Utö, foto Riku Lumiaro
© Riku Lumiaro / SYKE

Noggrannare bedömning av hur näringsbelastningen påverkar kustvattenstatus

Pressmeddelande 16.1.2019 Finlands miljöcentral
Nu kan det göras en ännu noggrannare modellering av hurdana effekter näringsbelastningen har på kustvattnets tillstånd. Kustens totalbelastningsmodell som har utvecklats för Finska viken, Skärgårdshavet och Bottenhavet är ett nytt verktyg för att följa med vattenstatus, planera vattenvårdsinsatser och bedöma olika aktiviteter såsom fiskodlingar och deras miljöpåverkan. Modellsystemet ingår i Finlands nya Östersjöstrategi. Läs mera

Flygplan
© Eero Saarela / YHA

Flygutsläppen ökar – den tekniska utvecklingen och kompensationer räcker inte för att minska utsläppen

Pressmeddelande 15.1.2019 Finlands miljöcentral och Sitra
Under de följande tjugo åren beräknas flygandet fördubblas på global nivå jämfört med nuläget, vilket innebär 8,2 miljarder flygpassagerare år 2037. I Finland har i synnerhet den internationella flygtrafiken ökat kraftigt. Läs mera om om luftfartssektorns klimatpåverkan och faktorer som anknyter till dessa.

aktuellt från miljöministeriet

Bättre åtgärder för att stödja ARA-hyreshussamfund på orter med minskande befolkning

18.1.2019
Republikens president stadfäste i dag lagar som ska förbättra de ekonomiska stödåtgärderna för ARA-hyreshussamfund. Genom lagändringarna kan man i ett tidigare skede än förut ingripa i hyreshussamfundens ekonomiska svårigheter som beror på tomma ARA-bostäder.
Mera aktuellt

Aktuellt från finlands miljöcentral

Utö_kalanperkuupaikka_kuvaaja_Lumiaro

Noggrannare bedömning av hur näringsbelastningen påverkar kustvattenstatus

16.1.2019
Nu kan det göras en ännu noggrannare modellering av hurdana effekter näringsbelastningen har på kustvattnets tillstånd. Kustens totalbelastningsmodell är ett nytt verktyg för att följa med vattenstatus, planera vattenvårdsinsatser och bedöma olika aktiviteternas miljöpåverkan.
Mera aktuellt

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Inkomstgränserna för understöd för reparation av bostäder höjs

13.6.2018
I fortsättningen kan reparationsunderstöd beviljas hushåll där bruttoinkomsterna för en person inte överstiger 2 000 euro i månaden. Målet är att göra det lättare för dessa personer att bo hemma.
Mera aktuellt

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Hydrologiska översikter

Hydrologisk översikt i slutet av december 2018: Svaga isar i hela landet, i norra Finland sparsamt med snö och is 3.1.2019
Det förkommer betydligt mindre snö och is än vanligt i norra delarna av landet. Man får dock se upp för svaga isar i hela landet. På många håll finns det också bara lite tjäle, vilket kommit fram också i stormskadorna de senaste dagarna. I södra och mellersta Finland fortsätter den långa torrperioden. Nederbörden vid årsskiftet kommer att underlätta situationen i vattendragen, men verkningarna kommer inte att synas så snabbt i grundvattenreserverna.
Läs mer
Hydrologiska översikter

Publikationer

Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018 Bild Tomi Muukkonen

Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018

Ett omfattande informationspaket om Östersjöns tillstånd har sammanställts. Publikationen innehåller forskningsdata om plankton, sälar, näringsämnen, farliga ämnen, skräp, buller och effekterna av mänsklig verksamhet. Publikationen uppdaterar samtidigt den information om havsmiljöns tillstånd som ingår i Finlands havsförvaltningsplan och som används som underlag när åtgärdsprogrammet för havsvården uppdateras.Läs mer om elektronisk publikation

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta
chat kl. 12-15

kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.