Valuma-aluekunnostus

Valuma-alueella tarkoitetaan koko sitä aluetta, jolta vesi valuu tarkasteltavana olevaan vesistöön. Hydrologisesti valuma-alueella tarkoitetaan tietyn uomaverkoston kohdan yläpuolista, vedenjakajan rajaamaa aluetta, joka määritellään korkeuskartan avulla tavallisesti järven laskukohtaan eli luusuaan, jokien yhtymäkohtaan, valtakunnan rajalle tai meren rantaan. Paikkatietoaineistot auttavat valuma-alueen rajauksessa:

Valuma-alue ruokkii vesistöjä

Valuma-alueen maaperä- ja kaltevuussuhteet vaikuttavat alapuolisten vesistöjen ominaisuuksiin ja virtaamiin. Vesistöihin huuhtoutuu valuma-alueen maaperästä jatkuvasti eloperäistä ainesta, kiintoainetta ja ravinteita. Ilman niitä vesistöissä ei olisi elämää. Liiallinen ravinne-, kiintoaine- ja humuskuormitus ovat kuitenkin vesistöille haitaksi. Usein kunnostustarpeen alkuperäinen syy on valuma-alueelta tuleva, ihmistoiminnasta johtuva piste- tai hajakuormitus tai ihmistoiminnan vuoksi muuttuneet valumasuhteet.

Valuma-alueen ominaisuudet vaikuttavat vesistön tyyppiin ja valuma-alueella tehtävät toimenpiteet vesistön ekologiseen ja kemialliseen tilaan. © Kuva: Laura Härkönen

Valuma-alueen kunnostuksesta puhtia vesiensuojeluun

Vesistökunnostusten yhteydessä on aina tarkasteltava valuma-aluetta. Ilman valuma-alueelta tulevan ulkoisen kuormituksen vähentämistä vesistökunnostusten vaikuttavuus kärsii, eikä pysyviä muutoksia voida saada aikaan. Siksi ulkoisen kuormituksen syntymistä on pyrittävä sekä ehkäisemään että toisaalta myös pidättämään eri maankäyttötoimenpiteistä aiheutunut kuormitus mahdollisimman lähelle sen syntypaikkaa. 

Ulkoista kuormitusta voidaan vähentää tehostamalla valuma-alueen maankäytön vesiensuojelua ja toteuttamalla valuma-aluekohtaisia kunnostustoimenpiteitä. Valuma-alueella toteutettavilla kunnostustoimenpiteillä, kuten kosteikkojen ja pintavalutuskenttien perustamisella vähennetään vesistöihin päätyvää ravinnekuormitusta ja luodaan edellytykset vesien tilan parantamiselle.

Eri maankäyttömuotojen vesiensuojelutoimenpiteistä, luonnonmukaisesta vesirakentamisesta ja ulkoisen kuormituksen vähentämisestä on koottu tietoa erillisille sivuille:

Tutustu myös julkaisuun:

Julkaistu 14.8.2020 klo 10.52, päivitetty 17.8.2020 klo 11.05