Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Ajankohtaista

  • Kuulemiset  vesienhoitosuunnitelmien, merenhoidon toimenpideohjelman ja tulvariskien hallintasuunnitelmien ehdotuksista päättyivät 14.5.2021. Yhteenvedot palautteesta valmistuivat syyskuun alussa
  • Seuraa Vaikuta vesiin -sivuja

Vaikuta vesiin! 

Koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa. Nyt vesienhoitosuunnitelmat päivitetään hoitokautta 2022 - 2027 varten. Kuuleminen vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista päättyi 14.5.2021.Suunnittelun työohjelmasta ja vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä sekä vesienhoitosuunnitelmaan liittyvän ympäristöselostuksen laadinnasta kuultiin 8.1.2018 - 9.7.2018.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueet kuuluvat pääosin Kokemäenjoen-Saaristomeren Selkämeren vesienhoitoalueeseen ja joidenkin kuntien (Salo ja Somero) osalta myös Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen. Taustatietoa vesienhoidosta löydät alla olevilta sivuilta:

Tavoitteena vesien hyvä tila

Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien vähintään hyvä tila sekä samalla estää hyvälaatuisten vesien tilan heikkeneminen.

Varsinais-Suomi ja Satakunta sijaitsevat pääosin Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella ja pieni osa Varsinais-Suomesta myös Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus huolehtii vastuuviranomaisena toimialueellaan vesienhoitolain mukaisista tehtävistä. Niitä ovat muun muassa pinta- ja pohjavesien ominaispiirteiden selvittäminen ja ihmisvaikutusten arviointi, vesien tilan seurantaohjelman laatiminen, tilan seuranta, ekologisen tilan luokittelu sekä vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö.

Vesienhoidon suunnittelu toteutetaan vuorovaikutuksessa vesien käyttäjien ja kansalaisten kanssa. ELY-keskuksen keskeisistä vesien käyttäjistä ja muista toimijoista on koottu yhteistyöryhmä, joka osallistuu vesien hoidon suunnitteluun. Muut alueella toimivat valtion ja kuntien viranomaiset osallistuvat vesienhoitolain mukaiseen vesienhoidon järjestämiseen.

Vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat

Vesienhoitosuunnitelmat tehdään vesienhoitoalueittain. Varsinais-Suomi ja Satakunta kuuluvat Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueille. Vesienhoidon suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa ja se toteutetaan laajassa yhteistyössä ja eri tahoja kuullaan useissa vaiheissa suunnittelua. Valtioneuvosto hyväksyi vesienhoitosuunnitelmat 3.12.2015.

Vesienhoitosuunnitelmien lisäksi Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan on laadittu toimenpideohjelmat pinta- ja pohjavesille. Toimenpideohjelmat ovat voimassa vuoteen 2021.

Vesienhoitosuunnitelmien päivittäminen aloitettiin kuulemalla kansalaisia, viranomaisia, järjestöjä ja yrityksiä vesienhoidon työohjelmasta, aikataulusta ja keskeisistä kysymyksistä vuonna 2018. Kuulemisasiakirjat ja kooste palautteista löytyvät vesienhoitoalueiden verkkosivuilta.


Lisätietoja:                      

Ylitarkastaja Sanna Kipinä-Salokannel, puh. 0295 022 879, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Ylitarkastaja Pekka Paavilainen, puh. 0295 022 921, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Ylitarkastaja Maria Mäkinen, puh. 0295 022 913, etunimi.k.sukunimi@ely-keskus.fi

Julkaistu 3.12.2015 klo 14.00, päivitetty 19.5.2021 klo 10.05