Gå till innehållet

Affärsverket Karleby Vatten, vattentäkt vid Karhinkangas, Karleby

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projekt

Affärsverket Karleby Vatten har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTMcentralen) skickat ett bedömningsprogram enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande). MKB-programmet gäller grundvattentäkt på grundvattenområdena Karhinkangas och Sivakkokangas i Lochteå, Karleby. Bedömningsprogrammet är den projektansvariges plan om vilka utredningar som behövs för MKB-förfarandet och hur bedömningsförfarandet ordnas.

Syftet med projektet är att förbättra hushållsvattnets distributionssäkerhet i Karleby stamstad. I projektet förbereder man sig också på att distribuera vatten för Lochteå kyrkbys, Kelviås och Kannus behov.

Projektalternativ

I miljökonsekvensbedömningen granskas två alternativ för kaapaciteten:

  • Alternativ ALT0: projektet genomförs inte.
  • Alternativ ALT1: På grundvattenområdena Karhinkangas och Sivakkokangas placeras högst 8 vattentäkter. Den årliga vattentäktsmängden är 8 000 m3, som omfattar den nuvarande mängden enligt vattentäktstillståndet (1 000 m3/d) och det nya vattenuttaget (7 000 m3/d).
  • Alternativ ALT2: På grundvattenområdena placeras högst 9 vattentäkter. Den årliga vattentäktsmängden är 10 000 m3, som omfattar den nuvarande mängden enligt vattentäktstillståndet (1 000 m3/d) och det nya vattenuttaget (9 000 m3/d).
  • Alternativ ALT3: På grundvattenområdena placeras högst 9 vattentäkter. Den årliga vattentäktsmängden är 12 000 m3, som omfattar den nuvarande mängden enligt vattentäktstillståndet (1 000 m3/d) och det nya vattenuttaget (11 000 m3/d).

I alternativen ALT1, ALT2 och ALT3 leds vattnet från vattentäkterna i en rörledning till vattenbehandlingsanläggningen som ska byggas i Houraati i Lochteå och vidare längs den befintliga rörledningen ut i vattenledningsnätet i Karleby.

Bedömingsprogram

Bedömningsbeskrivning

Kontaktmyndigheten har 15.6.2020 begärt att den projektansvarige kompletterar bedömningsbeskrivningen i enlighet med 24 § i MKB-lagen. Efter att bedömningsbeskrivningen har kompletterats ordnas ett nytt hörande på det sätt som stadgas i 20 § i MKB-lagen. Kontaktmyndigheten ger en motiverad slutsats enligt 23 § i MKB-lagen om bedömningsbeskrivningen inom två månader från att tiden för att ge utlåtande och lämna in åsikter om den kompletterade bedömningsbeskrivningen har gått ut.

Papperversion av MKB-beskrivningen kans läsas 31.3.-22.5.2020 på följande platser:

  • på NTM-centralen i Södra Österbottens verksamhetsställe i Karleby, Kallestorg, Långbrogatan 15, Karleby

Bedömningsbeskrivningen är framlagd till påseende

Kungörelsen är framlagd till påseende 31.3–22.5.2020 på Karleby stads webbplats www.karleby.fi . Bedömningsbeskrivningen och kungörelsen är framlagda till påseende på NTM-centralen i Södra Österbottens verksamhetsställe i Karleby (Kallestorg, Långbrogatan 15, 67100 Karleby) och publiceras på webbplatsen www.miljo.fi/karhinkangasvattentaktMKB  från och med 31.3.2020.

Evenmang för allmänheten

På grund av koronavirusepidemin ordnas inget evenemang för allmänheten om bedömningsbeskrivningen, men en elektronisk presentation har gjorts om miljökonsekvensbedömningen på finska:

Det meddelas skilt om det blir möjligt att ordna evenemanget senare under kungörelsetiden.

Framförande av åsikt

Skriftliga åsikter och utlåtanden om bedömningsbeskrivningen kan framföras senast 22.5.2020 till adress: NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 77, 67101 KARLEBY eller per e-post registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi. I åsikterna och utlåtandena ombeds man hänvisa till diarienummer EPOELY/3038/2018.

Publicerad 7.1.2019 kl. 14.21, uppdaterad 15.6.2020 kl. 10.50