Pienvesien kunnostus

Suomen pienvesistä on luonnontilassa enää muutamia prosentteja. Pienvesien tila on heikentynyt mm. maa- ja metsätalousalueiden kuivatuksen sekä rakentamisen vuoksi.

Pienvesien tilaan on ryhdytty kiinnittämään entistä enemmän huomiota. Kaupungeissa on herännyt kiinnostus pienvesikunnostuksia edistävien pienvesiohjelmien tekemiseksi ja maatalouden peruskuivatusohjeet ovat uudistuneet. Pienvesien suojelun sekä ennallistamisen ja kunnostamisen edistämiseksi on tehty kansallinen strategia: Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategia.

Vasemman palstan linkkien takaa löydät tietoa pienvesien kunnostamisen tarpeesta ja eri menetelmistä.

Pienvesiä ovat purot, lammet, norot, ojat, lähteet sekä pienet kluuvijärvet ja fladat. Puroja ovat virtavedet, joiden valuma-alue on 10-100 km2 ja lisäksi myös valuma-alueeltaan pienemmät uomat, joissa virtaa jatkuvasti vettä ja joissa voi olla kalastoa. Norot ja ojat ovat puroa pienempiä uomia, jotka voivat ajoittain kuivua.

Pienvesien suojelua ohjaavat lait

Metsälain mukaan luonnontilaisten ja niiden kaltaisten purojen ja norojen välittömässä lähiympäristössä toteutettavat metsänhoitotoimenpiteet tulee tehdä uomien ominaispiirteet säilyttävällä tavalla.

Vesilain mukaan enintään kymmenen hehtaarin suuruiset fladat ja kluuvijärvet sekä muualla kuin Lapin maakunnassa enintään yhden hehtaarin suuruiset luonnontilaiset lammet ja järvet ovat erityisesti suojeltuja vesiluontotyyppejä, joiden luonnontilan vaarantaminen on kielletty. Myöskään luonnontilaisia lähteitä ei saa muuttaa niin, että lähteen säilyminen luonnontilaisena vaarantuu.

Vesilaki ohjaa myös ojituksia ja perkauksia. Jos ojituksesta saattaa aiheutua esimerkiksi haittaa toisen vesialueelle, kalastukselle, vesisekosysteemin toiminnalle tai vesistön virkistyskäytölle tai vesialueen tai pohjaveden pilaantumista, on ojitukseen hankittava aluehallintoviraston lupa.

Vesistökunnostusverkosto välittää tietoa

Valtakunnallinen vesistökunnostusverkosto välittää tietoja ja kokemuksia vesistöjen kunnostamisesta. Verkostoon voi liittyä osoitteessa www.ymparisto.fi/vesistokunnostusverkosto.

Verkoston sivuilta löydät mm. kaikkien vapaassa käytössä olevat opetusmateriaalit jokien ja purojen kunnostuksesta, kattavan listan kunnostusaiheisista julkaisuista ja linkkejä kunnostusmenetelmistä kertoviin videoihin.

Myllypuro ennallistettu
Nuuksion kansallispuistossa sijaitsevan Myllypuron ennallistettua osuutta. Aikoinaan täytetyn uoman tilalle on kaivettu uusi alkuperäistä muistuttava uoma. Suunnittelussa on erityistä huomiota kiinnitetty alueen luontaiseen palauttamiseen, uoman muotoihin, mutkitteluun ja puuaineksen määrään. ©  Kuva: Auri Sarvilinna
Julkaistu 16.9.2019 klo 9.38, päivitetty 29.12.2020 klo 13.56