Jylkkä (Kalajoki) - Alajärvi 2x400+110 kilovolts kraftledningsprojekt

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

Fingrid Abp (nedan den projektansvarige) har skickat ett program för miljökonsekvensbedömning enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017, MKB-lagen) till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen), som är kontaktmyndighet i projektet. MKB-programmet gäller 2 x 400+110 kV:s kraftledningsrutten mellan Jylkkä i Kalajoki och Alajärvi. Bedömningsprogrammet är den projektansvariges plan om hur miljökonsekvensbedömningen ska genomföras i projektet.

Projektbeskrivning och alternativ som bedöms

Den norra ändpunkten för kraftledningsprojektet 2 x 400+110 kilovolt som granskas i detta förfarande vid miljökonsekvensbedömning är elstationen i Jylkkä i Kalajoki och den södra ändpunkten är Fingrids elstation i Alajärvi. Den sammanlagda längden på kraftledningsalternativen som granskas är cirka 350 kilometer.

Kraftledningsförbindelsen mellan elstationen i Jylkkä i Kalajoki och elstationen i Alajärvi omfattar huvudsakligen två parallella 400+110 kilovolts kraftledningar. Kraftledningsförbindelsens sträckningar som granskas i MKB-förfarandet löper huvudsakligen i en ny terrängkorridor och endast på en mycket kort sträcka parallellt med nuvarande kraftledningar. Den längsta av kraftledningsrutternas alternativkombinationer är sammanlagt cirka 180 kilometer och den kortaste cirka 160 kilometer. I projektet förläggs enbart en sträcka av cirka 2,1 kilometer av den västra delen på avsnittet Jylkkä-Tolosperä längst i norr parallellt med den nuvarande kraftledningen. I alternativen för kraftledningsrutter ligger som mest cirka 38,8 kilometer parallellt med den nuvarande kraftledningen.

På ledningssträckan från Jylkkä till Tolosperä delar 110 och 400 kilovolts kraftledningarna upp sig i egna ruttavsnitt. Mellan Tolosperä i Kalajoki och Kukonkylä i Sievi granskas två ruttalternativ, av vilka det västra ligger till stor del parallellt med 2 x 110 kilovolts kraftledningen för Mutkalampi vindkraftspark som är under byggnad.

För kraftledningsförbindelsen granskas två alternativa rutter även från Kukonkylä i Sievi till Höyläsalonneva i Toholampi. Av dessa ligger det västra alternativet på en mycket kort sträcka parallellt med den nuvarande 110 kilovolts kraftledningen och det östra alternativet ligger närmare Toholampi centraltätort. Grenledningen i Lestijärvi som stäcker sig mot sydost byggs endast som 400 kilovolts konstruktion. Det västra ruttsalternativen från Hangasneva i Karleby till elstationen i Alajärvi och dess tre underalternativ ligger närmare centraltätorterna Vetil och Vimpeli. Det östra ruttalternativet ligger närmare Halsua centraltätort.

Bedömningsprogram

 

Publicerad 28-10-2021 kl. 14.00, uppdaterad 14-03-2022 kl. 9.42