Hyppää sisältöön

Puron lähtötilanteen selvittäminen

Happirikas, virtaava vesi sekä suojapaikkojen ja ravinnon runsaus ovat luoneet edellytykset ainutlaatuisen eliöstön kehittymiselle puroissa. Kunnostusta suunniteltaessa täytyy selvittää puron ja sen valuma-alueen perustiedot ja tilaan vaikuttavat tekijät. Aluksi kannattaa ottaa selvää, mitä tietoja purosta on jo kerätty. Tietoja voi kysyä:

  • alueellisilta vesien hoidon organisaatioilta
  • ELY-keskukselta
  • kunnalta
  • paikallisilta osakaskunnilta ja yhdistyksiltä

Puron ongelmien tunnistaminen maastossa

Puron ja sen valuma-alueen tilaa voi arvioida maastossa. Paras aika on alkukesällä tai alkusyksyllä ali- tai keskivirtaamien aikaan, kun vesi tai runsas kasvillisuus ei peitä alleen uoman rakenteita. Myös kartat ovat oiva väline piirteitä tarkasteltaessa. Niiden avulla voidaan tutkia  esimerkiksi millainen on valuma-alueen maankäyttö, onko purouoma suoristettu tai sijaitseeko se luonnonsuojelualueella.

Uusia keinoja purojen tilan arviointiin

Pienten virtavesien ekologisen tilan määrittämiseen on kehitetty malli ja Excel-laskentapohja, jotka mahdollistavat ensimmäistä kertaa vertailukelpoiset ja yhdenmukaiset arviot. Huonokuntoiset purot ja ongelmalliset valuma-alueet voidaan paikallistaa ja vesiensuojelutoimet kohdentaa kustannustehokkaasti. Menetelmät on kehitetty osana laajaa Freshabit LIFE IP -hanketta, jonka tavoitteena on parantaa sisävesien tilaa ja niistä riippuvaisen luonnon monimuotoisuutta.

Ympäristötietoa ja karttoja verkossa:

  • Avoin tieto -palvelu (SYKE) sisältää ympäristöhallinnon tietokantoihin tallennettua tietoa esimerkiksi pintavesien tilasta sekä ympäristöön liittyviä paikkatietoaineistoja
  • Vesikartta sisältää vesien ekologiseen ja kemialliseen tilaan sekä muita vesienhoitoon liittyviä aineistoja (SYKE ja ELY-keskukset)
  • Paikkatietoikkuna on kaikille avoin sivusto, jonne on koottu paikkatietoa ja asiaa paikkatiedosta
  • Kansalaisen karttapaikka (MML)
  • Hakku-palvelu sisältää geologista tietoa (GTK)
  • Google Maps -karttapalvelu sisältää mm. satelliittikuvia  
Julkaistu 16.9.2019 klo 9.42, päivitetty 16.9.2019 klo 9.42