Valtion vesirakenteiden ylläpito

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) huolehtivat valtion hallinnassa olevista vesistöhankkeista ja -rakenteista sekä niiden ylläpidosta ja kehittämisestä omalla alueellaan. ELY-keskukset toimivat valtion patojen padonomistajina ja vastaavat patojen käytöstä ja kunnossapidosta sekä niiden turvallisuudesta. Patoturvallisuusviranomaisena toimivat Lapin, Hämeen sekä Kainuun ELY-keskukset.

vesirakenne_loyhinki_08082013.jpg

Kuva: Löyhingin pengerpumppaamo Lapualla.

Vesirakenteet keskeisiä tulvantorjunnassa

Valtion vesirakenteet ovat keskeisessä roolissa tulvantorjunnassa sekä tulvariskien hallinnan suunnittelussa, joilla pyritään ennaltaehkäisemään ja torjumaan tulvahaittoja.

Pääosa valtion vastuulla olevista vesistörakenteista sijaitsee Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella Kyrönjoen, Lapuanjoen, Närpiönjoen ja Perhonjoen vesistöissä sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella Kalajoen ja Siikajoen vesistöissä. Yksittäisiä rakenteita on lähes jokaisen ELY-keskuksen alueella.

Vesirakenteiden määrä vuonna 2011

Valtion kunnossapidettäviä vesirakenteita oli vuonna 2011 tehdyn selvityksen mukaan yhteensä seuraavasti: penkereitä 370 km, kanavia 400 km, pumppaamoja 85 kpl, säännöstelyluukkuja 14 kpl,  pohjapatoja, uittopatoja ja kynnyksiä 360 kpl, siltoja 150 kpl, teitä 110 km ja maapatoja 46 kpl.

Selvitys valtion vesitaloushankkeista: säännöstelypatojen kunnossapidossa ja kalankulussa eniten kehittämistarvetta 28.7.2020
Valtion vesitaloushankkeet on arvioitu kattavasti ensimmäistä kertaa. Selvityksen mukaan kaksi kolmasosaa järvien ja jokien säännöstelyhankkeista, kalateiden, tekoaltaiden, penkereiden, patojen ja ojitusten rakentamisesta on edelleen ajantasaisia ja tarpeellisia. Lähes sata hankkeista on kuitenkin kokonaan tai osittain vanhentuneita, ja niihin liittyviä lupia, sopimuksia tai velvoitteita pitäisi tarkastella uudestaan.
Lue lisää
Julkaistu 8.8.2013 klo 11.00, päivitetty 11.9.2013 klo 14.55
Julkaisija: