Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Häme

Ajankohtaista

  • Kuulemiset  vesienhoitosuunnitelmien, merenhoidon toimenpideohjelman ja tulvariskien hallintasuunnitelmien ehdotuksista päättyivät 14.5.2021. Yhteenvedot palautteesta valmistuivat syyskuun alussa.
  • Vuoden 2021 lopussa valtioneuvosto hyväksyy vesienhoitosuunnitelmat ja merenhoitosuunnitelman, ja maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy tulvariskien hallintasuunnitelmat. Uudet suunnitelmat tulevat voimaan vuoden 2022 alussa. 
  • Seuraa Vaikuta vesiin -sivuja

Vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelma

Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa pinta- ja pohjavesien hyvä tila sekä samalla estää hyvälaatuisten vesien tilan heikkeneminen.

Vesienhoidon suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa ja se toteutetaan laajassa vuorovaikutuksessa vesien käyttäjien ja kansalaisten kanssa. Eri tahoja kuullaan useissa vaiheissa suunnittelua.

Vesienhoitosuunnitelmat tehdään vesienhoitoalueittain. Häme kuuluu Kymijoen-Suomenlahden ja Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueisiin. Vesienhoitosuunnitelma sisältää tiedot alueen vesistöistä, niihin kohdistuvasta kuormituksesta ja muista ihmisen aiheuttamista vaikutuksista, vesistön ekologisesta tilasta, vesienhoidon tavoitteista sekä tarvittavista vesiensuojelu- ja -hoitotoimista.

Valtioneuvosto hyväksyi nyt voimassa olevat vesienhoitosuunnitelmat 3.12.2015.

Koko vesienhoitoalueet kattavien vesienhoitosuunnitelmien lisäksi Hämeeseen on laadittu vuoteen 2021 voimassa oleva toimenpideohjelma pinta- ja pohjavesille.

 

Vesienhoitosuunnitelmien kuulemispalaute 

Vesienhoitosuunnitelmien päivittämisessä kuultiin kansalaisia, viranomaisia, järjestöjä ja yrityksiä vesienhoitosuunnitelmista sekä toimenpideohjelmasta. Vesienhoitosuunnitelmaehdotuksia koskevan kuulemisen vesienhoitoaluekohtainen palaute on koottu Kymijoen-Suomenlahden ja Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueiden verkkosivuille Saatu palaute otettiin soveltuvin osin huomioon.

Hämeen vesienhoitoalueet kartalla.
 

 

 
Julkaistu 3.12.2015 klo 14.10, päivitetty 8.9.2021 klo 13.32
Julkaisija: