Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Pirkanmaa

Ajankohtaista

  • Kuulemiset  vesienhoitosuunnitelmien, merenhoidon toimenpideohjelman ja tulvariskien hallintasuunnitelmien ehdotuksista päättyivät 14.5.2021. Yhteenvedot palautteesta valmistuivat syyskuun alussa.
  • Vuoden 2021 lopussa valtioneuvosto hyväksyy vesienhoitosuunnitelmat ja merenhoitosuunnitelman, ja maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy tulvariskien hallintasuunnitelmat. Uudet suunnitelmat tulevat voimaan vuoden 2022 alussa. 
  • Seuraa Vaikuta vesiin -sivuja

Vaikuta vesiin!

Koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa. Nyt vesienhoitosuunnitelmat  päivitetään vuosia 2022–2027 varten. Vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2022-2027 ovat olleet kuultavana ja kuuleminen päättyi 14.5.2021.

Tavoitteena vesien hyvä tila

Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien vähintään hyvä tila sekä samalla estää hyvälaatuisten vesien tilan heikkeneminen.

Pirkanmaa sijaitsee pääosin Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella ja vain hyvin pieni osa Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus huolehtii vastuuviranomaisena toimialueellaan vesienhoitolain mukaisista tehtävistä. Niitä ovat muun muassa pinta- ja pohjavesien ominaispiirteiden selvittäminen ja ihmisvaikutusten arviointi, vesien tilan seurantaohjelman laatiminen, tilan seuranta, ekologisen tilan luokittelu sekä vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö.

Vesienhoidon suunnittelu toteutetaan vuorovaikutuksessa vesien käyttäjien ja kansalaisten kanssa. ELY-keskuksen keskeisistä vesien käyttäjistä ja muista toimijoista on koottu yhteistyöryhmä, joka osallistuu vesien hoidon suunnitteluun. Muut alueella toimivat valtion ja kuntien viranomaiset osallistuvat vesienhoitolain mukaiseen vesienhoidon järjestämiseen.

Vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelma

Vesienhoitosuunnitelmat tehdään vesienhoitoalueittain. Pirkanmaa kuuluu Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueille.  Vesienhoidon suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa ja se toteutetaan laajassa yhteistyössä ja eri tahoja kuullaan useissa vaiheissa suunnittelua. Valtioneuvosto hyväksyi vesienhoitosuunnitelmat 3.12.2015.

Vesienhoitosuunnitelmien lisäksi Pirkanmaalle on laadittu toimenpideohjelmat pinta- ja pohjavesille. Toimenpideohjelmat ovat voimassa vuoteen 2021.

Vesienhoidon kuulemiset vuosina 2012 ja 2015

Vesienhoitosuunnitelmien päivittäminen aloitettiin kuulemalla kansalaisia, viranomaisia, järjestöjä ja yrityksiä vesienhoidon työohjelmasta, aikataulusta ja keskeisistä kysymyksistä vuonna 2012. Vuonna 2015 kuultiin vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista. Saatu palaute on otettu soveltuvin osin huomioon päivitettäessä vesienhoitosuunnitelmaa ja toimenpideohjelmaa. Koko vesienhoitoalueen kuulemisasiakirjat ja kooste palautteista löytyvät Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden verkkosivuilta. Alla on esitetty Pirkanmaan ELY-keskusta koskeva kuulemispalaute.

Lisätietoja

  • ylitarkastaja Anu Peltonen, puh. 0295 036 367

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 

Julkaistu 3.12.2015 klo 14.06, päivitetty 18.5.2021 klo 8.59
Julkaisija: