Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma ja taustaselvitykset

Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2022–2027

Vesienhoitosuunnitelma sisältää tiedot alueen vesistöistä, niihin kohdistuvasta kuormituksesta sekä muista ihmisen aiheuttamista vaikutuksista, vesistön ekologisesta tilasta, vesienhoidon tavoitteista sekä tarvittavista vesiensuojelu- ja -hoitotoimista. Valtioneuvosto hyväksyi Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman 16.12.2021.

Edelliset vesienhoitosuunnitelmat

Taustaselvityksiä

Kullankaivun vesistövaikutuksia on selvitetty viranomaisten toimesta erityisesti Lemmenjoen kansallispuiston alueella. Vesienhoitosuunnitelmassa kullankaivun on todettu olevan merkittävä paine eniten kuormitetuissa jokivesimuodostumissa.

Petsamon metalliteollisuudella on ollut vähäinen vaikutus Paatsjoen vesistöalueen lampiin ja järviin. Teollisuuden ei kuitenkaan ole arvioitu olevan merkittävä paine yhdellekään vesimuodostumalle. Paatsjoen ympäristön tilan seurantatuloksia on julkaistu raja-alueen seurantaohjelman Internet-sivuilla:

Julkaistu 3.12.2015 klo 14.00, päivitetty 10.3.2022 klo 14.40
Julkaisija: