Yhteistyöryhmä

Vesienhoidon suunnittelu on avointa ja osallistuvaa. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja  ympäristökeskus (ELY-keskus) toimii yhteistyössä viranomaisten ja muiden tahojen kanssa vesienhoitosuunnitelman valmistelun eri vaiheissa. Tätä varten on perustettu yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmän lisäksi myös kaikilla kansalaisilla on mahdollisuus tutustua valmisteluasiakirjoihin ja niiden tausta-asiakirjoihin sekä esittää mielipiteensä kirjallisesti tai sähköisesti. Asiakirjat pidetään nähtävillä kunnissa ja julkaistaan sähköisesti. 

Yhteistyöryhmässä on edustajia ELY-keskuksen toimialueen vesienkäyttöön, suojeluun ja tilaan vaikuttavista keskeisistä valtion ja kuntien viranomaisista, elinkeinoista, järjestöistä, vesialueiden omistajista ja vesien käyttäjistä. ELY-keskus kutsuu yhteistyöryhmän koolle kuudeksi vuodeksi kerrallaan. 

Eri eturyhmien laaja vuorovaikutus varmistaa yhteisen näkemyksen siitä, kuinka vesienhoidossa lähivuosina edetään. Myös yhteiskunnalliset seikat huomioidaan vesien hyvään tilaan pyrittäessä. Jos vesien hyvän tilan saavuttaminen on kohtuutonta teknisesti tai taloudellisesti tai ylivoimaista luonnon olosuhteiden vuoksi, tavoitteen saavuttaminen voidaan vaiheistaa tai tavoitetta voidaan lieventää. 

Osallistumisen keskeiset vaiheet

Vesienhoidon suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa. Suunnittelu toteutetaan laajassa yhteistyössä ja eri tahoja kuullaan useissa vaiheissa suunnittelun aikana. Kesällä 2012 alkoi Kymijoen-Suomenlahden ja Vuoksen vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien päivittäminen vuosille 2016 - 2021.

Kaikilla kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa vesienhoitosuunnitelmiin kuulemisten kautta kahdessa vaiheessa:

  • Lokakuusta 2014 maaliskuuhun 2015 on kaikilla mahdollisuus esitiää mielipiteensä ehdotuksista vesienhoitosuunnitelmiksi ja toimenpideohjelmiksi
  • 15.6. - 17.12.2012 kansalaiset kommentoivat vesienhoitosuunnitelmien työohjelmaa ja aikataulua, vesienhoitoa koskevia keskeisiä kysymyksiä sekä suunnitelmien ympäristövaikutusten arviointia.

Valtioneuvosto hyväksyy päivitetyt suunnitelmat vuonna 2015.

Vesienhoitosuunnitelman valmistelussa oli kolme vaihetta, jolloin asiakirjat pidetään julkisesti nähtävillä. Asiakirjat olivat nähtävillä puolen vuoden ajan ja tällöin kaikilla on mahdollisuus antaa lausuntoja.

  1. Alueellisten ympäristökeskusten laatima vesienhoitosuunnitelman valmistelun aikataulu ja työohjelma oli nähtävillä 22.6.-22.12.2006
  2. Yhteenveto vesien hoitoa koskevista keskeisistä kysymyksistä oli nähtävillä 21.6. - 21.12.2007
  3. Vesienhoitosuunnitelmaehdotus oli nähtäville 30.10.2008 - 30.4.2009. Vesienhoitosuunnitelma koostuu vesien tilan arvioinnista sekä toimenpideosasta, jossa esitetään toimet ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi kullakin vesienhoitoalueella

SYKEn Avoimen tiedon -palvelusta (www.syke.fi/avointieto > Avoimet ympäristötietojärjestelmät > Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta > Pintavesien tila > vesimuodostumat > tietojen haku) yhteistyöryhmän jäsenet voivat rekisteröitymisen jälkeen tutustua mm. vedenlaatutuloksiin tai vesistöjen tila-arvioihin. 

 

Julkaistu 21.11.2013 klo 9.33, päivitetty 14.2.2019 klo 13.57