Teollisuuden ja yritystoiminnan vesiensuojelu

Teollisuudesta suoraan vesiin menevän kuormituksen osuus ihmistoiminnoista aiheutuvasta fosfori- ja typpikuormituksesta on noin viisi prosenttia. Kuormitus on voimakkaasti vähentynyt viimeisen 30 vuoden aikana.

Haasteet

Noin 90 prosenttia teollisuuden fosfori- ja lähes 70 % typpikuormituksesta on peräisin massa- ja paperiteollisuudesta. Tuotannon rakenteelliset ja tekniset muutokset ovat joillakin paikkakunnilla vaikuttaneet merkittävästi kuormitukseen ja vesien tilaan.

Teollinen toiminta aiheuttaa paikallisesti myös erilaisten orgaanisten aineiden ja metallien kuormitusta, joskin kuormitus on lupamääräyksillä pyritty saattamaan mahdollisimman haitattomalle tasolle. Kaivostoiminnan kasvu on aiheuttanut varsinkin metallikuormituksen lisääntymistä kaivosten lähivesissä.

Miten teollisuuden ja yritystoiminnan vesiensuojelua ohjataan?

Teollisuuden vesiensuojelua ohjaavat erityisesti ympäristönsuojelulaki ja -asetus, EU-säädökset sekä asiakkaiden vaatimukset. 

Suurten teollisuuslaitosten ja eläintuotantoyksiköiden päästöille asetetaan rajoituksia EU:n teollisuuspäästödirektiivin nojalla laadituissa sitovissa parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) päätelmissä. Lisäksi joillekin vesiympäristölle vaarallisille ja haitallisille aineille on annettu EU:n ja Suomen lainsäädännössä enimmäispitoisuudet, joita jätevesiä vastaanottavassa vesistössä ei saa ylittää.

Keskeiset toimijat ja vastuut

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) edistävät vesiensuojelua ja vastaavat ympäristö- ja vesilainsäädännön valvonnasta alueellaan. Lisäksi ELY-keskukset toimivat yhteysviranomaisena ympäristövaikutusten arviointimenettelyissä (YVA) ja valvovat aluehallintoviraston antamien teollisuuslaitosten ja muun yritystoiminnan ympäristö- ja vesilupapäätösten noudattamista sekä hyväksyvät lupiin liittyvät tarkkailuohjelmat. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on erikoistunut valtakunnallisesti metsäteollisuuden ympäristönsuojeluun ja siihen liittyviin kemianteollisuuden ympäristökysymyksiin.

Aluehallintovirastot (AVI) myöntävät yrityksille ympäristöluvat ja antavat vesilupapäätökset.

Yritykset ja laitokset hakevat toiminnalleen tarvittavat ympäristöluvat sekä seuraavat ja raportoivat ELY-keskuksille toiminnastaan aiheutuvista päästöistä ja niiden vaikutuksista. 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää ympäristöluvat ympäristönsuojeluasetuksessa määritellylle pienimuotoiselle teolliselle toiminnalle ja vastaa niiden valvonnasta.
Julkaistu 20.8.2013 klo 10.20, päivitetty 16.8.2019 klo 14.59