeita ja lomakkeita patoturvallisuusvalvonnan tueksi. Pääosa lomakkeista löytyy patoturvallisuusoppaan yhteydestä. 

Näiden lisäksi määräaikaistarkastusta varten on laadittu asialista malli, esimerkki padon tarkkailutietojen esityksestä sekä määräaikaistarkastuksen käsiopas. Padon häiriötilanteita varten on laadittu häiriötilanneraportti-pohja. Nämä ohjeet ja lomakkeet on ladattavissa tästä:

* Padon määräaikaistarkastuksen asialistamalli

* Käsiopas määräaikaistarkastukseen

* Esimerkkejä määräaikaistarkastusta varten: Tapahtumat padolla

* Lomakepohja padon häiriötilanteen ilmoittamiseen

Julkaistu 3.7.2013 klo 13.45, päivitetty 1.10.2020 klo 12.43
Julkaisija: