Tenon, Näätämöjoen ja Paatsjoen vesienhoitoalue

Ajankohtaista

Valtioneuvosto on hyväksynyt seitsemän alueellista vesienhoitosuunnitelmaa ja merenhoitosuunnitelman vuosille 2022–2027. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi tulvariskien hallintasuunnitelmat. Suunnitelmien tavoitteena on vesien hyvä tila ja tulvariskien vähentäminen. 

Seuraa Vaikuta vesiin -sivuja

Vesienhoidon tavoitteet

Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa ja turvata vesien hyvän ekologinen tila. Perustana on laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä. Sen mukaisesti vesienhoidossa pyritään seuraaviin tavoitteisiin:

  • Pinta- ja pohjavesien tila ei heikkene.                              
  • Pintavesien ekologinen ja kemiallinen tila on vähintään hyvä.
  • Pohjavesien kemiallinen ja määrällinen tila on vähintään hyvä.
  • Keinotekoisten ja voimakkaasti muutettujen vesien ekologinen tila on vähintään niin hyvä kuin näiden vesien muuttunut tila mahdollistaa.
  • Pilaavien sekä muiden haitallisten ja vaarallisten aineiden pääsyä vesiin rajoitetaan.
  • Tulvien ja kuivuuden haitallisia vaikutuksia vähennetään.

Tavoitteiden saavuttamiseksi vesienhoitoalueella on laadittu toimenpideohjelma, jossa kuvataan pinta- ja pohjavesien tila ja siihen vaikuttavat tekijät sekä toimet hyvän tilan saavuttamiseksi

Valtioneuvosto hyväksyi 16.12.2021 Tenon, Näätämöjoen ja Paatsjoen vesienhoitosuunnitelman vuosiksi 2022–2027 yhdessä muiden vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmien kanssa.

Edellinen vesienhoitosuunnitelma

Yleistä vesienhoitoalueesta

Tenon, Näätämöjoen, Uutuanjoen ja Paatsjoen vesistöt muodostavat Suomalais-norjalaisen vesienhoitoalueen. Vaikka Norja ei ole EU:n jäsen, sitä sitovat vesipuitedirektiivin velvoitteet. Alue ulottuu myös Venäjän puolelle ja Venäjän kanssa on pyrittävä yhteistyöhön vesienhoitoa koskevissa kysymyksissä yhteisillä vesistöalueilla.

Alueella toimivaltaiset viranomaiset ovat Lapin ELY-keskus Suomessa ja Finnmarkin maakuntahallinto Norjassa.

Tenon, Näätämöjoen ja Paatsjoen vesienhoitoalue.

Julkaistu 29.10.2020 klo 12.30, päivitetty 10.3.2022 klo 14.36
Julkaisija: