Gå till innehållet

I Miljo.fi finns brutna länkar

Miljöministeriets nya webbplats publicerades den 23 september

Miljo.fi kan detta synas till exempel i form av brutna länkar. Fel rättas dock till efter hand.

Bioavfall. Älska en smula.

Finländarna slarvar med att sortera bioavfall – miljönyttan med separat insamling obekant

Pressmeddelande 21.10.2020 Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet
Det finns mycket att förbättra när det gäller sorteringen av bioavfall. Uppemot 60 procent av bioavfallet slängs i blandavfallet. Det innebär att cirka en tredjedel av blandavfallet utgörs av bioavfall – också i fastigheter där det ordnats separat insamling. Hushållen känner inte till nyttan med att sortera bioavfallet och vad avfallet sedan används till. Man är inte medveten om hur avfall uppkommer och hur man kan lägga om sina sorteringsrutiner.

Understöd

Ny skjuts åt vattendragsrestaureringen – understöd för restaurering av vattendrag (ym.fi)

Programmet för effektiverat vattenskydd beviljar finansiering till projekt som förbättrar statusen i vattendragen och vattenmiljön och bidrar till ökat samarbete mellan dem som restaurerar vattendrag. Ansökningstiden är den 15.10.– 0.11.2020.

Projektbidrag för miljöfostran kan sökas till slutet av november (ely-keskus.fi)

Under 15.10–30.11.2020 kan man söka bidrag från NTM-centralen till projektbaserad verksamhet vars syfte är att lösa miljöutmaningar. Bidragen är avsedda för regionalt eller nationellt betydelsefulla försöks- och utvecklingsprojekt inom miljöfostran och -upplysning. Bidragen kan sökas av olika slags aktörer med undantag av privatpersoner och statens ämbetsverk.

Rahoitusta haitallisten vieraslajien torjuntaan (ely-keskus.fi)

Ovatko haitalliset vieraslajit vallanneet kiinteistösi? Tarvitaanko lähiympäristössäsi vieraslajien torjuntaa? Onko sinulla mielessä vieraslajihanke, mutta kumppanit ja rahoitus uupuvat? Avustusta voi hakea Kainuun ELY-keskuksesta. Hakuaika 15.10.–30.11.2020.

Miljöministeriet beviljar statsunderstöd för insamling, transport och lagring av oljeavfall

Miljöministeriet kan bevilja statsunderstöd för investeringar och projekt som hänför sig till insamling, transport och lagring av oljeavfall samt för kommunikationskampanjer som hänför sig till insamling av oljeavfall. Ansökningstiden är den 8.10.–9.11.2020.

Understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader (ely-keskus.fi)

Ägare till småhus som används som bostad året runt erbjuds statsunderstöd för att slopa oljeuppvärmningssystemet och ersätta oljeuppvärmningssystemet med andra uppvärmningsformer.

Ersättning för skador som orsakats av fridlysta arter (ym.fi)

Ansökningar om ersättning för skador som år 2020 orsakats av djur som fridlysts med stöd av naturvårdslagen ska lämnas in senast den 31 december 2020.

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Ara betjänar även under undantagsförhållandena

17.3.2020
ARA behandlar stödansökningar och fattar beslut som förut och kontakten med ARAs sakkunninga lyckas via e-post och telefon.
Mera aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

ny webbtjänst

Östersjön.fi - Finlands marina informationsportal

Finsk marin information är nu tillgänglig från en enda webbadress. Information som producerats av flera finska institutioner har sammanställts under Östersjön.fi för att tjäna alla som är intresserade av havet.

Publikationer

Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018 Bild Tomi Muukkonen

Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018

Ett omfattande informationspaket om Östersjöns tillstånd har sammanställts. Publikationen innehåller forskningsdata om plankton, sälar, näringsämnen, farliga ämnen, skräp, buller och effekterna av mänsklig verksamhet. Publikationen uppdaterar samtidigt den information om havsmiljöns tillstånd som ingår i Finlands havsförvaltningsplan och som används som underlag när åtgärdsprogrammet för havsvården uppdateras.Läs mer om elektronisk publikation

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta
chat kl. 12-15

kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.